7:39 am
04 Август 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промени в ЗКПО 2013

Промените в ЗКПО за 2013 г.

 

Представяме накратко основните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2011 г. и съответно от 08.03.2011 година:

 

1. Промени в авансовите вноски за корпоративен данък

 

- лица, освободени от внасяне на авансови вноски

Освободени от внасяне на авансови вноски са лицата, чиито нетни приходи от продажби не превишават 300 хил. лева за предходната година, както и новоучредени дружества. До сега този праг беше 200 хил. лева. Закона дава възможност да се правят тримесечни авансови вноски по желание.

 

- начин на определяне на авансовите вноски

Авансовите вноски за корпоративен данък ще се правят на база прогнозна печалба, без да се вземат предвид данъчната им печалба от предходната година. Прогнозната печалба ще се декларира от данъчно задълженото лице при подаването на годишната данъчна декларация за предходната година. Така отпада коефициентът за корекция, както и възможността за приспадане на данъчна загуба от тримесечните авансови. Отпадна и възможността надвнесеният корпоративен данък да може да се приспада от следващите авансови и годишни вноски, което е свързано с въвеждането на единна сметка за плащане на публични задължения.

Ако дължимият годишен корпоративен данък (респ. 75 на сто от годишния данък при тримесечните вноски) надвиши 20% от сумата на внасяните авансови вноски (т.е. прогнозната печалба е с 20% по-ниска от реалната) е предвидена санкция под формата на лихва за превишението. Данъчно задължените лица имат възможност да подават декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, ако преценят, че те ще се различават от реалния годишен корпоративен данък.

 

- прагове и начин на изчисление

Тримесечни авансови вноски правят данъчно задължени лица с нетни приходи от продажби от 300 хил. до 3 млн. лева за предходната година. Тримесечната авансова вноска се изчислява се по формулата: (Прогнозна Данъчна Печалба/4)*10%.

Месечни авансови вноски правят данъчно задължени лица с нетни приходи от продажби над 3 млн. лева за предходната година. Месечната авансова вноска се изчислява се по формулата: (Прогнозна Данъчна Печалба/12)*10%

 

- деклариране на авансовите вноски Задължените лица декларират авансовите вноски за текущата година с подаване на годишната данъчна декларация за преходната година.

 

- срокове за плащане

Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за третото тримесечие срокът за внасяне на авансовата вноска е 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави авансова вноска. Месечните авансови вноски за месеците януари, февруари и март се внасят в срок до 15 април на текущата година, а за останалите в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят.

 

2. Промени, свързани с декларирането и внасянето на данъка върху разходите

 

От 01.01.2013 г. данъка върху разходите става годишен и ще се плаща еднократно в срок до 31 март на следващата година, като се декларира с годишната данъчна декларация. Според старите текстове в закона, данъка върху разходите се начисляваше и внасяше ежемесечно (чл. 211, 212, 213, 214, 215 и 217).

 

3. Изменения, свързани с декларирането и внасянето на данъците при източника

 

Данъчно задължените лица, които са длъжни да внасят данък при източника, декларират дължимият данък за тримесечието с декларация по чл.201, ал.1. Срокът е до края на месеца, следващ тримесечието. Промяната е, че декларацията се подава за дължимите, а не за удържаните и внесени данъци при източника.

 

Периода на внасяне на данъка става единствено тримесечен, т.е. до края на месеца, следващ тримесечието, през което е възникнало данъчното задължение (чл. 202, ал. 1 и 2).

Във връзка с тези промени, са въведени предходни разпоредби § 54 и § 55 от ПЗР.

 

4. Промяна в механизма за корекция на данъчни задължения, вкл. и в следствие на счетоводни грешки

 

Промените са във връзка с въвеждането на единна сметка за плащане на публични задължения и нов ред на погасяване на задълженията (погасяване по реда на възникването им).

 

- отпада възможността за приспадане на надвнесен корпоративен данък от следващи годишни и авансови вноски.

 

- отпада възможността данъчно задълженото лице само да коригира данъчния финансов резултат, вследствие на открита счетоводна грешка.

Корекция ще е възможна с писмено уведомяване на компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период (чл. 75, ал. 3).

 

5. Други промени в ЗКПО

 

- върху годишна база ще се определя данъкът върху приходите на бюджетните предприятия, както и данъка върху дейността от опериране на кораби.

 

- промени в регламентацията на данъка върху хазартната дейност.

Облагането на дейността, извършвана от организатори на хазартни игри от разстояние, е с алтернативен данък в размер на 15%. За хазартните игрите, организирани в казино, за които се събира такса или комисиона за участие, данъкът е в размер 15% върху събраните такси и комисиони.

 

- не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за подкуп или прикриващи подкуп (чл. 26, т. 12) .

 

Източник: Счетоводна къща Микрофинанс