8:40 am
22 Февруари 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


регистрация по ДДС

Регистрация по ЗДДС – предимства и недостатъци

 

Регистрацията по ДДС е задължение (при определени условия) и право (закона за ДДС дава право на регистрация по желание) на всяко физическо или юридическо лице, при определени в ЗДДС случаи. С други думи закона предвижда две възможности за регистрация – задължителна регистрация или регистрация по желание (чл. 100 от ЗДДС).

 

Регистрацията по ЗДДС става в ТД на НАП по седалище на юридическото лице, респ. постоянен адрес на физическото лице. След регистрацията се получава идентификационен номер. Той се състои от знака „BG”, следван от Единния идентификационен код (ЕИК) или БУЛСТАТ номера на лицето, съответно ЕГН/ЕНЧ – за физическите лица.

 

Нуждата от регистрацията по ЗДДС за всяка фирма трябва да се разгледа от юридическа и счетоводна гледна точка, като трябва да се следи за настъпването на някое от събитията, водещи до нуждата от задължителна регистрация (например облагаем оборот над 100 хил. лева през последните 12 последователни месеца, извършване на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава членка на ЕС и т.н.). Обикновено счетоводителите са тези, които следят дали тази фактори са налице, за да не се пропуснат сроковете. Глобите в такива случаи са доста солени и затова ръководителите на фирми трябва да подходят сериозно към въпроса, поверявайки счетоводството на дружеството в ръцете на опитен счетоводен специалист.

 

Ще се опитаме да ви представим накратко и на разбираем език предимствата и недостатъците от регистрацията по ДДС. Трябва да отбележим, че те ще са строго индивидуални за всеки конкретен случай (в зависимост от предмета на дейност, от това дали доставчици и клиенти са предимно регистрирани или нерегистрирани по ЗДДС лица и т.н.). Затова ако искате да получите оптимален отговор дали регистрацията ще е изгодна за вас, трябва да се консултирате със счетоводител или специалист по данъчно право.

 

Предимства

 

1. Повишаване на конкурентоспособността

Регистрираните по ЗДДС лица могат да възстановят (ако нямат облагаеми продажби за месеца) или да приспаднат (от начисления ДДС за продажбите) начисления данък на закупена стока или услуга от регистриран по ЗДДС доставчик. Така реално те купуват с 20% по-евтин ресурс от нерегистрираните лица. Разбира се това предимство не действа, ако доставчиците ни са предимно нерегистрирани по ЗДДС лица.

Принципа е следният:

Лицата, регистрирани по ЗДДС начисляват при продажби ДДС, който внасят в бюджета. Тъй като този данък е включен в продажната цена, реално се поема от клиентите. За стоките и услугите, които купуват за дейността си от други регистрирани лица, те имат право да получат обратно платения от тях ДДС (данък за възстановяване) или да го приспаднат от начисления за месеца ДДС за продажбите. Масова практика е обаче, за да спестят 20% ДДС, собственици на фирми да купуват различни вещи и услуги на името на дружеството, които обаче са за лична употреба или не са конкретно свързани със дейността. Трябва да се знае обаче, че това е лесно доказуемо данъчно нарушение, на което се обръща особено внимание при данъчни проверки.

Фактор, който би наклонил везната към регистрация по ЗДДС е например, ако дейността на дружеството предполага закупуване на скъпи дълготрайни активи (обзавеждане, недвижими имоти, автомобили, машини, оборудване и т.н.).

 

2. По-стриктна счетоводна отчетност

Регистрираните по ЗДДС лица водят много по-подробна и стриктна счетоводна отчетност. Ежемесечно те подават информация в НАП за реализирания оборот и доставки. ЗДДС изисква от тях всеки месец да подават справка-декларация, дневник за покупките и дневник за продажбите, за да се изчисли точно данъка.

Тъй като ДДС формира приблизително 40% от приходите в хазната, държавата полага големи усилия да контролира правилното начисляване, деклариране и своевременното му внасяне в бюджета. Регистрираните фирми са подложени на по-стриктен мониторинг и подлежат на ревизии по-често, а глобите за нарушение на ЗДДС са доста високи. Това налага счетоводителите да подхождат внимателно и предпазливо към всичко, свързано с отчитането на ДДС.

