11:34 am
10 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Закон за потребителския кредит

Промените в Закона за потребителския кредит

 

Представяме Ви най-съществените новости в Закона за потребителския кредит, обнародван в „Държавен вестник” на 5 март 2010 година:

 

1. Разширен обхват на закона

Увеличен е максималният праг за кредитиране по условията на Закона за потребителския кредит. Той вече е 147 хил. лева, като увеличението е със 107 хил. лева. На практика увеличението на горната граница е безпредметно, тъй като ако идеята е обхващане на по-голям брой кредити, ефектът няма да се наблюдава поради простата причина, че практически потребителски кредити до такъв размер няма. За момента потребителски кредити се отпускат за максимум 30-35 хил. лв., като старият текст на закона напълно покриваше тази сума. След като остават старите разпоредби обезпечените с ипотека заеми да не се третират от този закон, тогава завишението на максималният праг става напълно не оправдано и няма да защити правата на потребителите в по-висока степен. Единственото основание остава формалното съответствие с Европейските директиви за потребителски кредити.

 

Остават надеждите при подобряване на макро рамката, при по-добра икономическа среда, по-добри доходи на гражданите и добра обезпеченост на кредите, да започнат да се разрешават потребителски кредитите доближаващи се все повече до горната граница по закона.

 

2. Новата глава „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ” и добрите европейски практики

Според експерти това е най-съществените и полезна корекция в закона от гледна точка на потребителските интереси. В чл. 5 (2) се казва: „Информацията по ал. 1 се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити ... „. Показателното тук е налагането на стандартен европейски формуляр, което безспорно ще се превърне в удобство за клиента и ще повиши разбираемостта и прозрачността на информацията. Ако кредиторите изпълнят тази разпоредба един недостатък в кредитирането у нас ще бъде отстранен.

 

Положителното впечатление прави, че в новият Закон за потребителския кредит намират място няколко добри практики залегнали в Европейския етичния кодекс при предоставяне на информация свързана с ипотечни кредити. Ето и някои от тях:

- Изискване фиксираните и променливите лихви да се описват – какво представляват те и комбинациите между тях.

- Посочването на цената на типичен жилищен кредит.

- Разходите по кредита. В Кодекса е залегнала практиката да се посочва списък със свързаните разходни елементи, като административни разходи, разходи по застраховки, юридически разходи, посреднически разходи;

- Показване на различни варианти на погасяване на кредита;

- Посочване на срока на размисъл, когато има такъв – времето, през което клиента може да обмисли офертата.

 

Предоставянето на преддоговорна информация е от изключителна важност за потребителите, което би довело до лесно и бързо ориентиране в продуктите, които предлагат различните кредитни и финансови институции. Информация предоставяна със стандартния европейски формуляр е подробна и унифицирана за всички. Това улеснява потребителя при сравняването на продуктите на пазара и изборът на продукт, отговарящ в най-висока степен на неговите потребности и възможности.

 

3. Оценка на кредитоспособността на потребителя

Добавянето на тази нова глава от законодателя е продиктувано от ръста на лошите кредити. Проучването на кредитоспособността на потребителите трябва да е първа и основна задача на кредиторите поне от гледна точка защита на личния им интерес. Това обезмисля допълнението в закона, от гледна точка на факта, че е жизнено важно да се спазва от кредиторите и без да е уредено нормативно. Нововъведението обаче е полезно от гледна точка на новонастъпващите на пазара търговски дружества, които все още нямат достатъчен опит в потребителското кредитиране и играе ролята на превантивен елемент срещу безразборното отпускане на кредити, криещи висок риск от несъбираемост.

 

Принципно с въвеждането на оценката на кредитоспособността като норма се увеличава защита на потребителите, тъй като е и мярка за превенция на настъпването на свръхзадлъжнялост на гражданите и домакинствата.

 

4. Разширени изисквания при реклама на потребителски кредит

В стария закон също имаше регламентация в тази посока, но сега тя е доразвита и конкретизирана. Новите неща основно са отразени в чл. 25 (1): „ ... лихвения процент, фиксиран и/или променлив, приложим към кредита, заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита за потребителя ...". Тази точка може да бъде дефинирана като най-съществения напредък в посока защита правата на лицата, ползващи потребителски заеми, тъй като тя ще им помогне да не се подвеждат и да не сключват договори за продукти с неясни условия.

 

Въвеждането на задължение за кредитора да уведомява незабавно потребителя за всяка промяна в годишния лихвен процент преди влизането в сила на тази промяна е ангажимент, който представлява добра основа за коректни взаимоотношения между кредитор и клиент.

 

Възлагат се надежди тази корекция в закона да преустанови некоректните практики сред банките да не дават пълно разяснение на клиентите как се формират лихвите по кредитите. Остава волята, кредиторите да ги спазват и да не намират начини да ги заобикалят.

 

5. Потребителя ще може да се откаже от договора за кредит 14 дни след сключването без да бъде санкциониран

Революционна новост в закона по отношение защита правата на потребителите е възможността всеки да се откаже от договора за кредит 14 дни след сключването му. Това предизвика бурен протест от страна на кредитните институции, които изтъкнаха риска от възможни злоупотреби от страна на заемателите. Но от друга страна, липсата на подобна възможност поставя потребителя в неравностойно положение, тъй като поради сложността на тематиката на кредитирането, винаги съществува реален риск нещо да не е било добре обяснено или разбрано. В така ситуация клиентът би бил поставен пред невъзможност да промени решението, което впоследствие би било в негова вреда.

 

Остава опасението на експерти обаче, че опцията договорът да бъде развален без санкция може да предизвика още по-големи рестрикции при одобряването на заемите.

 

6. Връща се таксата за предсрочно погасяване

Това е една от най-спорните и болезнени части от закона. Смята се, че с тази поправка се прави крачка назад.

Таксата за предсрочно погасяване, която трябва да заплатят клиентите на банките, се възстановява, но това е придружено с известни условности. От една страна, кредиторът ще има право на начислява такава такса, от друга - няма да има. Случаите, в които се начислява или не таксата, са кратко и ясно описани в чл. 32 (4) от Закона за потребителския кредит. Алинеята е пределно ясна - щом в периода, в който се погасява кредитът, лихвата е плаваща, тогава такса не трябва да се дължи.