4:50 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Глоби по ЗДДС

Глоби и имуществени санкции по ЗДДС

 

Поради големия дял данъчни нарушения от счетоводители, управители и други длъжностни лица, свързани с прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Ви представяме глобите и имуществените санкции, на които подлежи всяко физическо или юридическо лице при нарушение на ЗДДС:

 

1. При неподаване в срок на заявление за регистрация или за прекратяване на регистрация по ЗДДС – глобата е в размер от 500 до 5 хил. лева. (чл. 178 от ЗДДС);

 

2. При неподаване в срок на:

- справка-декларацията по чл.125, ал. 1 от ЗДДС;

- VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от ЗДДС;

- дневник за покупките, дневник за продажбите и регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства;

- справка- декларация за прилагане на специален режим с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6 от ЗДДС от лице, регистрирано на основание чл. 154 от ЗДДС или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза.;

глобата е от 500 до 10 000 лв.;

 

3. При неначисляване на ДДС в предвидените в закона срокове, вкл. при неначисляване на данък, поради неподаване в законоустановения срок на заявление за регистрация - глоба в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лева. При повторно нарушение - двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5 хил. лева. (чл. 180, ал. 1, 2 и 4 от ЗДДС);

 

4. Когато данъка не се начисли в периода, в който е изискуем, а се начисли в следващия - глоба в размер на 25% от данъка, но не по-малко от 250 лева (чл. 180, ал. 3 от ЗДДС).

 

5. При неначисляване на ДДС в срок, в случаите когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма от ЗДДС и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, вкл. при неначисляване на данък, поради неподаване на заявление за регистрация и нерегистриране в срок – глобата е в размер на 5% от неначисления данък, но не по-малко от 50 лева. При повторно нарушение глобата е в размер на 20% от неначисления данък, но не по-малко от 500 лева (чл. 180а, ал. 1, 2 и 5 от ЗДДС).

 

6. Когато данъкът се начисли в периода, следващ периода, през който е следвало да бъде начислен, в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма от ЗДДС и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит – глобата е в размер на 2% от данъка, но не по-малко от 25 лева (чл. 181а, ал. 1 и 2).

 

7. При неначисляване на ДДС в срок, в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма от ЗДДС и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, като длъжностно лице от НАП е извършило писмено уведомяване по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС в срок до 2 месеца от края на месеца, в който е възникнало задължението за начисляване на данък – глобата е в размер от 100 до 300 лева. При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 600 лева (чл. 180а, ал. 4 от ЗДДС).

 

8. При неначисляване на данък в срок за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6 от ЗДДС от лице, регистрирано на основание чл. 154 от ЗДДС или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза – глобата е в размер от 25 на сто от неначисления данък или от данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв. При повторно нарушение - в двукратния размер размер от неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв. (чл. 180б, ал. 1 и 2).

 

9. Когато данъчно задълженото лице не подаде информация от отчетните регистри или подаде информация, различна от посочената в отчетните регистри – глобата е в размер от 500 до 10 хил. лева, а при повторно нарушение - от 1000 до 20 хил. лева (чл. 181, ал. 1 и 2 от ЗДДС).

 

10. При непредставяне на електронния регистър по чл. 120, ал. 3 от ЗДДС – глобата е в размер от 500 до 10 хил. лева, а при повторно нарушение - от 1000 до 20 хил. лева (чл. 181а, ал. 1 и 2).

 

11. При неиздаване на данъчен документ или неотразяване на издадения, респ. получен данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което е станало причина за отразяване на данък в по-малък размер – глобата е в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв. (чл. 182, ал. 1 от ЗДДС).

 

12. Когато данъчния документ бъде издаден в периода, следващ данъчния период, в който е трябвало да бъде издаден – глобата е в размер на 25% от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв. (чл. 182, ал. 2 от ЗДДС).

 

13. При издаване на данъчен документ от нерегистрирано по ЗДДС лице, в който е посочен данък – глобата е в размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 1000 лв. При повторно нарушение - двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5 хил. лв. (чл. 183, ал. 1 и 2 от ЗДДС).

