7:46 am
13 Юни 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


счетоводство онлайн, интернет счетоводство

Онлайн система за счетоводно обслужване

 

Счетоводна къща Микрофинанс винаги се е стремяла да бъде в унисон с новите технологии и бързо променящите се потребности на новото време. Затова стартира разработването на проект, съвместно със Wollow, за online система за счетоводно обслужване (интернет счетоводство). С това се цели от една страна увеличаване на производителността на труда и снижаване на разходите на счетоводните предприятия, ползващи системата, а от там и намаляване на цената счетоводното обслужване. От друга страна това би увеличило качеството на счетоводните услуги и би спестило време и средства на потребителите. Сътрудничеството със Wollow, като утвърден професионалист на пазара на софтуерни продукти, е допълнителна гаранция за успех на проекта.

 

Проучванията показват, че все повече потребители осъзнават удобството на дистанционния тип обслужване. В България типичното недоверие и мнителност забавиха процеса на масово навлизане на електронните услуги, спрямо бурното им развитие в западните икономики, но последните години тази тенденция се променя.

 

Електронната системата за счетоводно обслужване, или т. нар. интернет счетоводство, е начин на комуникация между счетоводната кантора и нейните клиентите, както и с всички държавни институции, чиято организация на работа позволява електронно взаимодействие със счетоводителите. Тя е изцяло уеб-базирана иновационна система, която дава възможност за онлайн осчетоводяване и архивиране на документи.

 

Комуникацията с клиентите, избрали този начин на счетоводно обслужване, ще става по електронен път посредством уеб базираната електронна система за online счетоводство на счетоводна къща Микрофинанс. Съобразно нуждите си клиентите на компанията ще могат да правят електронни заявки за извършване на различни счетоводни услуги – предоставяне на различни счетоводни справки и отчети; издаване на счетоводни документи; сключване, изменение и прекратяване на трудови договори; администриране на болнични, отпуски, служебни бележки и удостоверения; електронно банкиране; издаване на фактури; счетоводни, данъчни и осигурителни консултации и т.н. Така клиентите на счетоводната кантора ще могат в реално време да получават нужната им счетоводна информация, като наред с това ще се увеличи гъвкавостта им по отношение на оптимизиране на персонала, финансите и взаимодействието им с доставчици и клиенти.

 

По желание клиентите ще могат веднага да сканират и изпращат различни първични счетоводни документи, като фактури, банкови извлечения и др. Това ще позволи те да бъдат осчетоводени веднага, което ще даде възможност те да следят във всеки един момент текущото имущественото състояние на фирмата.

 

Взаимодействието с държавната администрация ще става по електронен път с помощта на квалифициран електронен подпис. Така служителите на счетоводната кантора ще могат електронно да подават всички необходими справки, декларации, формуляри към НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Агенция по вписванията и др.

 

Безспорно интернет счетоводството успява да повиши ефективността на всеки бизнес и да намали оперативните разходи, съпътстващи традиционната комуникация със счетоводители, банки и институции (обмен на документи в офис на счетоводната кантора, подаване на документи на място в институциите и т.н.).

 

Наред с това този вид счетоводно обслужване би повишило ефективността и организацията на работа и на счетоводната кантора. По-ниска себестойност на онлайн счетоводните услуги, която е в резултат на редуцираното време за директен контакт с клиента и по-голямата гъвкавост на работното време на счетоводните кантори, предлагащи услугата, дава възможност за по-ниски цени на счетоводните услуги, в сравнение с традиционното, офис-базирано счетоводно обслужване.

 

Автор: Счетоводна кантора Микрофинанс