6:56 am
13 Юни 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


счетоводители

Защо се срива престижа на счетоводната професия

 

Счетоводната отчетност е древна професия, чиито корени могат да се намерят отпреди 7 хилядолетия. Индустриалната революция в края на 18 век, поражда необходимостта от усъвършенстване на счетоводството, като все повече се осъзнава значението му за развитието на всяка стопанска дейност. С налагането на капитализма като господстваща икономическа система, счетоводната отчетност става задължителен елемент за всеки бизнес, независимо от големината му, правната форма, под която съществува или отрасъла, в който се развива. Във всяка съвременна икономика никоя стопанска дейност не може да се развива легално без съдействието на счетоводител, като организирането на счетоводна отчетност става задължително за всеки стопански субект. Така счетоводната професия се наложи в обществото, като една от най-престижните, отговорни и трудни професии.

 

За съжаление през последните години авторитета на счетоводната професия тенденциозно се компрометира. Този процес се засили допълнително и от финансовата криза, като за това вина има освен отношението на държавата и бизнеса, така и непрофесионалното и неетично поведение на голяма част от счетоводителите. Въпреки плахите опити на гилдията на счетоводителите, в лицето на няколко счетоводни организации, да наложат мерки и стандарти на поведение в счетоводния бранш, това се оказва крайно недостатъчно.

 

Факторите, водещи до сриването на престижа на счетоводната професия в България са много, но ще се опитаме да систематизираме най-съществените от тях:

 

- Ниската степен на регулация на счетоводната професия.

В България се наблюдава неработеща система за регулация на счетоводната професия и ниска заинтересованост от страна на държавата по отношение на реалната правоспособност на лицата, които съставят годишни финансови отчети. Липсва и ефективен контрол на спазването на счетоводното законодателство и легитимността на т.нар. специализирани счетоводни предприятия (познати още като счетоводни кантори и счетоводни къщи).

Въпреки, че информацията, която получава държавата, на база счетоводните отчети и справки, е от изключителна важност за финансовата политика на всяко правителство и вземането на важни управленски решения, държавните органи с лека ръка пренебрегват нейната достоверност. Освен това основните пера в приходната страна на бюджета идват от данъци и осигуровки – все неща, които се администрират и обработват от представители на счетоводната професия. И на фона на всичко това звучи крайно нелогично държавата да не осигури качествен контрол на тази жизнено важна за управлението дейност.

 

- Агресивната конкуренция в счетоводния бранш.

Нелоялната и безкомпромисна конкуренция в счетоводния бранш допълнително компрометира счетоводната професия. Счетоводното обслужване все повече се превръща в безскрупулен бизнес, като голяма част от счетоводните кантори се превръщат в агресивни търговци, които искат на вяска цена да продадат комерсиален счетоводен продукт, загърбвайки етични и норми и професионален морал. За да се поддържат ниски цени на счетоводни услуги, често се снижава качеството им или се спестяват важни аспекти от счетоводната отчетност.

 

- Финансовата зависимост на счетоводителите и счетоводните предприятия.

В стремежа си за експанзивно развитие или просто с цел оцеляване на фона на жестоката финансова криза, много счетоводни кантори започват да губят своята независимост и обективност, в опит да угодничат на клиентите си. Така те, за да задържат клиент или да запазят работата си, все повече започват да правят компромис с вярното и честно представяне на имущественото състояние на предприятието, какъвто е и един от основните принципи в счетоводството. Стига се и по-далеч, като някои счетоводни кантори започват да си „затварят очите” или откровено стават съучастници в данъчни престъпления.

 

- Етични норми.

Пренебрегването на етичните норми от счетоводители и счетоводни къщи, на фона на търсенето на печалби на всяка цена или запазване на работа и клиенти, неминуемо понижава доверието към счетоводната професия. Това се подхранва допълнително и от това, че на практика липсва императивен и ясно регламентиран професионално-етичен кодекс на счетоводителите, както и на изграден механизъм за контрол за спазването на етичните норми.

 

- Счетоводното образование.

Образованието е основата на всяка професия. За съжаление обаче, качеството и структурата на образованието в България все повече се отдалечава от реалните потребност на икономиката. Счетоводното образование не прави изключение от тази мрачна картина. То става все по-теоретично и изоставащо от тенденциите в счетоводството. С цел привличане на повече студенти, всевъзможни университети предлагат специалност „Счетоводство”, без да имат на разположение качествени преподаватели и без изградена адекватна система на обучение. Така трудовия пазар се насища с не добре подготвени кадри, което се отразява на качеството на счетоводните услуги и неминуемо компрометира счетоводната професия.

 

- Липсва единна счетоводна организация, която да защитава правата на лоялните счетоводители, да следи за спазване на етичния кодекс и да осъществява ефективен контрол върху качеството на работа на представителите на счетоводния бранш.

 

- Злоупотреби на счетоводители.

Зачестяват случаите на злоупотреби на счетоводители и на заведени дела срещу представители на счетоводната професия. Това закономерно води до недоверие сред обществеността.

 

- На пазара на счетоводни услуги се появяват нискоквалифицирани лица, които предлагат счетоводно обслужване на неестествено ниски цени. Привлечени от евтините услуги, много фирми се възползват от тях без да осъзнават какви поражения върху бизнеса им може да последват от некачественото счетоводно обслужване. И когато проблемите идват, у собствениците се заражда едно негативно отношение спрямо цялата счетоводна гилдия.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс