Микрофинанс ООД Пловдив

ДДС регистрация Пловдив

Административни услуги


финансови отчетиРастящите потребности на бизнеса ни задължават, да увеличаваме кръга от предлаганите административни услуги. По този начин се стремим максимално да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на всеки бизнес и да спестим време и усилия на нашите клиенти. А удовлетвореността на клиентите предполага дългосрочно сътрудничество и е най-добрата реклама за работата ни.

 

 

 

Обхват на административните услуги на Счетоводна кантора Микрофинанс:

Изготвяне на декларации и тримесечни справки за представяне на информация пред БНБ;

Подготовка на документи за лизинг или кредит - изготвяне на всички необходими счетоводни справки и документи за отпускане на кредит и консултиране относно избор на банкова или финансова институция;

Изготвяне на цялостни договори, както и становища по отношение на данъчно – счетоводния им аспект;

Лицензиране на Вашия бизнес - помощ, съдействие и изкарване на необходимите лицензи и разрешения - категоризация на заведения, изготвяне на системи за самоконтрол, регистрации на търговки обект, смяна на статут на сграда и др.;

Вътрешно-фирмен одит - Разполагате със собствен счетоводен екип, но желаете да се убедите в професионализма му, да сте сигурни, че Вашите специалисти са отговорни и коректни, че спазват изискванията на нормативната уредба. Чрез вътрешно-фирмения одит ще получите оценка за ефективността и законосъобразността на работата на съществуващия финансово-счетоводен отдел във Вашата фирма. С наша помощ Вие ще проверите достоверността на справките и отчетите, коректността на осчетоводяване на стопанските операции, ефективността на организацията на документооборота. При откриване на пропуски и проблеми, ще ви предложим възможно най-адекватните решения и инструменти за коригирането им.

Разработка на бизнес планове и бюджети;

Инвестиционен анализ и оценка на инвестиционни проекти;

Анализ и управление на важните бизнес процеси (Производство, Доставки, Продажби, т.н.);

Защита на личните данни – консултиране и изготвяне на необходимите документи във връзка с покриване на изискванията на Регламентът за защита на лични данни (GDPR) и ЗЗЛД.