Затова наличието на ДДС регистрация е позитивен сигнал за контрагентите на регистрираното лице, че счетоводството му се води прецизно и професионално.

 

3. Индикация за икономическа стабилност

Особено за малките фирми, които тепърва трябва да се наложат на пазара, ДДС регистрацията може да е положителен показател, че дружеството е успяло да реализира оборот през последните 12 месеца повече от 100 хил. лева. Разбира се това не важи за случаите, когато дружеството е направило доброволна регистрация по ЗДДС (по чл. 100 ЗДДС).

 

Недостатъци

 

Регистрацията по ЗДДС има и редица недостатъци, които са тясно свързани с нейните предимства. Всяко предимство в определена ситуация може да се превърне в недостатък.

 

1. Намаляване на конкурентоспособността

За фирми в определени типове дейности, работещи с определен тип клиенти, може да се окаже неизгодно регистрирането по ЗДДС. Т.е. може да имаме намалена конкурентоспособност, вследствие на регистрацията.

 

Пример:

Счетоводна къща, нерегистрирана по ЗДДС, продава абонаментна счетоводна услуга, от която иска да получи 100 лева. ДДС не се начислява, като условно приемаме, че цената е еднаква и за регистрирани и за нерегистрирани по ЗДДС клиенти. Ако счетоводната къща се регистрира по ЗДДС, то тя трябва да начисли 20% ДДС върху сумата. За регистрираните по ЗДДС клиенти ситуацията не се променя, защото те биха си ползвали тези 20 лв. платено ДДС (да го възстановят или да го приспаднат от ДДС за продажбите). Но за нерегистрираните по ЗДДС цената става 120 лева. Т.е. счетоводната къща или ще трябва да намали цените за нерегистрирани клиенти, или да рискува да ги изгуби, поради това, че при равни други условия за тях би било по-изгодно да работят с нерегистрирана счетоводна кантора.

 

Без да се абсолютизира, показателен случай за фирма, за която не е изгодна регистрация по ДДС, е ако работи в сферата на услугите и клиентите и са предимно нерегистрирани по ЗДДС лица.

 

2. Необходимост от професионални счетоводни услуги

Спецификата на отчитане на регистрираните по ЗДДС фирми, предполагат задължително ползване на услугите на професионален счетоводител.

Това се обуславя от задължението на регистрираните фирми да поддържат специални регистри (Дневник на покупките; Дневник на продажбите; Регистър на стоките, транспортирани до него от друга държава членка от лице, което е регистрирано по ДДС в нея; Регистър на стоките, които се изпращат временно в друга държава членка и които се получават временно от друга държава членка; Регистър на вътреобщностните доставки на нови превозни средства и др.), при определени случаи да подават VIES-декларации (чл. 125, ал. 2 ЗДДС), както и поради риска от чести ревизии и налагане на големи глоби при пропуски или нарушения.

Затова, регистрираните по ЗДДС фирми, при равни други условия, заплащат по-висока такса за счетоводно обслужване.

 

3. По-висок контрол от данъчната администрация

Регистрираните по ЗДДС фирми подлежат на регулярен контрол от НАП. Честите ревизии и постоянния мониторинг, комбинирани с краткия данъчен период, през който регистрираните лица трябва да декларират дължимия ДДС, карат някои финансово недисциплинирани и неморални бизнесмени, да правят всичко възможно, за да избегнат регистрация по ЗДДС.

 

Поради сложността на Закона за данъка върху добавената стойност и множеството ситуации и частни случаи, горепосочените предимства и недостатъци са условни. Единствено консултацията със специалисти (счетоводител и юрист), в зависимост от особеностите, целите и параметрите на дружеството, би довела до аргументиран отговор на въпроса изгодна ли е регистрацията по ЗДДС за вас.

 

Повечето счетоводни къщи, при абонаментен договор за счетоводно обслужване, ще ви консултират безплатно за нуждата и ползите от ДДС регистрация. Самата регистрация става в рамките на 1 седмица, като обикновено е включена в счетоводния абонамент.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс