9:22 am
22 Февруари 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


данъчни облекчения ЗКПО

Данъчни облекчения и преференции по ЗКПО

 

Представяме ви накратко данъчните преференции и облекчения, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):

 

1. Ускорена данъчна амортизация (чл. 55, ал. 3 и 6 от ЗКПО)

 

Данъчната преференция се изразява в ускорена данъчна амортизация на машини, оборудване и апаратура, които са част от първоначална инвестиция или са във връзка с инвестиция на предприятието, целяща енергийната ефективност. Данъчната преференция дава възможност за завишаване на годишната данъчна амортизационна норма до 50%, като за сравнение за тези активи в общия случай тази норма е до 30%. По този начин ще се намали данъчната тежест през първите години от използването на активите.

 

Целта на преференцията е насърчаване на фирмите да инвестират в нови активи и производствени мощности, с което ще се повиши производителността на труда.

 

Ускорена амортизация може да се ползва само за активи, които са част от първоначална инвестиция и са фабрично нови, т.е. не са втора употреба. Активите, придобити с цел повишаване на енергийната ефективност, не е необходимо да отговарят на условията за първоначална инвестиция, а трябва единствено да са фабрично нови.

 

2. Ускорена данъчна амортизация за дълготраен актив, формиран в резултат на развойна дейност (чл.69 от ЗКПО)

 

Преференцията се изразява в признаване за данъчни цели на историческата цена на дълготраен материален актив, който е формиран от развойна дейност, изцяло в годината на формирането му. Това значи, че ускорената данъчна амортизация е в размер на 100%.

 

Преференцията може да се ползва при следните условия:

- Активът да е формиран в резултат на развойна дейност;

- Развойната дейност е извършена във връзка с дейността на данъчно задълженото лице;

- Развойната дейност е възложена с поръчка на пазарен принцип на научноизследователски институт или висше училище.

 

3. Данъчно признати разходи за дарения (чл. 31, ал. 1-4 от ЗКПО)

 

Изразява се в признаване до определен размер на счетоводните разходи за дарения в полза на определени групи лица.

 

За да се признаят за данъчни цели, разходите за дарения трябва да отговарят на следните условия:

3.1. Да са в размер до 10% от счетоводната печалба и да са в полза на:

- здравни и лечебни заведения;

- институции за предоставяне на социални услуги;

- домове за деца, на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и на домове за медико-социални грижи за деца;

- детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;

- бюджетни предприятия;

- вероизповедания, регистрирани в страната;

- хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях, както и специализирани сдружения на хора с увреждания и в полза на Агенцията за хората с увреждания;

- лица, пострадали при различни бедствия или на техните семействата;

- Българския Червен кръст;

- социално слаби лица;

- деца с увреждания или без родители;

- културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който България е страна;

- ЮЛНЦ, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;

- ученици и студенти в училища в държава - членка на ЕС/ЕИП, за учредените и предоставените им стипендии за обучение;

- Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";

- зависими от наркотици лица или на комуни за лечение за лечение на наркозависими;

- УНИЦЕФ.

 

3.2. Да са в размер до 50% от счетоводната печалба и да са в полза на :

- Център "Фонд за лечение на деца";

- Център "Фонд за асистирана репродукция".

 

3.3. Да са в размер до 15% от счетоводната печалба и да са в полза на :

- български училища, включително висши училища, за дарение на нови компютри или друга информационна техника.

 

Има ограничение на общият размер на разходите за дарения, които се признават за данъчни цели, като те не могат да надвишават 65% от счетоводната печалба.

 

4. Данъчни облекчения върху социални разходи за ваучери за храна (чл. 209 от ЗКПО)

 

Социалните разходи за ваучери за храна в размер до 60 лева на месец на работник/служител, са признават като разход за данъчни цели по ЗКПО. Върху средствата, предоставени като ваучери за храна, не се начисляват осигурителни вноски и данък общ доход.

 

Данъчното облекчение има за цел да стимулира работодателите да извършват този вид социални разходи, което би способствало за възстановяване работоспособността и повишаване производителността на труда на наетите лица.

 

За да се признае данъчното облекчение, ваучерите трябва да са закупени от лицензиран оператор на ваучери за храна, да са достъпни за всички наети лица и да не са за сметка на трудовото им възнаграждение. Освен това към момента на предоставянето на ваучерите, работодателят не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Ваучерите трябва да са закупени от лицензиран оператор на ваучери за храна.

 

5. Данъчни облекчения върху социалните разходи за вноски и премии за допълнително социално осигуряване и застраховки "Живот" (чл. 208 от ЗКПО)

 

Социалните разходи за вноски за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот", в размер до 60 лева на месец на работник/служител, са признават като разход за данъчни цели по ЗКПО. Върху тях не се плаща данък върху доходите.

 

За да се ползва данъчното облекчение, допълнителното осигуряване, респ. застраховане, трябва да е достъпно за всички работници/служители. Наред с това работодателят не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

 

6. Освобождаване от облагане на социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол (чл. 210 от ЗКПО)

 

Социалните разходите за транспорт на работниците и служителите от местоживеенето до местоработата и обратно са признати за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО.

 

Условията, които позволяват ползването на данъчното облекчение са то да е достъпно за всички работници/служители и транспортът да не е осъществен с лек автомобил или по допълнителни автобусни линии.

