5:05 am
28 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промени в ЗДДС 2012

Промените в ЗДДС за 2012 г.

 

Представяме Ви основните промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), въведени със ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр.99 от 16.12. 2011 г.), в сила от 01.01.2012 г.

 

По-важните от тях са свързани с открити несъответствия на разпоредби от ЗДДС с Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на ДДС.

 

Ето и най-съществените промени:

 

1. Намаляват се случаите, при които данъчната основа на доставките на стоки не може да бъде по-ниска от основата при придобиването им или от тяхната себестойност (чл. 27, ал.1 от ЗДДС);

 

2. Изискването при сделка със стоки или услуги между свързани лица данъчната основа да бъде равна на тяхната пазарна цена (чл. 27, ал. 3 от ЗДДС);

 

3. Данъчната ставка при облагане на услугите по настаняване е в размер 9 на сто (чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и § 1, т. 45 от ДР на ЗДДС);

 

4. Доставките на обща туристическа услуга:

- доставките, при които получател е друг туроператор, са изключени от приложното поле на режима на маржа, прилаган за доставките на обща туристическа услуга (чл. 136, ал. 3 от ЗДДС);

- понятието „турист” е заменено с „пътуващо лице” (§ 1 т. 37а от ДР на ЗДДС);

 

5. Доставките на стоки втора употреба, извършени от лица – дилъри. Дилърът има право на данъчен кредит за внесените стоки втора употреба по общия ред на закона. (чл. 147, ал. 6 и 7 и чл. 151, ал. 4 от ЗДДС);

 

6. Третирането на учредяването или прехвърлянето на право на строеж като освободена доставка (чл. 45, ал. 2 от ЗДДС, както и преходната разпоредба на § 23 от ПЗР на ЗИДЗДДС).

 

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС) са направени и някои други промени, като най-съществената от тях е задължението за подаване на справката-декларация за ДДС и отчетните регистри по електронен път, когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет (чл. 125, ал. 12 от ЗДДС). За целтта задълженото лице трябва да притежава квалифициран електронен подпис. Ако представителите на дружеството нямат такъв, то те могат да упълномощят друго дружество или лице, което притежава електронен сертификат (например счетоводна кантора) да подава декларации от тяхно име.

 

Досега упоменатото изискване важеше само тогава, когато регистрираното по ЗДДС лице имаше задължението за определен данъчен период да изготви и представи VIES-декларация. Поради липсата в ЗИДЗДДС на нарочно преходно правило, посоченото изискване следва да се приеме за валидно и по отношение подаването през януари 2012 г. на дневниците за покупки и продажби и справката-декларация за ДДС за декември 2011 г.

 

За да не създаде затруднения на бизнеса за адаптация към новото изискване, от НАП дават гратисен период от 1 месец за въвеждане на новото правило. На практика това значи, че изискването за електронно подаване на ДДС декларациите ще бъде задължително през месец от месец февруари 2012 година, когато се подават декларациите за януари.

 

Вижте промените в ППЗДДС за 2012 г.

 

Източник: НАП, tita.bg