10:24 am
11 Май 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Данъчна декларация 2013 - 2014

Декларации за облагане на доходите на физическите лица 2013/2014

 

Представяме Ви утвърдените от Националната агенция за приходите (НАП) образци на декларациите за облагане доходите на физическите лица за 2013 г. И през 2014 година годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ съдържа основна част и отделни приложения, като е достатъчно да се попълнят само приложенията, даващи информация за декларираният вид доход на лицето.

 

Срокът за подаване на годишните декларации за доходите на физическите лица е до 30 април 2014 година за доходи от 2013 година.

 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица, с приложенията, справка за окончателният размер на осигурителният доход за 2013 г. и указания;

 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България;

 

Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения през 2013 г.;

 

Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ през 2013 г.;

 

Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност през 2013 г.;

 

Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество през 2013 г.;

 

Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права и имущество през 2013 г.;

 

Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници през 2013 г.;

 

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък;

 

Приложение 8 (образец 2081) - За притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина;

 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина;

 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. – с баркод. Предимствата на използването на Декларацията с баркод са, че позволява по-бързото възстановяване на надвнесен данък. Освен това дава известна гаранция от недопускане на технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на необходимите приложения;

 

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им);

 

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ през 2013 г. (ОБРАЗЕЦ на документ);

 

Нов образец на "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ";

 

Нов образец на "Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ";

 

Към декларациите и приложенията има подробни указания за попълването. От информационният център на Националната агенция за приходите, може да се получи допълнителна информация за попълването на формулярите, сроковете и начините на подаване, вариантите и крайният срок за плащане на дължимите данъци и т.н. Националният телефон за информация е 070018700 - на цената на градски разговор от цялата страна.

 

Източник: НАП