Микрофинанс ООД Пловдив

Счетоводители Пловдив

Счетоводни услуги


Счетоводители Пловдив

Спестете време и грижи като сключите договор за абонаментно счетоводно обслужване. Предоставяме специални цени за счетоводно обслужване на новостартиращи дружества, както и преференциални цени за малки фирми и самоосигуряващи се лица!!!

 

Основната цел, към която Счетоводна къща МикроФинанс амбициозно се стреми, е модерно счетоводно обслужване, което е представено в максимално опростен и разбираем за клиентите вид. Това трябва да става без да се прави компромис с качеството на счетоводния продукт. Той трябва да се вмества максимално в законовата рамка и да е предоставен при спазване на счетоводните принципи и стандарти, в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

 

Преди да научите повече за предлаганите от дружеството счетоводни услуги, може да се запознаете подробно с Предимствата на външното счетоводно обслужване.

 

Обхват на дейността на Счетоводна къща Микрофинанс:

 

Абонаментно счетоводно обслужване

Цените за абонаментно счетоводство се определят индивидуално за всеки клиент, като се стремим да сме максимално обективни и цената да е справедлива и адекватна. Вземаме под внимание множество фактори, като се съобразяваме и с пазарните цени за счетоводно обслужване. Месечната такса покрива целия пакет от изброените услуги без допълнително оскъпяване, на практика всичко необходимо за счетоводната отчетност. За да се убедите може да попълнете нашата онлайн форма за запитване.

Обхват на услугите в абонаментния план:

Пълно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване;

Годишно счетоводно приключване;

Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово–правната и осигурителната нормативна база;

Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, НСИ и др.:

Услуги, свързани с Търговския регистър към АВ;

По желание на клиента – извършване на административни услуги.

 

Еднократни счетоводни услуги и консултации

Услугите са предназначени за физически или юридически лица, с които няма договор за абонаментно счетоводство. Включват:

1.Годишно счетоводно и данъчно приключване

Услугата е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се ползва и еднократно след изтичане на финансовата година. Обхваща:

Извършване на всички необходими счетоводни операции, регламентирани в счетоводното законодателство;

Изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство;

Изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ;

Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси;

Изготвяне и подаване на на Годишен статистически отчет в НСИ;

Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър към АВ.

2. ТРЗ и личен състав (Пейрол услуги)

Тези услуги се включват в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и отделно.

Обхващат цялостното администриране на персонала – от назначаването му по трудов договор до изготвянето на необходимите документи за пенсионирането или освобождаването му от работа, включително:

Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и своевременното им регистриране в ТД на НАП;

Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите;

Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнени прекратяване на трудовите правоотношения, служебни бележки и т.н.;

Изготвяне и попълване на Трудови и Осигурителни книжки;

Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;

Изчисляване на социални и здравни осигуровки;

Изготвяне на платежни документи за данъци, осигуровки и заплати;

Изчисляване на отпуски и обезщетения;

Подаване на необходимите справки, декларации или други документи в ТД на НАП;

Подаване на болнични листове и декларации в НОИ;

Изготвяне на документи за инспекция по труда;

Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации;

Изготвяне на необходимите справки за нуждите на мениджмънта и счетоводния отдел на клиента, за НСИ, при ревизии, проверки и др.