4:54 am
28 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


ЗБДОО и КСО 2013

Промени в Закона за бюджета на ДОО и КСО за 2013 г.

 

Представяме Ви накратко най-важните моменти в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2013 г. и промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 01.01.2013 г.

 

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2013 г.

 

1. Запазва се размера на минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2011 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. ;

 

2. Запазва се минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

 

3. Увеличава се максималният осигурителен доход от 2000 лв. на 2200 лева;

 

4. Вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) остава нулева, като максималният размер на обезщетението също се запазва на 1000 лева;

 

5. Повишават се минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии, регламентирани в Приложение № 1, като най-ниския е равен на 310 лева;

 

6. Повишава се минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 145 лв. на 150 лв. Увеличението влиза в сила от 1 април 2013 г.;

 

7. Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 7.20 лв.;

 

8. Не се променя и паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО, като размерът остава 240 лева месечно;

 

9. Не се променя и еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лева.

 

Промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) за 2013 г.

 

1. Срокове за внасяне на осигурителни вноски:

- за трудови правоотношения сроковете са до 25-то число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът;

- за самоосигуряващи се лица – до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

- за извънтрудови правоотношения (граждански договори) – до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

 

2. Срокове за подаване на болнични:

- за работодатели срокът за подаване на болничните е до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице му е представило документите за изплащане на обезщетението;

- за самоосигуряващите се лица срокът е до 15-то число на месеца следващ месеца, през който е издаден болничния лист.

Вече сроковете не са обвързани с изплащането на трудовите възнаграждения, внасянето на осигуровките, както и подаването на декларация образец 1.

 

3. Промяна на чл. 4, ал. 1, т. 7, като изчерпателно са изброени лицата, подлежащи на осигуряване по този ред с оглед упражняваната от тях трудова дейност по управление и контрол на търговски дружества и еднолични търговци;

 

4. Въвеждане на единна практика при признаването на осигурителен стаж за времето, когато осигуреното лице е неправомерно уволнено (чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2);

 

5. Осигурените лица ще връщат получените от тях парични обезщетения за временна неработоспособност за общо заболяване за времето, през което им е отпусната пенсия за инвалидност за същото заболяване (чл. 40, ал. 7 - нова);

 

6. Диференцирано осъвременяване на пенсиите за трудова дейност от 1 април 2013 г. (§ 6, ал. 1 от ПЗР);

 

Източник: НАП, tita.bg, Счетоводна къща МИКРОФИНАНС