3:03 am
28 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промените в ППЗДДС

Промени в ППЗДДС за 2012 г.

 

Вижте промените в ЗДДС за 2012 г.

 

На 21.02.2012 г. влезнаха в сила промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). Промените имат за цел синхронизиране на разпоредбите на Правилника с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС.), като наред с това са прецизирани съществуващи разпоредби и са направени отделни редакционни поправки.

 

Ето и по-съществените промени:

 

1. Предоставена е възможност посредникът в тристранна операция да удостоверява наличие на обстоятелства за вътреобщностно придобиване, като представя и писменото потвърждение в което са посочени дата и място на получаване, вид и количество на стоката, и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, или в случаите на транспорт на стоки чрез куриерска услуга - номер на товарителница. (чл. 9, ал.2, т. 4 от ППЗДДС);

 

2. Регламентирани са документите за доказване на доставката, когато имаме намалена ставка при настаняване, предвидена в чл. 66 , ал.2 от ЗДДС (чл. 40 от ППЗДДС);

 

3. За доказване на доставките на доставка на обща туристическа услуга по чл. 136, ал. 1 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, доставчикът трябва да разполага с писмена декларация от клиента, че доставката не е предназначена за последваща продажба(чл. 87а от ППЗДДС);

 

4. Отпада изискването при регистрацията по ЗДДС лицата да представят удостоверение за актуално състояние и други документи, издавани от Агенцията по вписванията. Отпада и необходимостта при дерегистрация на основание чл. 107, т. 3 и 4 от ЗДДС да се прилага и копие от съдебно решение или друг документ, удостоверяващи възникването на обстоятелствата за прекратяване на регистрацията (чл. 77, ал. 3отм. от ППЗДДС);

 

5. Извършени са промени в изискванията за съдържанието на VIES декларацията (чл. 117 от ППЗДДС);

 

6. Предоставя се възможност на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ преди 2005 г., да могат да изберат идентификационният им номер за целите на ДДС да е единният им идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът "BG". (ал. 5 на § 3 от ПЗР на ППЗДДС);

 

7. Изрично е регламентирано, че прекратяването на дейността на 1 януари 2012 г. на търговски дружества и кооперации, както и на едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, които не са подали искане за пререгистрация в срок до 31.12.2011 г., е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 4 от ЗДДС (§19 от ПЗР на ПИДППЗДДС);

 

8. Извършени са промени и в отделни Приложенията към ППЗДДС: - приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 , като промените са в сила от 01.06.2012 г.; - приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 ( в клетки 13 и 24 думите "7/9 %" се заменят с "9 %").

 

Източник: НАП, tita.bg