15:48 pm
12 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промените в ЗДДС за 2011

Промените в ЗДДС за 2011 г.

 

Вижте промените в ЗДДС за 2012 г.

 

Представяме Ви основните промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), въведени със ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр.94 от 30.11. 2010 г.), в сила от 01.01.2011 г. и съответно ЗИД ЗДДС (обн. ДВ. бр.19 от 08.03.2011 г.) в сила от 08.03.2011 година.

Промените са във връзка с прецизиране на текстове за улесняване практическото прилагане на закона и необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на най-новите европейски директиви в сферата на косвеното облагане и решения на Съда на ЕО в областта на косвеното облагане.

 

1. Промени във връзка с изискванията на Директива 2009/162/ЕС на Съвета за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност:

 

- Правилата за облагане на доставките на газ, електрическа енергия, топлинна или хладилна енергия.

Специалният режим ще се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на ЕС, или всякакви мрежи, свързани с такива системи; освобождава се вносът чрез плавателни съдове, когато газът се захранва в система за природен газ или в мрежа от газопроводи преди системата; механизмът за облагане с ДДС на мястото на консумация е приложим и по отношение на топлинната и хладилната енергия.

Определяне мястото на изпълнение при доставка на газ чрез система за природен газ в ЕС, или мрежа, свързана с такава система, при доставка на ел. енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи – чл. 19.

 

- Регламентира се специфично правно основание за освобождаване на определени сделки за ЕС и за някои агенции и други органи на ЕС от ДДС.

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз по отношение на покупки, осъществявани за техните официални нужди. Протоколът е специфично основание и следва да се разграничава от правното основание за освобождаването на някои сделки от ДДС, с каквото по принцип се ползват други международни организации.

 

- Промени във връзка с изискванията на Директива 2009/69/ЕО на Съвета за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци по внос.

Регламентира се при внос на стоки с цел извършване на последваща доставка с тези стоки в държава членка на ЕС задължително да се посочва българският ДДС номер на вносителя и ДДС номерът на купувача, издаден от държавата членка, за която е последващата доставка на стоките, или ДДС номерът на вносителя, издаден от държавата членка, за която е последващата доставка на стоките;

 

- Промени във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги.

Промяната стеснява обхвата на специалното правило за облагане по мястото на фактическото предоставяне на услуги, свързани с културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни дейности - само достъпът, предоставен на данъчно задължени лица до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (като например панаири и изложби), вкл. и свързаните с този достъп съпътстващи услуги ще се облага там, където фактически е събитието.

 

- Промени, свързани с вътреобщностните придобивания.

Промяната е във връзка с промените в чл.58 от ЗДДС, отнасящи се до освобождаване от данък при внос. Съгласно чл.65, ал.2 от ЗДДС, освободени вътреобщностни придобивания на стоки са тези, чийто внос би бил освободен по реда на чл.58 от ЗДДС, с изключение на вноса на стоки по чл.58, ал.1, т.6 от ЗДДС (внос на стоки, последван от вътреобщностна доставка).

 

- Промени, свързани с документирането на доставките – "самофактуриране".

С новата ал.11 на чл.113 от ЗДДС е предвидено, че фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - данъчно задължено лице, може да се издава и от получателя по доставката, ако има предварително писмено споразумение между двете страни. Условията и редът за приемането на всяка фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите, се определят с ППЗДДС.

 

2. Промени, продиктувани от решение на Съда на ЕС, както и за отразяване на констатирани несъответствия с правото на Общността:

 

- Данъчно третиране на концесиите.

Предоставянето на концесии вече се третира като облагаема доставка, която ще е част от независимата икономическа дейност на орган на местна и държавна власт. За плащанията след 1 януари 2011 г. по концесионни договори, сключени преди тази дата, ще се счита, че ДДС не е включен в договореното възнаграждение; предвижда се и преходен режим за ползване на право на данъчен кредит във връзка с облагаемите концесии, уреден в § 30, ал. 3 - 7 от ПЗР на ЗИДЗДДС, когато правото не е упражнено от концедентите по договори за концесия.

 

- Промени в данъчните ставки.

Намалената данъчна ставка за настаняване от хотелиери ще се прилага за всички доставки по настаняване, а не само за тези, които са част от организирано пътуване. Увеличена е сега действащата ставка на 9 на сто, като новият размер на данъчната ставка да е в сила от 1 април 2011 г. (чл.66, ал.2 от ЗДДС).

 

3. Промени, свързани с освободените доставки.

 

- Услугите, оказани на детски ясли по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, се включват в обхвата на освободените доставки (т.1 на чл. 39 от ЗДДС).

 

- Доставките на зъбни протези ще са освободени доставки по смисъла на ЗДДС, само когато се доставят от зъболекари или зъботехници (т.5 на чл.39 от ЗДДС).

 

4. Промени, свързани с прецизиране на текстове:

 

- Лицата, регистрирани само за доставки на услуги, при придобиване или доставка на ново превозно средство също ще прилагат специалния ред за тази стока, относим към лицата, които нямат регистрация по този закон.

 

- Регламенти по отношение на прилагането на нулева ставка за доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са: командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор.

Въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор; дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал; международни организации, признати от държавните органи на държавата членка – домакин, или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища, когато Република България не е държава домакин;

 

- Промени, свързани с деклариране на данъка.

Съгласно новата ал.11 на чл.125 от ЗДДС, когато се подава VIES декларация, тази декларация, справка-декларацията и отчетните регистри (дневник за покупките и дневник за продажбите) се подават задължително по електронен път при условията и по реда на ДОПК. Когато справка-декларацията, VIES декларация и отчетните регистри са подадени по електронен път, те не се подават на оптичен или магнитен носител.

 

- Възстановено е действащото до края на 2009 г. правило, че при бартерните сделки по чл. 130 от ЗДДС данъчната основа на всяка от насрещните доставки е равна на пазарната цената на предоставяната стока или услуга.

През 2010 г. изискването е да се прави пазарна оценка на получаваната стока или услуга; с което обаче текстът на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС не се прецизира, а дори напротив – от началото на 2011 г. той отново ще влезе в противоречие с принципите на Директива 2006/112/ЕО в частта им за определяне на данъчната основа на доставките.

 

5. Промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), влизащи в сила от 08.03.2011 г.

 

- Въвеждат се 2 нови разпоредби в чл.118 – ал. 6 и 7 от ЗДДС, според които всяко лице, извършващо доставки/продажби на течни горива от търговски обект (с изключение на лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на ЗАДС) да предава по дистанционна връзка на НАП и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива.

Промяна е във връзка със засилване на контрола върху търговията с течни горива с цел борба срещу сивата икономика и укриването на данъци. Изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с НАП за предаване на данните ще се определя с Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Наредбата трябва да се приведе в съответствие с новите изисквания в срок от 3 месеца от влизането в сила на промяната.

Срокът, в който лицата по чл. 118, ал. 6 от ЗДДС следва да приведат дейността си по осъществяване на дистанционната връзка се определя от министъра на финансите.

 

- Промяна в дефиницията на някои понятия - “турист", "хотелиер", "туроператор", "туристически агент", "основни туристически услуги" (т. 37 от §1 на ДР на ЗДДС).

Целта е специалният режим за облагане на туристическите услуги да се прилага от всички лица, независимо дали са регистрирани по реда на Закона за туризма или не, предоставящи обща туристическа услуга по чл.136 от ЗДДС. Т.е. специалния режим ще се прилага в съответствие с характера на извършваната дейност, а не в зависимост от статута на лицата.

 

Източник: НАП, tita.bg