10:49 am
02 Октомври 2023
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


финансови отчети

Защо се манипулират финансовите отчети

 

Ролята на счетоводната информация е да помага обществото (което вкл. акционери, съдружници, държавни органи, управители, контрагенти и т.н.) да види реалното финансово и имуществено състояние на предприятието към даден момент, както и да си направи изводи как то функционира и се развива за определен период от време. От момента на навлизането на счетоводната отчетност във всяка стопанска инициатива, тази роля се постига посредством финансовите отчети.

 

С течение на времето обаче, счетоводството все повече губи своята обективност и приоритетна обществена функция, като лесно се превръща в инструмент за изкривяване на счетоводната информация с цел реализиране на определени цели. Масова практика е съзнателно и планирано счетоводителите да манипулират финансовите отчети, под натиска на мениджъри и собствениците. Дори в съвремената счетоводна терминология се появи определението „управление на финансовия резултат”, което обаче често граничи с откровената счетоводна измама. Счетоводството става все по-агресивно, загубвайки своята независимост. Счетоводните къщи действат на принципа „клиент не се връща” и са готови на всичко, за да угодничат и задържат клиент на абонаментно счетоводно обслужване, като често сами предлагат схеми и методи за манипулация на отчети и финансов резултат. Все по-трудно може да се разграничават законните методи за повлияване на финансовите отчети и данъчно оптимизиране, от счетоводните злоупотреби.

 

Най-общо направленията, в които счетоводителите могат да окажат целево въздействие върху годишните финансови отчети, са следните:

1. Да се повлияе на финансовия резултат за отчетната година, като в зависимост от преследваните цели той се представи по-висок или по-нисък, отколкото е в действителност.

2. Да се въздейства на балансовата структура с цел представяне на имущественото състояние на предприятието в по-благоприятна или по-неблагоприятна светлина от реалната.

 

Мотивите за представянето на предприятието в по-благоприятна светлина, чрез завишаване на финансовия резултат и изкривяване на имущественото и финансово състояние, могат да бъдат следните:

- Получаване на кредити при по-добри условия;

- Участие в тръжни процедури, особено за обществени поръчки;

- Привличане на инвеститори;

- Сключване на договори с контрагенти за участие в съвместни проекти;

- Атрактивност на акциите и привличане на акционери;

- Скриване на неправилни сделки и управленски решения, вкл. и с цел лично облагодетелстване на управители, счетоводители и др. длъжностни лица;

- Получаване на бонуси и премии от мениджмънта, свързани с изпълнението на фирмената стратегия и др.

 

Мотивите за счетоводни измами в посока намаление на финансовия резултат и по-неблагоприятно представяне на имущественото и финансово състояние, най-общо са следните:

- Плащане на по-малко данъци (корпоративен данък, данък върху дивиденти и др.);

- Ощетяване на акционери и съдружници, чрез плащане на по-малко дивиденти;

- Предстояща приватизация – например с цел приватизиране на предприятието на по-ниска цена;

- Оказване на влияние на борсовата цена и на търговията с акции на компанията на фондовата борса и др.

 

В най-общия случай инициатор на тези манипулации е мениджмънта, като инструмента за това са лицата, водещи счетоводното обслужване на дружеството – наети счетоводители или счетоводни кантори. Най-често това става със знанието и участието на собствениците, като в не редки случаи и със знанието на одитора, който заверява отчетите.

 

Основната причина за разцвета на този тип измами и манипулации, освен традиционната безнаказаност и липса на контрол, характерни за българската държавност, е и загубата на независимост на счетоводната професия, липсата на регулация на счетоводния бранш и грубата комерсиализация на счетоводството.

 

Автор: Счетоводна къща Микрофинанс