8:02 am
19 Април 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Закриване на ООД / ЕООД

Прекратяване и заличаване на ООД / ЕООД

 

Прекратяване на дружество с ограничена отговорност (ООД / ЕООД)

 

Прекратяването на дружество с ограничена отговорност (ООД / ЕООД) е стадий от физическото съществуване на самото дружество, тъй като предшества и обуславя производството по ликвидация или по несъстоятелност на дружеството. Заличаването на дружеството става след приключване на ликвидационното производство или на производството по несъстоятелност.

 

В случай, че имаме преобразуване на търговски дружества, прекратяването се извършва без ликвидация и се приема, че дружеството не продължава да съществува като правен субект. Активите на прекратеното дружество при преобразуване преминава в патримониума на дружеството приемник, при условията на универсално правоприемство.

 

Юридическите факти и обстоятелства, които водят до преустановяване на търговската дейност на дружеството и водят до неговото юридическо прекратяване са описани в чл. 154 от Търговския закон. А именно ООД / ЕООД се прекратява в следните случаи:

- С изтичане на договорения в дружествения договор или учредителния акт срок на съществуване на дружеството. Трябва да се отбележи, че ако такъв срок е уговорен изрично в дружествения договор, неговото изтичане не води автоматично до заличаване на дружеството като юридическо лице, а само до неговото прекратяване.

- По решение на съдружниците, взето с мнозинство 74% от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство.

- Когато имаме преобразуване на ООД / ЕООД (без отделяне чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност) е налице прекратяване с последващо правоприемство. Разделянето не е посочено изрично като прекратително основание в чл. 154, ал. 1, т. 3 от ТЗ , но се намира в чл. 261, ал. 1 от ТЗ;

- Когато дружеството е обявено в несъстоятелност. Съгласно чл. 711, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ТЗ прекратяването на дружеството е предвидено изрично в съдържанието на решението за обявяване в несъстоятелност;

- По решение на окръжния съд по седалището на дружеството в предвидените от закона случаи по чл.155 от ТЗ, а именно:

1/ по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това, като условието е дяловете на ищците да са повече от 20% от капитала на дружеството;

2/ по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;

3/ по иск на прокурора, когато в продължение на 3 месеца дружеството няма вписан управител;

- ЕООД се прекратява и при смърт на едноличния собственик на капитала, освен ако в учредителния акт не е предвидено друго. Ако капитала е притежание на юридическо лице, с прекратяването му се прекратява и ЕООД.

 

С решението за прекратяване на дружеството се избира и ликвидатор, като ако такъв не е избран, за ликвидатор се счита управителя. Ликвидатор може да бъде назначен и от съда по искане на контрольора или съдружниците, притежаващи повече от 10% от капитала, като искането им трябва да е мотивирано и обосновано. При прекратяване на дружеството по решение на съда назначаването на ликвидатор се извършва от него. Прекратяване на дружеството се вписва служебно от съда, когато дружеството е прекратено със съдебно решение.

 

Процедура по вписване на прекратяването на ООД / ЕООД в Търговския регистър

 

Съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР), на вписване в Търговския регистър подлежат обстоятелствата, определени по силата на закона, свързани с особеностите на търговското дружество, които Търговският регистър има за цел да направи публични. Всеки търговец е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване, като оповестяването е необходимо с цел да се постигне правна сигурност в търговския оборот и защитата на интересите на търговеца и интересите на третите добросъвестни лица. На вписване в Търговския регистър подлежи и всяко изменение на вече вписаните обстоятелства. Така всеки има свободен достъп до него и до документите, въз основа на които е извършено вписването.

 

С прекратяването дружеството продължава да съществува като правен субект, но дейността му предимно е насочена към удовлетворяване на кредиторите и разпределяне на активите между съдружниците. След прекратяването дружеството може да довърши изпълнението на поети ангажименти по текущи договори, да се опита да събере вземанията си и да осребри имуществото на дружеството.