 

14. При неподаване в срок на декларацията по чл.168, ал. 2 от ЗДДС от нерегистрирано по ЗДДС лице по повод вътреобщностно придобиване или вътреобщностна доставка на ново превозно средство – глобата е в размер от 1000 до 10 хил лева, като при повторно нарушение - от 5 хил. до 20 хил. лева (чл. 184, ал. 1 и 2 от ЗДДС).

 

15. При неиздаване на фискален бон глобите са следните:

- за физическите лица, които не са търговци - от 100 до 500 лв. При повторно нарушение - от 200 до 1000 лв.;

- за юридическите лица и едноличните търговци - от 500 до 2 хил. лв. При повторно нарушение - от 1000 до 4 хил. лв.;

- за физическото лице, което фактически е било длъжно да издаде фискален бон и е приело плащане, без да издаде такава бележка - глоба от 100 до 500 лв.

(чл. 185, ал. 1, 3 и 4 от ЗДДС)

 

16. При нарушаване на: реда и начина за одобряване на типа регистриране; въвеждане или извеждане от експлоатация или отчитане и съхраняване на документи, издавани от или във връзка с фискални устройства; сервизно обслужване на фискалните устройства; неизпълнение на изискванията за дистанционна връзка с НАП, глобите са следните:

- за физическите лица, които не са търговци – от 300 до 1000 лв. При повторно нарушение – от 600 до 2000 лв.;

- юридическите лица и едноличните търговци - от 3000 до 10 хил. лв. При повторно нарушение - от 6 хил. до 20 хил. лв.

Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, глобите са:

- за физическите лица, които не са търговци - от 100 до 500 лв. При повторно нарушение - от 200 до 1000 лв.;

- юридическите лица и едноличните търговци - от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение - от 1000 до 4000 лв.

(чл. 185, ал. 2 и 5 от ЗДДС)

 

17. Когато клиент не съхранява фискален бон до напускане на обекта, глобата е в размер на 5 лева (чл. 185, ал. 6 от ЗДДС).

 

18. При нарушаване на реда или начина за:

- издаване на документ за продажба, отпечатан и издаден по установения ред за доставка (фискален бон, касова бележка от кочан или удостоверителен знак за продажба);

- регистрация или въвеждане в експлоатация на фискални устройства;

- ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително;

- подаване на данни по дистанционната връзка с НАП;

- надлежно съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства,

санкциите са следните: принудителната административна мярка, запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции. Мярката се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице (чл. 186, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 187 от ЗДДС).

 

19. При използване на преправено или изменено фискално устройство – санкцията е запечатване на обекта за срок до 1 месец и отнемане и унищожаване на преправеното или измененото фискално устройство (чл. 186, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 187 от ЗДДС).

 

20. При невнасяне в законоустановения срок на изискуемия данък от нерегистрирано лице - платец на данъка по чл. 91, ал. 1 от ЗДДС (при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство ) и чл. 91, ал. 2 от ЗДДС (при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки) – глобата е в размер от 500 до 2000 лева, а при повторно нарушение – в размер на невнесения данък, но не по-малко от 4000 лева (чл. 189, ал. 1 и 2 от ЗДДС).

 

21. При длъжностно нарушение, в резултат на което имаме невъзстановяване от орган по приходите на данък при спазени условия за възстановяване – глобата е в размер от 500 до 2000 лева на виновното длъжностно лице. При повторно нарушение - от 1000 до 4000 лв. (чл. 190, ал. 1 и 2 от ЗДДС).

 

22. При Неначисляване на ДДС от орган на митническата администрация или начисляването му в по-малък размер, или освобождаване на стоки от митнически контрол без заплащане на дължимия данък – глобата е в размер от 500 до 2 хил. лева. на виновното длъжностно лице. При повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 4 хил. лв. (чл. 191, ал. 1 и 2 от ЗДДС).

 

Автор: Счетоводна къща МИКРОФИНАНС