4:36 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


закриване на фирма - ЕТ

Процедура по заличаване на eдноличен търговец (ЕТ)

 

Представяме ви последователно стъпките за заличаването на Едноличен търговец (ЕТ):

 

1. Пререгистрация на ЕТ в Агенция по вписванията – в случай, че все още не е пререгистриран.

 

2. Подаване на заявление-декларация съгласно изискванията на чл. 5 ал. 10 от КСО.

Изискванията гласят, че при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на НОИ, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. Към разплащателните ведомости се прилагат и трудови договори, заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Когато прекратяването на дейността на осигурителя се извършва със съдебно решение за заличаване, удостоверението за предаване на ведомостите, издадено от териториалното поделение на НОИ, е задължително условие за постановяване на решението.

 

Трябва да се подготвят и предадат в архива на Националния осигурителен институт всички необходими документи, свързани с трудово-правните отношения, съгласно „ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. За приемане и съхранение на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник”.

 

В срок до 30 дни от НОИ ще Ви определят дата, за приемане в архива, като процедурата е тромава и отнема 2-3 месеца.

 

В случай, че търговеца е нямал наети служители на трудов договор, удостоверението се изготвя бързо.

 

3. Подаване на уведомление по чл. 77 от ДОПК /Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие/ в Териториална дирекция на НАП по седалището на търговеца. Срока е не по-късно от 7 дни преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. ТД на НАП издава на търговеца удостоверение за уведомяването и изпраща служебно на Агенцията по вписванията съобщение за наличието или липсата на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски при условията и в срока по чл. 87, ал. 6. Удостоверението се прилага към заявлението за вписване.

 

С други думи, най-добре е да се подаде уведомлението до НАП след като е приключила процедурата по издаването на архива в НОИ. При подаването на уведомлението се издава удостоверение с входящ номер, което е необходимо за вписване на заличаването на ЕТ. Самото удостоверение за липса или наличие на задължения се изпраща по служебен ред от НАП в Агенция по вписванията.

 

Преди да се подаде заявление А1 за заличаване на Едноличен търговец, трябва да се изчака удостоверението за липса или наличие на задължения да се появи в сайта на Агенцията по вписванията. Ако в него има вписани някакви задължения, те трябва да се погасят, за да се продължи процедурата по заличаване на ЕТ.

 

4. Подаване на заявление А1 за заличаване на ЕТ – заявлението се попълва с данните на ЕТ и данните на заявителя, като в самото заявление се отбелязва отметка за заличаване на търговеца.

 

5. Към заявлението се прилагат:

- Удостоверение от НОИ по чл. 5 ал. 10 от КСО;

- Удостоверение от НАП за подадено уведомление по чл. 77 от ДОПК;

- Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР;

- Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР – прилага се само в случай, че заявлението се подава от приносител.

- Ако заявлението се подава от приносител, различен от заявителя, трябва да има нотариално заверено пълномощно от заявителя, а заявление А1 също трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на заявителя.

- Уведомление по чл. 77, ал.1 от ДОПК;

- Заявление-декларация по чл. 5 ал. 10 от КСО.

 

Източник: brrabg.com, Счетоводна къща МИКРОФИНАНС