8:13 am
13 Юни 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


фирми без дейност

Какви задължения имаме, ако фирмата ни няма дейност

 

Често срещана практика е, след регистрация на нова фирма, тя да не започне дейност до края на годината. Обикновено собствениците са в заблуждение, че нямат никакви ангажименти към държавата. Подобен проблем се получава и при стари фирми, които спират временно дейност, като ръководителите са спокойни, че фирмата няма никакви задължения за периода. Съответно при тези случаи договора със счетоводителя или счетоводната къща е прекратен и няма кой да алармира или напомни за годишните задължения на фирмата.

 

Така има опасност още преди стартиране на реална дейност или в трудни периоди, в които фирмата е прекратила дейност, да се натрупат солидни глоби и санкции. Затова на кратко ще посочим основните ангажименти, които фирмата има, дори и да не е осъществявала дейност през годината:

 

Първо ще отбележим, че от началото на 2018 г. се въведоха някои облекчения за фирмите, които не са осъществявали дейност през отчетната година:

- Отпадна изискването фирмите без дейност да подават в НАП Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО (образец 1010а). Преди промяната такава декларация се подаваше в срок до 31 март.

- Отпадна изискването за публикуване на Годишен финансов отчет в Търговския регистър. За да се възползват от облекчението обаче, фирмите трябва да подадат декларация за липса на дейност в Търговския регистър (декларация по чл. 38, ал. 9 от ЗСч) - (за 2024 г. срокът е до 30 юни). Ако пропуснат този срок, остава задължението им за публикуване на отчети в Търговския регистър.

 

Така задължения за фирмите, които не са осъществявали стопанска дейност през отчетната година по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) , са следните:

 

1. Изготвяне и подаване на Декларация за предприятия без дейност (Декларация за неактивност - Приложение № 11).

Подава се в Националния статистически институт (НСИ). Освен основните данни на дружеството, се попълва и актуалната икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности, както и преобладаващата форма на собственост. Срокът за подаване през 2024 г. е от 01 март до 30 юни.

Вариантите за подаване са: на хартия в съответното Териториално статистическо бюро (ТСБ), чрез изпращане на e-mail на съответния отдел „Статистически изследвания“ към ТСБ, по електронен път с квалифициран електронен подпис или по електронен път, чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Такава декларация подават и дружества, които са осъществявали дейност през отчетната година, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността. Срокът за подаване през 2024 г. е от 01 март до 30 юни (този срок вече е един и същ както за задължените лица по ЗКПО, така и за задължените лица по ЗДДФЛ).

 

2. Подаване на декларация за липса на дейност в Търговския Регистър (декларация по чл. 38, ал. 9 от ЗСч).

За пръв път тази мярка се приложи за отчетната 2017 г. Всички фирми, които не са осъществявали дейност през отчетната година, могат да публикуват такава декларация в Търговския регистър, с което се освобождават от задължението за публикуване на Годишен финансов отчет. Срокът за публикуване на декларация за липса на дейност за 2023 г. е до 30 юни 2024 г . За публикуването на тази декларация не се дължи държавна такса.

На интернет страницата на Търговския регистър е публикуван стандартизиран образец на тази декларация, като тя се подписва от управителя. Обявява се със заявление образец Г3 към което се представя и декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ. Подаването може да стане на хартия или по електронен път, лично от управителя или от адвокат с изрично писмено пълномощно (за което не е нужна нотариална заверка).

 

В случай, че се пропусне срока за подаване на такава декларация, остава задължението за дружеството да публикува отчет Годишен финансов отчет в Търговския регистър. Затова в интерес на всеки управител е да следи срока за подаване на такава декларация, което би му спестило време и разходи. В този случай трябва да потърси услугите на счетоводител, който да изготви и подпише годишните отчети, съответно и допълнителни разходи за услугата. За целта счетоводният специалист трябва да отговаря на критериите за „съставител на финансов отчет”, описани в чл.35 от Закона за счетоводството – да притежава съответният образователен и професионален ценз.

Публикуването на отчетите в Търговският регистър може да стане по 2 начина: на място във всяко териториално поделение на Агенция по вписванията, или по електронен път. От началото на 2022 г. отпадна таксата за публикуване на отчетите. Досега тя беше 40 лв. при подаване на хартия и 20 лв. при електронно публикуване. Важно е да се знае, че за да се публикуват годишните отчети по електронен път, титуляр на подписа трябва да е търговеца, съставителя (счетоводният специалист, изготвил и подписал годишния финансов отчет) или правоспособен адвокат, упълномощен изрично за това. Срокът за публикуването на отчетите е до 30 септември, като глобите за неспазването му започват от 500 лв. Изключение от правилото правят Едноличните търговци, които ако не подлежат на независим финансов одит са освободени от задължението да публикуват годишните си отчети.

 

Важно:

С промяна в ЗИД на ЗКПО и Закона за счетоводството, дружествата вече няма да подават декларация за липса на дейност всяка година. Така на практика, ако са подали такава декларация за 2019 г. и ако през 2020 г. не са осъществявали дейност, няма да имат задължение за подаване на декларация в Търговския регистър през 2021 г. и следващите години.

Промяната гласи: „Това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Декларацията се публикува в срок до 30 юни на следващата година“ (в първоначалният текст на закона този срок изтичаше с 3 месеца по-рано, но поради пандемията от коронавирус беше удължен).

Съгласно промените, освободени от задължение да подават ежегодно декларация за липса на дейност са предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. или всяка следваща финансова година и са декларирали това обстоятелство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с декларация по образец в срок до 30.06.2020 г., съответно до 30 юни на годината, следваща финансовата година, през която предприятието не е осъществявало дейност.

При започване осъществяването на дейност от предприятието по смисъла на Закона за счетоводството, за него възниква задължението за изготвяне и обявяване по надлежния ред на годишен финансов отчет за съответния период, през който то е осъществявало дейност и е генерирало приходи от нея.

 

3. Подаване на Справки декларации по ЗДДС.

Ако фирмата има ДДС регистрация, дори и да не извършва дейност, има задължение ежемесечно да се отчита по Закона за данъка върху добавената стойност. Това значи,че в срок до 14-то число на следващия месец, трябва да изготвя и подава Справка декларация по ЗДДС, Дневник за покупките и Дневник за продажбите (макар и с нулеви стойности). Обикновено тази работа се възлага на счетоводителя, който преди това е извършвал счетоводното обслужване, като той продължава да подава документите електронно срещу минимална такса.

 

4. Подаване на болнични листове и осигурителни декларации.

Дори и фирмата да спре дейност, ако има служител, който е в майчинство (или самият управител е в майчинство), то периодично трябва да се подават болнични листове в НОИ, заедно със съответните формуляри за временна нетрудоспособност и майчинство. Освен това дружеството е длъжно ежемесечно да подава осигурителни декларации в НАП. За всичко това също ще е нужна помощта на счетоводител или ТРЗ специалист.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс.