5:38 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


патентен данък ЕТ

Облагане с патентен данък при ЕТ

 

В предишна статия обяснихме накратко основните предимства и недостатъци при регистрация на ООД/ЕООД и Едноличен търговец (ЕТ).

 

Ако все пак сте решили да осъществявате дейност като Едноличен търговец, трябва да обърнете внимание на няколко основни момента, свързани с данъчното облагане.

 

При ЕТ са възможни 2 режима на данъчно облагане. Първият е съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) с 15% от реализираната печалба. Вторият е съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с патентен данък, който се определя съобразно вида патентна дейност (съгласно Приложение № 4 от ЗМДТ). Освен че трябва да извършва патентна дейност, за да се облага с патентен данък Едноличният търговец трябва да отговаря на следните условия:

- оборотът им за предходната отчетна година да не превишава 100 хил. лева;

- ЕТ да не е регистриран по ЗДДС.

 

Ако ЕТ покрива условията за патент, не се облага с данък върху доходите на физ. лица. Така при голям оборот, който обаче не надвишава оборота за задължителна регистрация по ДДС и ниски разходи, облагането с патентен данък може да бъде доста изгодно. Ще дадем един опростен пример: фризьорски салон, с годишен оборот 48 хил. лева и разходи за годината от 8 хил. лева. Патентният данък се определя в зависимост от местонахождението на обекта, но дори и да вземем максималният му размер от 840 лв., той ще е много по-малко от начисляването на 15% данък по ЗДДФЛ (6000 лв.), евентуално довнасяне на осигуровки или ако сме регистрирали ЕООД – плащане на 10% корпоративен данък и след това 5% данък върху дивидента.

 

За желаещите да развиват малък бизнес, в които собственикът едновременно управлява и изпълнява цялата дейност с личен труд, възможните варианти са да регистрират ЕООД или ЕТ, както и ако дейността го позволява, да упражняват свободни професии. Възможността за облагане с патентен данък, заедно с по-ниските разходи за учредяване и заличаване, е една от причините, все още да не се обезсмисли регистрирането на ЕТ и да се пренебрегват многото предимства, които дават дружествата с ограничена отговорност – ЕООД и ООД.

 

Преди да се регистрира фирма трябва много внимателно да се прогнозира и анализира вида дейност, очакваните приходи, нуждата от ДДС регистрация, възможността за ползване на данъчни облекчения (вкл. за патентен данък) и т.н., за да се прецени дали е по-изгодно да регистрираме ЕООД и да се облагаме по общия ред, дали да регистрираме ЕТ и да се облагаме с патентен данък или ако покрием някое от условията за данъчно облагане по ЗДДФЛ, това ще е по-изгодно за нас. Затова консултацията със счетоводен специалист е задължително трябва да предшества процеса преди регистрацията на фирма.

 

Какво друго трябва да знаем за патентният данък:

1. Размерът на патентния данък се определя от съответната община, като зависи от местонахождението на обекта, където се осъществява дейността. Освен това за определени дейности той може да е обвързан и с квадратурата на обекта (например Търговия на дребно до 100 кв.м). Ако патентната дейност не се извършва на точно определен обект, се взема предвид постоянният адрес на лицето;

2. Когато имаме няколко патентни дейности, патентния данък се дължи са всяка поотделно;

3. Ако дейността се осъществява в няколко обекта, патентен данък се дължи за всеки един поотделно;

4. Патентния данък се внася на тримесечие – до края на месеца, следващ отчетното тримесечие или в 7 дневен срок от подаване на декларация за започване на патентна дейност. Данъка се внася в общината, където се намира съответния обект или постоянен адрес на лицето. Плаща се за цялото тримесечие, а не пропорционално на периода от него, в който е възникнала или прекратена патентната дейност;

5. При промяна в обстоятелствата, свързани с патентната дейност, в 7 дневен се подава декларация в съответната община;

6. Закона дава възможност за различни данъчни облекчения при облагането с патентен данък:

- лице с над 50% увреждания плащат данъка наполовина, при условие че извършват дейността лично и не наемат лица през цялата година;

- ако се извършват до 3 патентни дейности от лицето с личен труд, патент се заплаща на за дейността с най-висок размер на данъка;

- за някои патентни дейности, извършвани с личен труд от пенсионери, също може да се ползва 50 на сто отстъпка от данъка и др.

 

Налице са особености в счетоводното обслужване и годишната отчетност на ЕТ, които са на патент. Важно е счетоводителят да има предвид, че при ДДС регистрация или при надвишаване на оборота за задължителна регистрация, се губи правото за облагане с патентен данък и ще се обложи по общия ред на ЗДДФЛ, след приспадане на вече платеният данък за годината.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс