Микрофинанс ООД Пловдив

Регистрация на дружество Пловдив

Регистрация на фирма в Пловдив


Регистрация на ЕООД ООД ЕТРегистрации на фирми / ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др. /:

 

Счетоводна къща Микрофинанс предлага правни услуги по регистрация на фирми (ЕООД, ООД, ЕТ, СД, АД и др.), вкл. регистрация на търговски представителства, клонове на чуждестранни предприятия, фондации, сдружения, регистрация на фирми от чуждестранни физически и юридически лица и т.н.

 

Освен регистрация на фирми, предлагаме пълен набор услуги, свързани с Търговския регистър, като промени в обстоятелствата, продажба на дружествени дялове, заличаване на фирми и др. За да спестим разходи и време на клиента, всяка една от услугите се извършва по електронен път от правоспособен юрист. Това позволява да работим дистанционно с клиенти от цялата страна, независимо че сме позиционирани в гр. Пловдив и Асеновград. Освен това при подаване на документите по електронен път, държавните такси са значително по-ниски, което ни позволява да предложим изключително конкурентни цени. За регистрация на фирма по електронен път например, държавната такса е с 50% по-ниска от стандартната.

 

Индикатор за високите стандарти на работа е балансираният ни екип от опитни юристи и счетоводни специалисти. Това позволява при всяка правна процедура да се намери оптималният ефект според нуждите на клиента.

 

Няколко причини да ни гласувате доверие:

- За нови клиенти, чиито фирми са регистрирани от нас, предоставяме 50% отстъпка от таксата за счетоводно обслужване за първите 3 месеца. Отстъпката важи за всички клиенти от гр. Пловдив и Асеновград.

- В услугата по регистрация на ЕООД/ООД е включена правна, счетоводна и данъчна консултация.

- Като гаранция за отговорното изпълнение на предлаганите услуги, възстановяваме всички разходи на клиента, в случай че услугата не е изпълнена според предварителната договорка.

 

1. Първоначална регистрация на фирма:

Първата административна процедура, с която се сблъсква всеки предприемач, е регистрацията на нова фирма. Това е изключително деликатен момент, защото трябва да се предвидят редица специфични моменти в счетоводната отчетност, данъчното облагане и осигуряването при различните правни форми, начин на управление, сфери на дейност т.н. Отличното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от правните форми / ЕТ, СД, ООД, ЕООД, АД и т.н. / е гаранция за избягване на бъдещи счетоводни и административни ограничения и спестяване на ненужни разходи.

Затова наша практика е да предоставяме безплатна счетоводна и юридическа консултация преди регистрация на фирмата. Целта е да се постигне баланс при определяне на параметрите на дружеството.

 

Етапи на регистрацията:

- Консултация с юрист и счетоводител

С оглед на всички предстоящи данъчни и административни задължения и спецификата на бизнеса, ние ще Ви консултираме относно най-подходящата за Вас правна форма / ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. /. Ще обсъдим някои важни счетоводни аспекти, ще анализираме данъчната и осигурителна тежест за всеки конкретен случай и ще изберем най-подходящия вариант за регистрация на фирма. Освен това бъдещият предприемач ще е наясно какви разходи и задължения го очакват след регистрирането на фирмата, за да направи адекватно планиране.

- Подготовка на учредителната документация

Може да стане в рамките на 1 час след като клиента ни предостави необходимите данни за регистрацията и уточним параметрите на дружеството (наименование, капитал, седалище, предмет на дейност и т.н). За да спестим време на клиента, тази информация може да ни се изпрати на електронната поща. Така документите ще са готови за подпис.

- Нотариална заверка на подписите на управителите и откриване на набирателна сметка за учредителния капитал (при регистрация на ЕООД / ООД) – наш служител съпровожда клиента до нотариус и избрана от него банка.

- Фактическа регистрация на фирмата, чрез подаване на необходимите документи в Търговския регистър. Тази стъпка извършваме по електронен път, т.е. клиента няма ангажимент.

 

Всички клиенти, чиито фирми са регистрирани от нас, получават преференциални цени за счетоводно обслужване. Идеята ни е, че от една страна облекчаваме новите фирми в деликатния за тях момент на навлизане на пазара. Освен това от самото начало можем да наложим оптималната за нас и клиента организация на счетоводно обслужване. Всяка нова фирма не е обременена с рисковете от стари грешки и пропуски в счетоводната отчетност, има чист профил в НАП, ИТ, НОИ и т.н. Тези обстоятелства ни позволява да предложим значително по-ниски цени за счетоводно обслужване на новостартиращи фирми.

