13:23 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


годишно приключване пловдив

Възможно е да се отказваме от кредит до 14 дни от сключването му

 

Предвижда се възможността в 14 дневен срок от сключването на договор за кредит, кредитополучателя да се откаже от него, както върне сумата в едномесечен срок. Това гласи проект на Закона за потребителския кредит, цитиран от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на пресконференция след поредното заседание на кабинета. Промените са продиктувани от европейска директива в защита на кредитополучателите и налагане на равноправни условия за получаване на кредит.

Според предложенията за промяна в закона при отказ от кредит в горе упоменатия срок, да не се дължат никакви обещетения, наказателни лихви или неустойки. Законът ще обхваща кредитите от 400 лв. до 147 хил. лв., като в момента са регламентирани потребителските заеми от 400 до 40 хил. лева.

Приемането на нов закон е продиктувано от повишеното в последно време разнообразие и форми на предлаганите кредитни продукти, вкл. и предоставяне на финансови услуги чрез съвременните комуникационни средства.

Въвежда се и задължителен формуляр, който всички кредитори трябва да предоставят при сключване на договор за кредит – т. нар. „Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителския кредит“. Той ще помогне на потребителите по-лесно да сравнят офертните условия на различните кредитни институции, включително и в различните държави от Европейския съюз.

Разширяват се и задължителните реквизити по договорите за кредит. Пример за това е задължителното вписване на необходимите условия за промяна на лихвения процент, когато той не е фиксиран. Договорите задължително ще съдържат и описание на последиците за кредитополучателя при просрочие на вноските, клаузи за правото на отказ от договора, срокът и условията за упражняването му. Задължителен реквизит ще бъдат и извънсъдебните начини и способи за решаване на спорове.

Друго нововъведение в кредитната процедура е задължението на кредитора да направи оценка на кредитоспособността на потребителя, като той задължително трябва да направи справка в Централния кредитен регистър или друга база данни за оценка на кредитоспособността. Предвижда се кредитори от други държави членки на ЕС да могат за ползват базата данни.

Проектозаконът предвижда горепосочените промени /за преддоговорната информация, оценката на кредитоспособността и разпоредбите по отношение на рекламата/ да се прилагат също и за договорите за кредит, обезпечени с ипотека, договорите за кредит с цел придобиване или запазване правото на собственост върху земя или друг недвижим имот, включително и за сграда, която е построена или предстои да бъде построена.

С новия закон се предоставя и правото на потребителя по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията по договора, като кредиторът не може да откаже предсрочното им погасяване.

Контролът по прилагането на Закона ще се осъществява от Комисията за защита на потребителите.