9:36 am
11 Май 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Формуляри Годишни отчети 2013 - 2014

Формуляри за годишни отчети 2013/2014 г.

 

Представяме Ви утвърдените формуляри за годишни отчети и данъчни декларации за корпоративни данъци за 2013 г., заедно с указания и помощна информация за попълването им.

 

И през 2014 г. ще продължи да функционира единната система за годишна отчетност на Националният статистически институт (НСИ) и Национална агенция за приходите (НАП), т.е. годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността (ГОД), ще може да се подава на едно място. Вариантите за подаване на годишните отчети са два: по електронен път в НСИ, като условието е да са подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в ТД на НАП.

 

Годишни отчети за дейността през 2013 г.

 

Със Заповед № РД 07-431/14.12.2013 г. на НАП и НСИ, се утвърждават реда, начина и сроковете за подаване на ГОД за 2013 г., както и образците на съответните формуляри:

 

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ);

 

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс;

 

3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;

- Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2013 година.

- Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2014 година - Годишният отчет се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са прекратили окончателно дейността си през 2014 година.

 

4. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.;

 

5. Застрахователи;

 

6. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;

 

7. Здравноосигурителни дружества;

 

8. Пенсионноосигурителни дружества;

 

9. Пенсионни фондове;

 

10. Бюджетни предприятия и банки;

 

11. Икономически неактивни предприятия - Декларация за неактивност през 2013 година.

Задължение за подаване на Декларация за неактивност имат всички предприятия, които през отчетната 2013 година не са осъществявали никаква стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи. Тези лица не са задължени да подават Годишен отчет за дейността през отчетната 2013 г.

 

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2013 г., с всички приложения.

 

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (с БАРКОД).

 

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, образец 1010а (с БАРКОД) за лицата, които НЕ са осъществявали дейност през 2013 г..

 

Източник: НАП