6:16 am
13 Юни 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


публикуване на ГФО

Процедура по публикуване на ГФО в Търговския регистър

 

Закона за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) до 30 юни да изготви Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година, като определен кръг от предприятия са задължени до 30 септември да публикуват отчетите в Търговския регистър (чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството).

 

Процедурата по публикуване на ГФО е регламентирана в Закона за търговския регистър. Представяме ви я в синтезиран вид:

 

1. Лица, които могат да бъдат заявители (чл. 15 ЗТР)

 

В ЗТР изрично са посочени лицата, които могат да заявят публикуване на ГФО, като заявители могат да бъдат:

 

- Търговецът;

- Адвокат с изрично писмено пълномощно за представителство пред Агенция по вписванията;

- Съставителят на финансов отчет с нотариално заверено пълномощно. Съгласно Закона за счетоводството, съставител на годишен финансов отчет може да бъде счетоводител със съответния образователен ценз и стаж, който е в трудови или нает по извънтрудови правоотношения с дружеството. Счетоводителят може да е и представител на счетоводна кантора или специализирано счетоводно предприятие, с което съответното предприятие има сключен договор за счетоводно обслужване или конкретно с годишно счетоводно приключване.

 

При спазване на всички процедурни изисквания, тези лица имат самостоятелно правомощие да бъдат заявители при обявяване на ГФО. Това обаче не значи, че ГФО заедно със всички документи по обявяването му, трябва да задължително да бъдат подадени в Търговския регистър (ТР) лично от тях. Те могат да се подадат и от пълномощник с нотариално заверено пълномощно, като освен това нотариална заверка трябва да има и на подписа на заявителя в заявлението за обявяване (чл.15, ал. 2 ЗТР).

 

2. Предприятия, задължени да публикуват отчетите си в Търговския регистър

 

Задължени да обявят годишните си отчети в Търговския регистър са всички предприятия, регистрирани по Търговския закон (ТЗ). Такива са дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества (АД), едноличните търговци (ЕТ), командитните дружества (КД) и събирателните дружества (СД). Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър. Отчетите на тези дружества се публикуват в специализиран интернет сайт или в печатно икономическо издание.

 

От началото на 2018 г. фирмите, които не са осъществявали стопанска дейност през отчетната година по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч), са освободени от задължението за публикуване на годишен отчет в ТР. За да се възползват от облекчението обаче, фирмите трябва да подадат декларация за липса на дейност в Търговския регистър (декларация по чл. 38, ал. 9 от ЗСч) в срок до до 30 юни. Не се дължи държавна такса са публикуването и.

 

Едноличните търговци се освобождават от задължение за публикуване на годишните си отчети в случай, че не подлежат на независим финансов одит.

 

3. Глоби и санкции за неизпълнение

 

Съгласно Закона за счетоводството, глобите са:

- за отговорните длъжностни лица – от 500 до 2000 лева;

- за юридическото лице или едноличен търговец - от 500 до 3000 лева.

За повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

 

Санкциите съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР) са следните:

- за отговорните длъжностни лица – от 100 до 500 лева;

- за юридическото лице или едноличен търговец - от 500 до 1000 лева.

 

4. Ред за публикуване на годишните финансови отчети

 

4.1. Необходими документи:

- Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2 – може да се изтегли от интернет страницата на Агенция по вписванията;

- Годишен финансов отчет;

- Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците, респ. протокол от решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния отчет. За едноличните търговци (ЕТ) не се изисква такова решение;

- Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР (Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове). Декларацията трябва да е подписана от заявителя;

 

Ново: От началото на 2022 г. отпада таксата за публикуването на годишния финансов отчет (ГФО) в Търговския регистър. Припомняме, че досега държавната такса беше 40 лева за подаване на хартиен носител и 20 лв. за подаване по електронен път.

От 2020 г. отпада изискването предприятията, които отговарят на условията за микро, малки и средни предприятия (чл. 19, ал. 1, т.1-3 и чл. 20 от ЗСч.) да представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността – протоколи от общи събрания, покани за свикването им и т.н.

Но за целта трябва да се приложи декларация от законния представител, с която се декларира, че годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността са приети от съответния компетентен орган. В Търговския регистър може да се намери образец на декларацията (чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТР и до регистъра на ЮЛНЦ).

 

Ако документите се подават от заявител, който е и съставител на годишните финансови отчети (счетоводител със съответния ценз, изготвил и подписал отчета), към горепосочените документи се прибавя още:

- Нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието;

 

Когато документите не се подават от заявител, а от пълномощник, изпълняващ ролята на приносител, към документите се представя още:

- Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР;

- Изрично писмено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2. Пълномощното трябва да е нотариално заверено.

Важна особеност в този случай е, че и Заявление Г2 също трябва да е с нотариална заверка на подписа.

 

4.2. Подаване на заявлението

 

Публикуването на ГФО може да бъде извършено във всяко териториално поделение на Агенцията по вписванията или по електронен път чрез електронната система на Агенцията.

 

Изпращането на ГФО и останалите документи по пощата е недопустимо поради изискването, самоличността на подателя да се провери.

 

За да може да се подаде заявление по електронен път, търговецът трябва да притежава квалифициран електронен подпис. По електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, изготвил и подписал годишният отчет), както и адвокати, като за целта те трябва да са изрично упълномощени и да притежават електронен подпис.

 

4.3. Срок за публикуване

Срокът за публикуване на ГФО за 2023 г. в Търговския регистър, е до 30.09.2024 г.

 

5. Единна входна точка

 

Очакванията бяха от 1 януари 2022 г. годишните финансови отчети (ГФО) и отчетите за дейността, да се подават само на едно място, по електронен път, до централизирана информационна система - т.нар. „Единна входна точка“ – проект, който се очаква от бизнеса, счетоводители и юристи вече няколко години. Той позволява информацията да се подава еднократно в системата, а заинтересованите институции (НАП, Агенция по вписванията и НСИ) да получават автоматично нужната им информация. По този начин съответно ще отпаднат и таксите за публикуване на ГФО. За момента това се отлага.

 

Компетентната институция, която ще администрира системата, ще отговаря за технологичното обезпечаване и съхранението на информацията, ще бъде Агенцията по вписванията.

 

По този начин ще се намали значително административната тежест за бизнеса, който подава една и съща информация в НСИ и в Агенция по вписванията.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс Пловдив