 

7. Данъчни облекчения при наемане на работа на безработни лица (чл. 177 от ЗКПО)

 

Работодател, назначил на работа безработно лице при определени условия, има право на двукратно признаване за данъчни цели на разходите за трудово възнаграждение и осигуровки за сметка на работодателя за фондовете на ДОО и ЗО, за първите 12 месеца от наемане на лицето.

 

Данъчното облекчение може да се ползва ако са изпълнени следните условия:

- Безработното лице трябва да е наето на трудов договор за не по-малко от 12 последователни месеца;

- В момента на наемането, лицето трябва да отговаря на поне едно от условията: да е регистрирано като безработно за повече от 1 година, да е регистрирано безработно лице на възраст над 50 г. или да е с намалена работоспособност;

- За тези лица не трябва да са получени суми по Закона за насърчаване на заетостта.

 

8. Преотстъпване 100% на данък печалба на предприятия, извършващи производствена дейност в общини с висока безработица (чл.184-189 от ЗКПО)

 

Данъчната преференция може да се ползва при изпълнението на следните условия:

- Предприятието трябва да извършва производствена дейност в общини, където нивото на безработицата е минимум 35% по-високо от средното за страната;

- Преотстъпеният данък трябва отново да се инвестира в общини с висока безработица, в срок до 4 години от началото на годината, за която той е преотстъпен;

- Предприятието трябва да избере дали да ползва преференцията като минимална помощ, или държавна помощ за регионално развитие, като в зависимост от избора си, то трябва да изпълни определени изисквания на ЗКПО (чл.188 и 189).

 

9. Преотстъпване на данък печалба на фирми, наемащи хора с увреждания (чл.178 от ЗКПО)

 

Данъчната преференция се изразява в преотстъпване на данък печалба на определени юридически лица, наемащи самостоятелно хора с увреждания. Това са специализирани предприятия или кооперации по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания, които са членове на национално представителните организации на и за хора с увреждания.

 

Данъчната преференция може да се ползва при изпълнение на следните условия:

- Корпоративният данък се преотстъпва изцяло за предприятия, в които: 20 % от общия брой на персонала са незрящи и слабо виждащи хора, или 30 % от общия брой на персонала са хора с увреден слух, или 50 % от общия брой на персонала са хора с други увреждания;

- Ако предходното условие не е напълно изпълнено, корпоративният данък се преотстъпва пропорционално на броя на хората с увреждания към общия брой на персонала;

- Преотстъпеният данък трябва да се използва за интеграция на хората с увреждания или за поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица в следващите 2 години след годината, за която се ползва преотстъпването;

- Хората с увреждания трябва да са членове на национално представителните организации за хора с увреждания.

 

10. Освобождаване от облагане на печалбите от сделки с акции, реализирани на фондова борса (чл. 44, чл. 196 и § 1, т. 21 от ЗКПО)

 

С тази данъчна преференция се цели насърчаване развитието на вторичния пазар на търговия с акции на фондовата борса, което от своя страна води до повишаване на тяхната ликвидност.

 

Финансовите активи, за които може да се допуска облекчението са: акции, права и дялове в колективни инвестиционни схеми.

 

От преференцията могат да се ползват както местни юридически лица, при които печалбата от посочените сделки е освободена от облагане с корпоративен данък, така и чуждестранни юридически лица, при които реализираните доходи се освобождават от данък при източника.

 

11. Преотстъпване 60% от корпоративния данък на регистрирани земеделски производители (чл.189б от ЗКПО)

 

Преференцията се изразява в преотстъпване до 60% от корпоративния данък на регистрираните земеделски производители за печалбата им от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

 

За да може да се ползва данъчната преференция, трябва да са изпълнени следните условия:

- Преотстъпеният данък трябва да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;

- Придобиването на активите трябва да става на пазарен принцип;

- Дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция трябва да продължи да се осъществява за период от поне 3 години след годината на преотстъпване;

- Преотстъпеният данък не трябва да превишава 50% от стойността на придобитите активи;

- Придобитите активи не трябва да заместват съществуващи такива;

- За придобитите активи, земеделският производител не трябва да е получил друга държавна помощ.

 

12. Преотстъпване 50% от корпоративния данък на социални и здравноосигурителни фондове (чл. 181 от ЗКПО)

 

Условия за ползване на преференията:

- Корпоративния данък е допустимо да се преотстъпва само за стопанската дейност, която е пряко свързана със или е помощна за осъществяване на основната дейност;

- Преотстъпеният данък трябва да се инвестира в основната дейност в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.

 

13. Преотстъпване 50% от данъка върху приходите на бюджетни предприятия (чл. 251 от ЗКПО)

 

Данъчната преференция може да се ползва от научноизследователските бюджетни предприятия, държавните висши училища и държавните и общински училища от системата на народната просвета за стопанската им дейност, която е пряко свързана със или е помощна за осъществяване на основната им дейност.

 

14. Освобождаване от облагане с корпоративен данък на: колективните инвестиционни схеми (КИС), лицензираните инвестиционни дружества и дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) - чл. 174 и 175 от ЗКПО

 

15. Освобождаване от облагане с корпоративен данък на Българския червен кръст (БЧК) - чл. 176 от ЗКПО

 

16. Освобождаване от облагане с корпоративен данък и данък върху приходите на: държавните и частни висши училища за основната им дейност по чл.6, ал.1 от Закона за висшето образование (чл. 96а, ал.1 от ЗКПО)

 

Автор: Счетоводна кантора „Микрофинанс” Пловдив