10:34 am
02 Октомври 2023
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


мерки срещу изпирането на пари

Счетоводителите ще докладват на ДАНС при съмнение за пране на пари

 

Счетоводните къщи ще са задължени да сигнализират дирекция "Финансово разузнаване" към Държавна агенцията за национална сигурност (ДАНС), при най-малки съмнения за пране на пари, нечисти сделки или схеми за укриване на данъци. Освен това счетоводителите ще са длъжни да докладват в ДАНС и при съмнение, че клиентите им управляват финансови средства, за които се подозира, че са свързани с терористични актове или са използвани за терористични организации. Това тяхно задължение произтича от последните промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма и в Закона за мерките срещу изпирането на пари, приети на второ четене от народните представители. Агенцията също може да изисква информация за съмнителни операции, сделки или клиенти на счетоводните компании.

 

До сега списъкът от лицата, задължени а докладват при съмнение за пране на пари или капитали, насочени към финансиране на тероризъм, включваше банките, финансовите институции, застрахователите, пощенските служби, нотариусите, митничарите, брокери на имоти и др. От счетоводните специалисти такива задължения имаха само одиторите (дипломираните експерт-счетоводители).

 

С новите промени, освен счетоводителите на свободна практика и специализираните счетоводни предприятия, в списъка на задължените да подават информация в ДАНС лица се прибавят и частните съдебни изпълнители – това е посочено в § 4. На Закона за мерките срещу изпирането на пари, а именно:

31. лица, които по занятие извършват счетоводни услуги;

32. частните съдебни изпълнители.“

 

Така на практика, всеки занимаващ се със счетоводни услуги по занятие, трябва в срок 26 ноември, да приеме вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които да предостави за утвърждаване от председателя на ДАНС.

 

Вътрешните правила се приемат от задължените лица (счетоводни къщи, частни съдия изпълнители и др.) в срок до 4 месеца от датата на регистрирането им като юридически лица. В 14-дневен срок от тяхното приемане трябва да се изпратят на председателя на ДАНС за утвърждаване. Председателят има право ги да върне за допълнения и изменения и да даде указания за отстраняване на установените несъответствия, като корекцията трябва да стане в срок от 1 месец, от получаване на указанията.

 

С вътрешните правила се установяват:

- адекватни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти;

- правила и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм;

- начинът за събиране, анализиране, съхраняване и разкриване на информация за операции или сделки;

- техническите средства, които ще се използват по превенция на изпиране на пари;

- системата за вътрешен контрол по изпълнение на задълженията, установени в ЗМИП;

- правилата и организация за обучение на служителите;

- други изисквания съобразно особеностите на дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП.

 

В 14 дневен срок след приемането на вътрешни правил, екземпляр от тях трябва да бъде изпратен до дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. Това може да стане по пощата или на място на адрес:

1407 София бул. "Черни връх" № 45

 

Освен вътрешните правила, задължените лица са длъжни да представят още:

1. Придружително писмо, в което лицето се е самоопределя като задължено лице по ЗМИП;

2. Удостоверение за актуално състояние на задълженото лице;

3. Документ, удостоверяващ приемането на вътрешните правила от компетентен орган.

 

Гилдията на счетоводителите изрази недоволството си срещу мерките на ДАНС и Закона за мерките срещу пране на пари. Представители на различни счетоводни къщи и одиторските предприятия, както и счетоводители на свободна практика, подготвят петиция, в която настояват правилата да бъдат изцяло преразгледани, защото според тях буквалното им прилагане ще създаде редица трудности в изпълнение на служебните им задължения. Така хиляди счетоводители ще са задължени да рапортуват за съвсем легални стопански операции, което ще доведе до неефективност на желанието за справяне с порочната практика на пране на пари. Освен това голяма част от изискванията са неясни, пречат на нормалната стопанска дейност на честните и коректни данъкоплатци и не са съобразени с Европейските практики по прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент.

 

Според тях голяма част от публикуваните от ДАНС правила изискват от счетоводителите да извършват непривични и неотговарящи на тяхното образование и ценз дейности, като финансови анализи и пазарни оценки.

 

Наред с това, изпълнението на изискванията на ДАНС биха нарушили от една страна договорните отношения между счетоводител и клиент, от друга биха потъпкали един от основните принципи в Етичния Кодекс на професионалните счетоводители - конфиденциалност. За да се изпълняват обявените правила на ДАНС в този си вид, би довело до увеличаване на непривичния за всеки счетоводител труд, а именно безвъзмездно анализиране, синтезиране, класифициране и изготвяне на доклади за ДАНС, вместо да се върши присъщата за счетоводната професия дейност.

 

Глобите, предвидени за неспазване на изискванията на ДАНС са до 50 000 лева. В момента по-малко от 1 % от близо 10 000 души, практикуващи счетоводната професия по занятие, са изпълнили изискванията на ДАНС и са представили необходимите документи.

 

Автор: Счетоводна къща МИКРОФИНАНС