7:16 am
25 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


кредитен рейтинг на България

Moody's повиши кредитния рейтинг на България

 

Международната рейтингова агенция Moody's Investors Service повиши кредитния рейтинг на България от Baa3 на Baa2 със стабилна перспектива.

 

Мотиви за позитивната промяна са стриктната фискална дисциплина, подобрената институционална устойчивост, както и относителната гъвкавост на финансовата система в условията на волатилна регионална среда.

 

От Moody's аргументират още повишението с ефективната фискална консолидация, допълнена от текущите структурни реформи, които се очаква да запазят много ниските нива на държавния дълг на страната ни и да доведат до съкращаване на бюджетния дефицит под Маастрихтския критерий от 3% през настоящата година и до близък до балансирания бюджет през следващите няколко години.

 

От агенцията отчитат решителността за усвояването на средствата от еврофондовете и за реформиране на съдебната система и полицията с оглед укрепване на върховенството на закона.

 

Експертите на рейтинговата агенция подчертават силната ликвидност и капиталови буфери както на финансовата система, така и на правителството, които са способни да поемат шокове, произтичащи от регионалната нестабилност.

 

Очакванията на Moody's са бюджетния дефицит на консолидирана основа да падне под 3 на сто от БВП през текущата година, което показва добрите резултати, постигнати през първата половина на годината. Според агенцията осъществяването на последните пенсионни реформи и фискалните правила в новия Пакт за финансова стабилност вероятно ще спомогнат доближаването на публичните финанси близо до баланса в средносрочен и дългосрочен план.

 

Като допълнителен фактор за актуализация на рейтинга на България се изтъква силният капацитет на Централната банка по отношение на поддържането на Паричния съвет и прилагането на ефективно наблюдение и регулация на банковия сектор.

 

От агенцията очакват още публичните финанси и българската банкова система да останат извън влиянието на гръцката дългова криза, благодарение на съществената ликвидност и капиталови буфери.