Микрофинанс ООД Пловдив

Данъчни консултации Асеновград

Данъчно-правни услуги и консултации


Данъчни консултации ПловдивНезависимо от естеството на бизнеса, от размера, правния статут и организационната структура на компанията, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяко бизнес решение.

Затова Счетоводна кантора Микрофинанс предлага консултантски услуги свързани с решаването на данъчни и осигурителни казуси, както и с цялостно данъчно планиране и оптимизиране.

Ние си поставяме за цел да бъдем свързващото звено между бизнеса и държавната администрация, чрез изграждане на данъчна стратегия за облекчаване на данъчната тежест.

В тази връзка Ви предоставяме данъчно-правни услуги

и консултации относно:

Закона за ДДС и неговото прилагане (ЗДДС)- Регистрация/дерегистрация по ЗДДС в НАП, изготвяне и подаване на Справки декларации, Дневници за покупки и продажби, VIES декларации;

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), вкл.: Данък печалба, Алтернативни данъци /върху разходи за автомобили, представителни и социални разходи и др./, Данъци при източника /върху дивиденти, ликвидационни дялове, лихви и др./;

Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - Определяне и деклариране на авансов данък от трудови и други доходи. Определяне размера на дължими данъци от чуждестранни лица. Определяне размера на патентен данък;

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) – изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество, Декларации за данък дарение, Декларации за данък наследство, Декларации за придобито движимо имущество;

Мита, такси, акцизи;

Социално и здравно осигуряване;

Финансов анализ и данъчно планиране;

Оптимизиране на данъците в съгласие с законовите разпоредби;

Дългосрочна данъчна стратегия съобразена със спецификата на дейността;

Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

При сключване на абонаментен договор за счетоводно обслужване, всички данъчни услуги и консултации са безплатни!!!