 

ЗТР посочва следните лица, задължени да започнат регистърното производство при прекратяването:

- управителите, когато не са избрани ликвидатори;

- назначените от Общото събрание на ООД ликвидатори;

- наследниците на едноличния собственик на капитала при ЕООД, когато те не желаят да продължат дейността на дружеството;

- прокурорът, ако дейността на дружеството противоречи на закона или няма вписан управител;

 

Срокът за подаване на заявлението за промените в обстоятелствата на дружеството /прекратяването му/ трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, освен ако със закон е определен друг срок.

 

Заявлението може да се подаде на място във всяко едно от териториалните звена на Агенция по вписванията или по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

Документите, които трябва да се подадат в Агенцията по вписванията за вписване за обявяване прекратяването на дружеството са следните:

- Заявление за вписване на прекратяване и ликвидация по образец Б6

- Решение на Общото събрание на съдружниците (респ. решение на едноличния собственик на капитала при ЕООД), с което дружеството се прекратява и се избира ликвидатор.

- Нотариално заверено съгласие с образец от подписа на ликвидатора;

- При смърт на едноличния собственик на капитала, като основание за прекратяване на ЕООД - смъртен акт;

- Решение за прекратяване на юридическо лице, когато същото се явява едноличен собственик на капитала на ЕООД;

- Удостоверение от ТД на НАП по седалището на дружеството за прекратяването на дейността на ООД / ЕООД - за извършеното уведомяване по чл.77, ал.1 от ДОПК;

- Декларация за истинност на заявените обстоятелства по чл. 13, ал. 5 от ЗТР;

- Документ за внесена държавна такса.

 

Вписване на заличаването на ООД / ЕООД в Търговския регистър

 

Вписването на заличаването в Търговския регистър се осъществява от ликвидатора (той е задълженото лице за вписването). В срок от 7 дни, преди да бъде отправено до Агенцията по вписванията искане за заличаване, следва да се уведоми съответната териториална дирекция на НАП, съгласно чл. 77 от ДОПК. Заявлението за заличаване може да се подаде до което и да е от териториалните звена на Агенцията по вписванията, както и по електронен път.

 

За вписване на заличаването на ООД / ЕООД се подават следните документи:

- Заявление за заличаване на дружеството по образец А4

- Разпределителен баланс на имуществото между съдружниците;

- Доказателства, че са уведомени известните кредитори на дружеството;

- Доказателства, че дължимите суми към уведомени кредитори, непредявили вземането си, са вложени в банка на тяхно име - чл. 272, ал. 2 от ТЗ;

- Доказателства, удостоверяващи даването на обезпечение при наличието на спорно задължение на дружеството - чл. 272, ал. 3 от ТЗ;

- Декларация за истинност на заявените обстоятелства по чл. 13, ал. 5 от ЗТР;

- Документ за внесена държавна такса.

 

Регистърно производство

 

Вписването на заявените обстоятелства се извършва въз основа на подаденото заявление по образец. Служител на ТР проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 21 от ЗТР, като вписването се извършва, ако са изпълнение всички законови изисквания. Ако заявлението има недостатъци, се постановява мотивиран отказ. Отказът се връчва на заявителя незабавно по реда на ГПК. Възможно е уведомяването да се извърши и по електронен път, когато заявителят е поискал това в заявлението си. Този отказ подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на дружеството в седемдневен срок от връчването му. Жалбата следва да се подаде чрез Агенцията по вписванията, която я препраща към съда заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към заявлението. Решението на съда подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

 

При отказ и при неизвършване на исканото вписване, заличаване или обявяване в съответния срок по чл. 19 от ЗТР заявителят може да подаде ново заявление за вписване/заличаване на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му. Като в този случай, за да избегне нов отказ, заявителят трябва само да направи необходимите промени в представените пред Агенцията документи, така че те да отговарят на нормативните изисквания или да представи документи, пропуснати към първоначалното заявление.

 

Лице, което е задължено, но не поиска в определения срок вписване или не представи предвидените в Търговския закон или ЗТР документи или подписи, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева. Редът за установяване на нарушенията и налагането на глобите е визиран в чл. 41, ал. 1 от ЗТР. Процедурата по установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления е регламентирана в Закона за административните нарушения и наказания. Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глоби в същия размер, посочен в чл. 40 от ЗТР, всеки месец до извършване на действията.

 

Автор: Счетоводна кантора „Микрофинанс” Пловдив