15:12 pm
12 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промените в ЗКПО за 2011

Промените в ЗКПО за 2011 г.

 

Вижте промените в ЗКПО за 2013 година

 

Представяме Ви основните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), направени със ЗИД ЗКПО (обн. ДВ, бр. 94 от 30.11. 2010 г.), в сила от 01.01.2011 г. и съответно от 08.03.2011 година:

 

Промени относно определянето, декларирането и внасянето на корпоративния данък:

 

1. Корекции на грешки.

- Корекции на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи и грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат.

Данъчното третиране на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи, се изравнява данъчното третиране на тези грешки с общия ред за коригиране на счетоводни грешки, а именно данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите закони през съответните минали години така, че все едно грешката не е била допусната (чл. 75, ал. 4 от ЗКПО). Премахва се ограничението за коригиране на стойностите на данъчни амортизируеми активи при счетоводни грешки (чл. 61, т. 3 от ЗКПО се отменя);

- Ограничение за коригиране на грешки от минали години. Не се допуска корекция на данъчния финансов резултат и на данъчното задължение върху него за тази миналa годинa, за която към 1 януари на годината на откриване на грешката са изтекли поне 6 години. За сравнение, преди промяната ограничението се прилагаше за грешки, допуснати преди повече от 5 години, които ако не са били допуснати биха довели до намаляване на данъчния финансов резултат.

Следователно през 2011 г. не е допустимо да се коригират грешки, допуснати преди 01.01.2005 г.

- Регламентиране на механизъм за коригиране на грешки при определяне на данъчния финансов резултат, които не са свързани със счетоводни грешки (например, грешки единствено при преобразуване за данъчни цели). Приема се, че в такива случаи също е приложим механизма на коригиране на счетоводни грешки (чл. 79 от ЗКПО);

 

2. Данъчно третиране при разпределение на дивиденти в натура.

- Разпределените като дивидент активи към момента на разпределението за данъчни цели се смятат за реализирани по пазарни цени и се отписват.

- При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност към датата на разпределението на дивидента.

 

3. Промени, свързани с подаването на годишната данъчна декларация.

- Промяната се отнася за лицата, които са реализирали печалби или доходи от източник в чужбина, съответно са внесли данък в чужбина - те трябва да приложат към годишната си данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци.

- Това изискване не се прилага за печалби/доходи от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия".

 

Промени, засягащи облагането с данък при източника по реда на ЗКПО:

 

1. Въвеждане на задължението данъкът при източника върху доходи от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество в полза на чуждестранно юридическо лице, без място на стопанска дейност в страната, де се удържа от платеца на дохода, а не от получателя на дохода (чл. 12, ал. 8, т. 1 и чл. 195, ал. 2 от ЗКПО). До 2010 г. данъка при източника за доходите от наем се внасяше от чуждестранните лица – получатели на тези доходи;

 

2. Регламентиране на специално третиране на доходи на чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони).

Въвежда се облагане на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), регламентирани в т. 64 от §1 на ДР на ЗКПО, с данък при източника 10% за доходите им от възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени, както и неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори (ал. 9 на 12 на ЗКПО и чл. 195 от ЗКПО).

 

3. Намаляване на данъчния размер на данъка върху доходите на чуждестранни юридически лица от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения в полза на свързани дружества от ЕС от 10% на 5%.

Едновременно трябва да са изпълнени следните условия:

- Притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от държава - членка на ЕС, или място на стопанска дейност в държава - членка на ЕС, на чуждестранно юридическо лице от държава - членка на ЕС;

- Местното юридическо лице - платец на дохода, или лицето, чието място на стопанска дейност в Република България е платец на дохода, е свързано лице с чуждестранното юридическо лице - притежател на дохода, или с лицето, чието място на стопанска дейност е притежател на дохода.

Намалението е в съответствие с изискванията на Директива 2003/49/ЕО, според която държавите членки ЕС нямат право да облагат лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, начислени от местни дружества в полза на дружества от други държави членки, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица. Едновременно с това в присъединителния договор на България с ЕС има договорен преходен период 8 години, т.е. до 31 декември 2014 г.., през който данъчната ставка върху плащанията на лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, извършвани към свързано дружество от друга държава членка, не трябва да надвишава 10% до 31.12.2010 г. и 5% за следващите години до 31.12.2014 г. Намалената данъчна ставка в случая се прилага, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица (едно от двете лица е притежавало непрекъснато за период поне 2 години най-малко 25% от капитала на другото лице или трето лице е притежавало непрекъснато за период поне 2 години най-малко 25% от капитала и на първото, и на второто лице), както и при изпълнение на определени условия, например, чуждестранното юридическо лице да е от определен вид и да плаща определен данък върху печалбата (чл. 200а от ЗКПО) както и свързаните с него Приложение № 5 и Приложение № 6 от ЗКПО, регламентиращи вида на дружествата и вида на дължимите данъци от него по страни в ЕС, при които е възможно прилагане на преференциалния данъчен размер);

 

Други промени:

 

1. Прецизиране на разпоредби, свързани с данъчното облагане на лица, извършващи морско търговско корабоплаване за дейността им от опериране на кораби в съответствие с изискванията на правото на ЕС (чл. 255 от ЗКПО и т. 41 от §1 на ДР на ЗКПО);

 

2. Прецизирани са разпоредби, свързани с хармонизиране на текстовете на ЗКПО относно ваучерите за храна, при които е налице преференциално третиране, с промени в Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, в сила от 01.08.2010 г., относно промени в механизма на предоставяне на ваучери за храна. Дефинират се новите понятия: "обща годишна квота" (т. 61 от §1 на ДР на ЗКПО) и „индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна” (т. 62 от §1 на ДР на ЗКПО). Въведени са и допълнителни санкции за оператор, не спазил изискванията чл. 209, ал. 8 от ЗКПО за плащания във връзка с предоставени ваучери за храна (чл. 277в от ЗКПО).

 

3. Промяна свързана с данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители по чл. 189б от ЗКПО за придобиване на активи (нови сгради и нова земеделска техника). Разпоредбата влиза в сила от 08.03.2011 година. Разширен е обхватът на случаите, при които облекчението не може да се ползва, доколкото за същите активи са получени други помощи, а именно:

- помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

- минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти;

- финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;

- всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на ЕС.

Досега нямаше забрана за ползване на данъчното облекчение за всички възможности за получаване на публично финансиране за нови сгради и нова земеделска техника. Целта на мярката е да се избегне двойното финансиране за едни и същи инвестиции, което би противоречало на Европейското законодателство в областта на държавните помощи за отрасъл „Земеделие”.

 

Всички промените са в сила от 01.01. 2011 г., с изключение на промяната по чл. 189б от ЗКПО, която влиза в сила от 08.03.2011 година и разпоредбата на § 22, т. 2 от ЗИД на ЗКПО, който влиза в сила от 30. 11. 2010 г. ( § 31 от ПЗР на ЗИД ЗКПО). Последната е във връзка с разширяване на обхвата на "дейности от опериране на кораби", дефинирани в т. 41 на § 1 на ДР на ЗКПО, за които може да се прилага облагане с т.н „тонажен данък”. В техния обхват са включени и дейности по управление на кораби въз основа на договори за управление съгласно чл. 225а, т. 1 – 7, 9 и 10 от Кодекса на тър¬говското корабоплаване ( б. „д” на т. 41 от § 1 на ДР на ЗКПО) Новата разпоредба на б. „д” на т. 41 от § 1 на ДР на ЗКПО се прилага и при определяне на данъците по реда на ЗКПО за 2010 г. ( § 27 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

 

Източник: НАП, tita.bg