13:25 pm
15 Декември 2019
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Програми за квалификация на безработни

65 000 безработни ще бъдат включени в програми за квалификация

 

Като част от антикризисните мерки на правителството, от 1 март стартира новата схема "Развитие" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) на Агенцията по заетостта (АЗ), която предвижда квалификация и преквалификация на 65 000 души, като 52 хил. ще бъдат включени в заетост по проекта.

 

Мярката е насочена към всички отрасли на икономиката и цели подпомагане на служители и работодатели. Бюджетът, предвиден за тази цел, е 250 млн. лева. Програмата ще започне с набиране на заявки от работодатели. Неин приоритет е инвестирането в човешкия капитал чрез конкретни мерки по придобиване на нови и разширяване на съществуващи знания и умения, с осигурена последваща заетост на преминалите успешно квалификационното обучение.

 

Самото осигуряване на заетост след обучението е фиксирано от 9 до 12 месеца, като Агенцията по заетостта поема половината сума за заплата в размер на минималното трудово възнаграждение. В случаите, когато работодатели са общински и държавни администрации, Агенция по заетостта поема и необходимите осигуровки.

 

В сайта на Агенцията по заетостта вече могат да се намерят образци за заявки за участие в програмата. Работодатели, ще могат да наемат безработно лице на длъжност, за която то е придобило професионална квалификация по проекта в съответствие със заявеното работно място и посочена за него професия/специалност. Работодателите ще посочват вакантни длъжности, след което бюрата по труда ще определят подходящите кандидати, като водещ фактор ще е образователния ценз.

 

Финансирането по програмата ще се извършва на основа на сключен между работодателите и бюрата по труда договор по образец. В програмата не могат да се включат /съответно да получат ваучер за преквалификация/ следните лица:

1. - Безработни лица, притежаващи документ за завършено обучение за професионална квалификация за същото или по-високо ниво на квалификация, спрямо заявеното обучение;

2. - Безработни лица, включвани или участващи в професионално обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентично със заявеното обучение.

 

Критерий за участие на работодатели в проекта е да нямат задължения към бюджета и контрагенти и да не са извършвали масови съкращения на персонал. След успешно преминаване на обучението и назначаване на работа, кандидатите имат право да работят една година по специалността. Ако през този период лицето отпадне от заетостта, работодателят може да наеме друго обучено лице по неговата заявка. От Агенцията по заетостта информираха, че няма лимит за броя на служителите, за които се подават заявления.

 

С предимство за участие в проекта се ползват следните лица: освободените след 01.11.2008 г. безработни лица, вследствие на закриване на предприятия, преструктуриране, намаляване обема на работа; безработни лиза над 50-годишна възраст; безработни младежи до 29-годишна възраст, както и продължително безработни лица.