7:14 am
22 Май 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


счетоводни услуги

Аутсорсинг на счетоводни услуги

 

Ударите на икономическата криза, колкото и болезнени да бяха, се превърнаха в една незаменима школа за бизнеса. Разхищението на ресурси, липсата на организация и стандарти на работа, ниската производителност на труда, характерни за близкото минало, вече са достатъчни да съсипят всеки бизнес. Свиването на потреблението и увеличаването на конкуренцията изискват все по-ефективно управление на финансовите ресурси и оптимизиране на разходите. Стъпка в тази посока е обръщане на особено внимание на счетоводното и данъчно управление и планиране. Така все повече компании започват да търсят услугите на външни специализирани счетоводни и консултантски предприятия, което им дава възможност да оптимизират финансовия си резултат, чрез намаляване на разходите за поддържане на собствен счетоводен отдел и да се възползват от опита и квалификацията на добре подготвени счетоводни и финансови специалисти.

 

Думата "аутсорсинг" произлиза от съкращение на английския израз „Outside Resourse Using” – използване на външни ресурси. За няколко години той се превърна в един от най-добрите начини да се оптимизират ценовите равнища на услугите и производителността на труда.

 

Аутсорсинга в сферата на счетоводните услуги набира все по голяма скорост, предвид неоспоримите предимства, които предлага. Вече няколко години на пазара на счетоводни услуги действат множество специализирани счетоводни къщи, одиторски и счетоводни консултантски предприятия, които трупат опит и професионализъм, който трудно може да се достигне в счетоводния отдел на дори утвърдени компании.

 

Така тези специализирани счетоводни предприятия вече предлагат счетоводен продукт на много по-високо качество и много по-ниска цена от аналогичен счетоводен продукт, създаден в рамките на дадено търговско дружество с различна дейност. Резултата - аутсорсингът на счетоводни услуги се превърна в атрактивна опция за много компании, защото позволява да оптимизират разходите във фирмата, да се разпредели риска и отговорността, да се осигури спокойствие на собствениците и те да се фокусират върху основната си дейност.

 

Най-общо предимствата от използването на външни счетоводни специалисти (счетоводни къщи, счетоводни кантори, специализирани счетоводни предприятия) са следните:

 

1. Позволява на фирмата да повиши своята производителност чрез фокусиране върху основните си дейности. С подписване на договор за аутсорсинг на счетоводни услуги, клиентът получава пълна подкрепа с помощта на модерни информационни системи и утвърдени стандарти на работа.

 

2. Спестяват се разходите по откриване на нови работни места за наети във фирмата счетоводители, както и за закупуване на специално техническо оборудване, необходимо за работата на счетоводния персонал;

 

3. Спестява се време и средства за специализирано обучение на новонаетия счетоводен персонал. Ако се ползват услугите на счетоводна кантора например, моментално получавате висококвалифициран, опитен и обучен персонал;

 

4. Не се налага плащане на социални осигуровки на счетоводен персонал;

 

5. Не се налага закупуване на скъпоструващ счетоводен софтуер, който в наши дни е задължителен за водене на счетоводна отчетност, особено за фирми с по-голям документооборот.

 

6. По всяко време в рамките на работната седмица (а при новите системи за електронно счетоводство и всяка минута в денонощието) клиента може да получи смелена в разбираем вид счетоводна информация за важни финансови и счетоводни показатели, вкл. счетоводни и данъчни консултации по актуални проблеми. При организиране на собствен счетоводен отдел, фирмата трябва да се съобразява с графика за отпуски на наетите счетоводните специалисти. При използване услугите на счетоводно предприятие, това ограничение го няма.

 

7. Дори и компанията да е малка и със скромни възможности, ще има на разположение професионалисти в областта на счетоводство, които не би могла да си позволи да наеме;

 

8. Важно предимство при наемане на външен счетоводен специалист се състои в това, че работата винаги е свършена навреме и клиента си спестява евентуалните главоболия, които са неизбежни, ако данъчните документи не се подадат в предварително посочените срокове. Това е така, защото от една страна със сключването на договор за счетоводно обслужване, счетоводните къщи поемат отговорност и подлежат на санкции и неустойки, произтичащи от договорните им отношения. От друга страна счетоводните къщи са изградили стройна организация на работа и за да оцелеят са длъжни да поддържат високо ниво на квалификация, което свежда до минимум грешките или пропуските в счетоводното обслужване.

 

9. Възможност за гъвкаво ценообразуване, т.е. клиента избира и плаща пакет от счетоводни услуги, от които реално ще има нужда.

 

10. Вероятността счетоводната къща да прекрати договора си изненадващо е много малка, защото за нея това е загуба на бизнес и ще плаща евентуални неустойки по договора. При нает счетоводител на трудов договор съществува основателен риск той да напусне в неподходящ момент, което би могло да създаде големи неприятности и вреди за компанията.

 

Недостатъците на варианта счетоводното обслужване да се поеме от счетоводна къща са:

 

1. Работи се не с персонал, а с равноправни бизнес партньори. Ръководителите на компаниите клиенти не биха могли едностранно да налагат волята си по повод счетоводното обслужване.

 

2. Не може да се натоварва външния счетоводен специалист с непривични дейности, за разлика от наетия, на който обикновено му се уплътнява времето с с най-различни задачи, които далеч не са счетоводни.

 

3. Документите не са във фирмата, което би се отразило на скоростта на получаване на актуална счетоводна информация.

 

4. Информацията за компанията може да е крайно конфиденциална и някои компании се страхуват да възлагат счетоводното обслужване на външен специалист, за да намалят риска тя да попадне в ръцете на конкурентите.

 

Общото правило е, че фирми с малко персонал и с малък документооборот не е изгодно да поддържат собствен счетоводен отдел. По-доброто решение в този случай би било сключването да договор със счетоводна къща.

 

Но решението дали счетоводните операции да се обработват в компанията или извън нея стои изцяло пред собственика или конкретното отговорно лице. Това решение зависи от това кое би било най-полезно за фирмата и дали ще донесе ползи в дългосрочен план. Най-важното нещо е, че аутсорсването на счетоводни услуги може да осигури значителен потенциал за подобрение на ефективността и намаление на разходите в случай, че задачите се изпълняват правилно.

 

Автор: Счетоводна кантора „Микрофинанс” Пловдив