16:04 pm
12 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промените в ЗДДФЛ за 2011

Промените в ЗДДФЛ за 2011 г.

 

Вижте промените в ЗДДФЛ за 2012 г.

 

От началото на 2011 година влезнаха в сила редица промени в Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 

Представяме Ви основните промени в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2011 г. и съответно от 08.03.2011 година:

 

1. Нов ред за авансово облагане на доходите от наем;

Авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в полза на местно физически лице ще се извършва от платеца на дохода, когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице (например, адвокат, нотариус, експерт-счетоводител, медицински специалист или друго самоосигуряващо се лице, наело помещение от местно физическо лице). При определяне на авансовия данък от платеца (предприятие, респ. самоосигуряващо се лице) ще се вземат предвид само 10% нормативни разходи (чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ). Удържането на данъка ще се документира от платеца със Сметка за изплатени суми и служебна бележка (чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ). Прилаганото до момента тримесечно авансово самоооблагане на наемодателите - местни физически лица ще се запази най-вече за случаите, когато страна по договора, като платец на наема е друго физическо лице, което, обаче, не е самосигуряващо се.

 

2. Регламентиране механизма на документиране на доходи от други източници - неустойки, лихви, производствени дивиденти и др., посочен в чл. 35 от ЗДДФЛ, в т. ч. доходи в натура - предметни награди и други, а именно платецът на дохода следва да издава служебна бележка на лицата, получили доходи от други източници (чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ);

 

3. Регламентирано е, че при преобразуване или прехвърляне на предприятие, справката за изплатени доходи на физически лица (Справката по чл. 73) се изготвя от правоприемника (чл. 73 , ал.1 от ЗДДФЛ);

 

4. Санкция за физически лица, които не документират доходите си;

Въведена е санкция за случаите, на получаване на доходи (различни от облагаемите с окончателен данък) от лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на чл. 29 от ЗДДФЛ, както и наемодатели, доходите, на които са регламентирани в чл. 31 от ЗДДФЛ, които от една страна са освободени от издаване на касови бележки според чл. 4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (такава възможност съществува за получаващи доходи от друга стопанска дейност: като лица, упражняващи свободни професии, земеделци, лица упражняващи занаяти, и както е известно и за наемодателите, доходите, на които са регламентирани в чл. 31 от ЗДДФЛ), а от друга страна, ако доходът по чл. 29 от ЗДДФЛ (от друга стопанска дейност) се изплаща от предприятие или самоосигуряващо се лице и при прилагане на съответните разпоредби на чл. 43 от ЗДДФЛ, то на тези лица не следва да се издава и Сметка за изплатени суми при авансово облагане. Санкцията е насочена към изброените по-горе лица, когато разпоредбите на ЗДДФЛ не предвиждат платецът на дохода (предприятие или самоосигуряващо се лице) да им го документира със Сметка за изплатени суми (чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ) В този случай, ако посочените лица не издадат първичен документ по смисъла на чл. 7, ал.1 от Закона за счетоводството (например, квитанция, разписка, т.н обикновена фактура и др. подобни), изискуем по реда на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ - им се налага глоба в размер от 100 лв. до 500 лв. за всеки неиздаден документ. При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лв. (чл. 80б от ЗДДФЛ).

 

5. Нов формуляр на служебна бележка;

Предприятие или самоосигуряващо се лице - платец на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (други доходи), издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода. (чл. 45, ал. 7).

 

6. Въведена е нова разпоредба, свързана с облагане доходите на чуждестранни физически лица (ЧФЛ), установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с окончателен данък от 10% за получените от възнаграждения за услуги или права, определен върху брутната сума на начислените доходи (чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ).

Изключение правят следните доходи, от източник в Република България, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци (ЕТ) или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (ал. 11 на чл. 8 на ЗДДФЛ, както и чл. 37, ал.1 от ЗДДФЛ):

- възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;

- неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.

Окончателният данък се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода.

Промяната в ЗДДФЛ е в синхрон с аналогична промяна в ЗКПО, отнасяща се за чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Затова по отношение обхвата юрисдикциите с преференциален данъчен режим ЗДДФЛ ползва разпоредбите на ЗКПО - т. 64 от § 1 на ДР на ЗКПО (т. 55 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ).

 

7. Окончателен данък от 10% за доходите от лихви по заеми към кооперацията, придобити от членове на кооперация. Данъкът следва да се внесе от кооперацията в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода. Целта е да се опрости процедурата за събиране и внасяне на данъка върху лихвите по заеми придобити от членове на кооперации (ал.11 на чл. 38 от ЗДДФЛ). Разпоредбата е в сила от 08.03.2011 година.

 

Източник: НАП, tita.bg