4:59 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


ДДС регистрация

Кога не е изгодна регистрацията по ЗДДС

 

Основен въпрос, който възниква пред всеки предприемач веднага след като регистрира фирма, е дали ще е изгодно да се регистрира по ЗДДС (Закона за данъка върху добавената стойност).

 

Трябва да подчертаем, че при достигане на определени критерии всяко физическо или юридическо лице подлежи на задължителна ДДС регистрация – оборот през последните 12 месеца по-голям от 100 хиляди лева (от 01.01.2025 този праг става 166 хил.), извършване или получаване на услуги с място на изпълнение територията на друга държава членка на Европейския съюз (регистрация по чл.97а от ЗДДС), при вътреобщностно придобиване на стоки и др.

 

Чл.100, ал.1 от ЗДДС дава възможност за регистрация по избор на лицето, независимо че не покрива някой от критериите за задължителна регистрация. Все по-често срещани са случаите на дружества, които доброволно се регистрират по ЗДДС, без реално да имат нужда или това да е изгодно за тях. Причините за тази тенденция са както невежество и непознаване материята, така и умишлено подвеждане от некоректни счетоводители или счетоводни къщи, които си осигуряват по-големи такси за счетоводно обслужване (регистрираните по ЗДДС дружество при равни други условия плаща от 50% до 100% по-високо такса за счетоводни услуги след регистрацията).

 

Настоящата статия има за цел да даде яснота чрез практически примери за случаите, в които не е изгодно да се регистрираме по ДДС. Най-общо можем да посочим няколко случая:

 

1. Ако дейността на фирмата предполага купуване на стоки, услуги или материали от лица, които не са регистрирани по ЗДДС.

Пример: Магазин за сувенири и подаръци, чиито доставчици са физически лица, занаятчии или малки фирми, нерегистрирани по ЗДДС, произвеждащи самостоятелно сувенирите. Тъй като в крайната цена няма да има ДДС, при равни други условия няма да е нужна ДДС регистрация, тъй като няма да има необходимост от ползване на данъчен кредит (приспадане или възстановяване на платено ДДС).

 

2. Ако клиентите на дружеството са физически лица или нерегистрирани по ДДС фирми.

Пример: Търговия на дребно с детски играчки. Ще направим няколко сметки за 2-та варианта:

- „ХХХ“ ЕООД , нерегистрирано по ЗДДС, купува стока от регистрирано по ЗДДС лице (обикновено търговците на едро имат ДДС регистрация) за 24 лв. с ДДС. Продажната цена на стоката е 30 лв. Тъй като не може да ползва данъчен кредит, ДДС се включва в покупната цена и печалбата в случая му е 6 лв. (30 лв. минус 24 лв.).

- „ХХХ“ ЕООД , регистрирано по ЗДДС, купува стока от регистрирано по ЗДДС лице за 24 лв. с вкл. ДДС (20 лв. данъчна основа и 4 лв. ДДС). За да поддържа крайна цена от 30 лева за потребителите си, които са физически лица, трябва да определи данъчна основа 25 лв. и 5 лв. ДДС. Печалбата в случая е 5 лв. (25 лв. минус 20 лв.).

Примерите показват, че в случая е по-изгодно дружеството да не се регистрира по ДДС по собствено желание.

 

3. За малки фирми, работещи в сферата на услугите.

Пример: Козметично студио, преводаческа агенция или счетоводна кантора, с малък оборот. Ще се опитаме да обосновем примера с малко цифри. Да предположим, че счетоводната кантора, която няма регистрация по ДДС, продава счетоводна услуга за 200 лв. , като съответно ДДС не се начислява. Ако кантората се регистрира по ДДС, тя трябва да начисли и 40 лв. ДДС. За регистрираните по ДДС клиенти и при двата варианта цената си остава 200 лв., защото те могат да ползват платеното 40 лв. ДДС, като го възстановят или го приспаднат от ДДС-то, което дължат за реализирани приходи от продажби. За нерегистрираните по ЗДДС клиенти на счетоводната кантора обаче цената при вторият вариант става 240 лв., т.е. с 20% по-висока.

 

4. За микро фирми, с малък оборот, независимо от сферата на дейност или вида контрагенти.

Регистрацията по ЗДДС предполага от 50% до 100% по-висока такса за счетоводно обслужване. За микро фирми с много малък оборот, често срещан вариант на които е собственика да е управител и единствено работещо лице, едно такова увеличение неминуемо би се усетило, тъй като цената на счетоводните услуги е значително перо в разходите.

 

Това са само някои от най-разпространените случаи, при които ДДС регистрацията не е изгодна. Примерите са ориентировъчни и опростени. На практика при всеки конкретен случай влияят и допълнителни фактори. Затова е нужна задължителна консултация със доверен счетоводен специалист, който на база вида на предполагаемите сделки, прогнозните приходи, вида клиенти и доставчици, основният предмет на дейност и т.н., ще анализира плюсовете и минусите и ще прецени дали е изгодно да се регистрираме доброволно по ЗДДС.

 

Автор: Счетоводна къща МИКРОФИНАНС