17:01 pm
25 Юни 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Промените в Закона за счетоводството 2011

Промените в Закона за счетоводството за 2011 г.

 

Представяме Ви няколко промени в Закона за счетоводството (ЗСч), направени с § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО:

 

1. Името и фамилия на съставителя отпадат като задължителен реквизит на първичния счетоводен документ по чл. 7, ал. 1 от ЗСч (т. 5 на чл. 7, ал.1 от ЗСч - отм.);

 

2. Отменя се изискването при съставяне на първичните счетоводни документи чрез технически средства подписите по чл. 7 да се заменят с идентификационни шифри или с електронни подписи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (чл. 8 от ЗСч - отм.);

 

3. Приета е нова разпоредба на закона, според която - предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да не изготвят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал (нова ал. 5, чл. 26 от ЗСч). Новата разпоредба се прилага и по отношение на годишните финансови отчети за 2010 година (§ 30 от ПЗР на ЗИДЗКПО);

 

4. Редакционни поправки в чл. 42, ал. 2 от ЗСч относно начина на съхраняване на счетоводната информация и в § 1, т. 6 от ДР на ЗСч при дефиницията на "Международни счетоводни стандарти”.

 

5. Въведено е условието при пререгистрация на предприятия през 2011 г., в Търговския регистър да се публикуват актовете за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. (досега изискването беше публикуване на отчети за последните 3 години). Промяната е във връзка с удължаването на срока за пререгистрация на предприятията в Закона за търговския регистър до 31.12.2011 г. и е в сила от 08.03.2011 година (§ 9а от ПЗР на ЗСч).

 

Останалите промени (с изключение на последната) са в сила от 01.01.2011 година, като новата разпоредба на ал. 5, чл. 26, от ЗСч е в сила и за годишните финансови отчети за 2010 г. (§ 30 и § 31 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).

 

Източник: НАП, tita.bg