 

Препоръчваме Ви преди да задействате процедурата по регистрация на фирма, да се запознаете с особеностите на различните правни форми. Това може да стане от нашата статия за предимствата и недостатъците при регистрация ЕООД, ООД и ЕТ (най-разпространените варианти). Ако изпитвате затруднения, нашите специалисти ще Ви помогнат при избора.

 

Примерна оферта за регистрация на ЕООД:

Стандартната ни комисионна за регистрация на ЕООД в гр. Пловдив е 70 лева. За да получите подробна оферта с всички включени разходи по регистрирането на ЕООД /държавни, нотариални и банкови такси/, може да изпратите запитване за цена или да се свържете с нас.

 

За клиенти от цялата страна, които предпочитат да регистрират фирма дистанционно (без да посещават наш офис), имаме изградена следната организация на работа:

- Изпращат запитване за регистрация на фирма или се свързват с нас по телефона, за да получат ценова оферта;

- Изпращат необходимата информация за параметрите на фирмата на електронната ни поща. Например ако се регистрира ЕООД, ще са ни нужни лични данни на собственика, име на фирмата, предмет на дейност, адрес на управление, размер на капитала и т.н.;

- Ние изготвяме и изпращаме всички необходими документи. Вариантите са клиента да ги подпише и върне с куриер или да ги сканира и изпрати на електронната ни поща;

- Заплащане на съответната услуга от клиента по банков път;

- Подаваме документите по електронен път в Агенция по вписванията;

- Уведомяваме клиента след като новата фирма е вписана в Търговския регистър.

 

Дистанционната регистрация на фирма е предпочитан вариант за български граждани, които живеят в чужбина и нямат възможност да пътуват до България. В тези случаи има няколко особености по отношение на заверката на документите, легализация и т.н.

 

2. Промени на обстоятелствата

Всяка промяна на задължителните за вписване обстоятелства относно статута на фирмата, трябва да бъде отразена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Най-общо такива са:

Промяна на наименованието (фирмата);

Промяна на седалище и адрес на управление;

Промяна на собствеността - приемане и изключване на съдружник, смяна на едноличен собственик на ЕООД, прехвърляне на предприятие и др.;

Промяна на управителя;

Вписване и заличаване на прокурист;

Промяна на капитала - увеличение, намаление;

Промяна в разпределението на дружествените дялове, покупко-продажба на дружествени дялове;

Вписване обстоятелства относно прокура, клон, залог на дружествен дял и други.

3. Публикуване на Годишни финансови отчети (ГФО)

Съгласно Закона за счетоводството всеки търговец по смисъла на Търговския закон е задължен до 31 Март всяка година да изготви годишен финансов отчет за предходната година и не по-късно от края на Юни да го представи за публикуване в Търговския регистър. При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени санкции. Съгласно Закона за счетоводството те варират от 2000 до 3000 лева, а по Закона за търговския регистър – от 500 до 1000 лв.

Може да се запознаете подробно с процедурата по обявяване на ГФО в Търговския регистър в нашата статия по темата.

4. Прекратяване и заличаване на фирми ( ЕООД, ООД, ЕТ и др. )

Счетоводна къща Микрофинанс осъществява консултации или пълно съдействие по отношение на прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества.

Процесът по закриване на фирма е по-дълъг, сложен и скъп от самата регистрация, особено за дружества с ограничена отговорност (ООД и ЕООД). Той преминава през няколко етапа и поредица от вписвания на обстоятелства в Търговския регистър. На първо място ръководния орган на дружеството трябва да вземе решение за прекратяването му. Заедно с това се назначава ликвидатор, като ако такъв не се избере, тази функция се поема от управителя.

Следващият етап е производството по ликвидация или по несъстоятелност на фирмата, който трае минимум 6 месеца, като така се дава възможност кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

Последният етап е същинското заличаване на фирмата, който започва след приключване на ликвидационното производство. Вписването на заличаването в Търговския регистър се прави от ликвидатора, като след него фирмата престава да съществува като правен субект.

 

При Едноличния търговец (ЕТ) процедурата е значително по-опростена и по-бърза.

 

Ето и някои полезни процедури, които сме формулирали в помощни статии:

1. Заличаване на едноличен търговец ( ЕТ )

2. Заличаване на дружество с ограничена отговорност ( ЕООД, ООД )