4:04 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


регистрация на фирма - ЕТ, ЕООД, ООД

Предимствата и недостатъците на ЕООД/ООД и ЕТ.

 

Преди да пристъпите към регистриране на нова фирма, трябва внимателно да изберете най-подходящата за нуждите Ви правна форма за търговска дейност.

 

Накратко ще Ви представим предимствата и недостатъците на ЕТ и ЕООД/ООД:

 

Регистрация на Едноличен търговец (ЕТ)

 

Предимства:

 

- За откриването на ЕТ не е необходим капитал. Това предимство до някъде се обезсмисля, тъй като от края на 2009 година ЕООД или ООД може да се регистрира само с 2 лева начален капитал.

- Държавните такси и таксите за услугата са по-ниски в сравнение с тези при регистрация на ЕООД или ООД. Например, държавната такса за откриване на ЕТ е 30 лв., а за регистрация на ООД или ЕООД -110 лв.;

- Процедурата по заличаване на ЕТ е по-лесна и бърза.

- При много от търговските дейности /фризьорски услуги, козметични услуги, авторемонтни услуги и др./, когато се извършват от ЕТ, се плаща патентен данък, чийто размер зависи от вида патентна дейност, местонахождението на обекта, както и за определени дейности от неговата квадратура. В определени случаи патентният данък може да е много изгоден – например при ниски разходи и по-висок оборот, който обаче не надвишава 100 хил. лева (над който търговеца трябва да се облага по общия ред). Този вариант на облагане например може да е подходящ за фирма, работещи в сферата на услугите, с един обект и една патентна дейност. От 01.01.2025 г. облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС се увеличава от 100 на 166 хил. лева.

 

Недостатъци:

 

- Собственика отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на фирмата. Т.е. при искове на кредитори, задълженията се покриват освен от собствеността и активите на фирмата и от лично имущество, ако фирменият капитал се окаже недостатъчен.

- На края на всяка календарна година собственика на ЕТ изравнява и довнася осигуровки. Т.е. плаща освен 15% данък и осигурителни вноски върху реализираната печалба (до размера на максималния осигурителен доход, определен на годишна база);

- Облагане с патентен данък в повечето случаи е по-неизгодно, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на ЕООД или ООД.

- Ако ЕТ не се осигурява на патент, а по общия ред на ЗДДФЛ, плаща 15% данък за реализираната печалба.

 

Регистрация на ЕООД или ООД

 

Предимства:

 

- ООД и ЕООД са капиталово дружество, което значи че отговаря за задълженията си до размера на капитала, а не с личното имущество на съдружниците;

- Минималният изискуем капитал вече е в размер на 2 лв., което значи, че не са ви необходими много налични средства;

- Може да се регистрира от няколко съдружници, във всеки един момент може да се увеличи капитала на дружеството и да се продадат дялове като се привличат още съдружници. Така при бизнес с по-голям размер на първоначалните инвестиции или при търсене на още капитали за развитие това може да се окаже предимство.

- Какъвто и вид търговска дейност да извършвате, когато е с фирма под формата на ЕООД или ООД, плащате 10% плосък данък върху печалбата;

- Собствениците на ООД или ЕООД не довнасят осигуровки.

 

Недостатъци:

 

- Държавните такси и таксите за услугата са доста по-високи, отколкото за регистрация на ЕТ. Освен това се губи време и се плащат допълнително банкови такси за откриване на набирателна сметка за капитала.

- ЕООД или ООД се заличават с ликвидация, като процедурата трае поне 6 месеца;

 

Важно е преди да се регистрира фирма, внимателно да се планира обема и естеството на дейността, както и да се анализират нейните правни, данъчни, осигурителни и счетоводни аспекти. Затова е препоръчително консултацията със счетоводител и юрист да предшества регистрацията на фирмата, с оглед избиране на най-подходящата правна форма.

 

Автор: Счетоводна къща „Микрофинанс” ООД