9:04 am
04 Август 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ, 2012, 2013

Декларации за облагане на доходите на физическите лица 2012/2013 г.

 

Вижте утвърдените формуляри на Декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2013/2014 г.

 

Представяме Ви утвърдените образци на декларациите за облагане доходите на физическите лица (данъчните декларации по ЗДДФЛ ) за 2012 г. И през 2013 година декларацията съдържа основна част и отделни приложения, като е достатъчно да се попълнят само тези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доходи.

 

Припомняме Ви, че срокът за подаване на годишните декларации за доходите на физическите лица е до края на април 2013 г. за доходи от 2012 г. Към всяка декларация и приложение има подробни указания, за улеснение на гражданите.

 

Ето и актуалните формуляри:

 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица, с приложенията, справка за окончателният размер на осигурителният доход за 2012 г. и указания;

 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. (образец 2001) с баркод, вкл. указания;

 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България;

 

Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения;

 

Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ;

 

Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност;

 

Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество ;

 

Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права и имущество;

 

Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници;

 

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък;

 

Приложение 8 (образец 2081) - За притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина;

 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина;

 

НОВА декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци;

 

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им);

 

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ);

 

Информация за попълването на декларациите, сроковете и начините за подаване на документите и плащане на дължимите данъци и осигуровки може да се получи от информационния център на НАП на телефон 070018700 на цената на градски разговор от цялата страна.

 

Източник: Национална агенция за приходите