Микрофинанс ООД Пловдив

Счетоводители Пловдив

Счетоводни услуги


Счетоводители Пловдив

Спестете време и грижи като сключите договор за абонаментно счетоводно обслужване. Предоставяме специални цени за счетоводно обслужване на новостартиращи дружества, както и преференциални цени за малки фирми и самоосигуряващи се лица!!!

 

Основната цел, към която счетоводна къща МикроФинанс амбициозно се стреми, е модерно счетоводно обслужване, което е представено в максимално опростен и разбираем за клиентите вид. Това трябва да става без да се прави компромис с качеството на счетоводния продукт. Той трябва да се вмества максимално в законовата рамка и да е предоставен при спазване на счетоводните принципи и стандарти, в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

 

Преди да научите повече за предлаганите от дружеството счетоводни услуги, може да се запознаете подробно с Предимствата на външното счетоводно обслужване.

 

Обхват на счетоводната дейност на Микрофинанс ООД:

 

Абонаментно счетоводно обслужване

Цените за абонаментно счетоводство започват от 50 лв., в зависимост от спецификата на дейността, документооборота, броя на персонала и др. В цената се включва целия пакет от изброените услуги без излишно оскъпяване. За да се убедите може да попълнете нашата онлайн форма за запитване.

Обхват на услугите в абонаментния план:

Пълно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване;

Годишно счетоводно приключване;

Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово–правната и осигурителната нормативна база;

Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, НСИ и др.:

Услуги, свързани с Търговския регистър към АВ;

По желание на клиента – извършване на административни услуги.

 

Еднократни счетоводни услуги и консултации

Услугите са предназначени за физически или юридически лица, с които няма договор за абонаментно счетоводство. Включват:

1.Годишно счетоводно и данъчно приключване

Услугата е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се ползва и еднократно след изтичане на финансовата година. Обхваща:

Извършване на всички необходими счетоводни операции, регламентирани в счетоводното законодателство;

Изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство;

Изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ;

Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси;

Изготвяне и подаване на на Годишен статистически отчет в НСИ;

Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър към АВ.

2. ТРЗ и личен състав (Пейрол услуги)

Тези услуги се включват в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и отделно.

Обхващат цялостното администриране на персонала – от назначаването му по трудов договор до изготвянето на необходимите документи за пенсионирането или освобождаването му от работа, включително:

Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и своевременното им регистриране в ТД на НАП;

Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите;

Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнени прекратяване на трудовите правоотношения, служебни бележки и т.н.;

Изготвяне и попълване на Трудови и Осигурителни книжки;

Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;

Изчисляване на социални и здравни осигуровки;

Изготвяне на платежни документи за данъци, осигуровки и заплати;

Изчисляване на отпуски и обезщетения;

Подготвяне на документи за пенсиониране и оформяне на трудов стаж - УП-1, УП-2 и УП-3;

Подаване на необходимите справки, декларации или други документи в ТД на НАП;

Подаване на болнични листове и декларации в НОИ;

Изготвяне на документи за инспекция по труда;

Регистрация по закона за защита на личните данни;

Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации;

Изготвяне на необходимите справки за нуждите на мениджмънта и счетоводния отдел на клиента, за НСИ, при ревизии, проверки и др.