16:49 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


образци и формуляри за годишни отчети 2011/2012

Формуляри за годишни отчети 2012/2013 г.

 

Вижте утвърдените формуляри на годишни отчети за 2013/2014 г.

 

Представяме Ви формулярите за годишни отчети за 2012 г. и декларациите за корпоративните данъци. От НАП припомнят, че и през 2013 г. фирмите трябва да подадат годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2012 г.

 

И през 2013 г. ще продължи да функционира изградената от НСИ и НАП единна система за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността, т.е. това ще може да се става на едно място. Вариантите за подаване на отчетите са два: по електронен път в НСИ, като условието е да са подписани с електронен подпис, или на хартия в офисите на ТД на НАП.

 

Освен това, след споразумение между НАП и Агенция по вписванията, до 31.03.2013 г. в приходната агенция ще могат да се приемат годишните финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, които предприятията са длъжни да публикуват до края юни в Търговския регистър. Това ще стане от служители на Агенция по вписванията. От началото на април документите ще се подават само по старият ред в Агенция по вписванията. Предвижданията са от това да се възползват предимно предпиятия, чиято практика е да подават годишните данъчни декларации на хартия в офисите на НАП.

 

Годишни отчети

 

Със Заповед № РД 07-444/14.12.2012 г. (Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти)) на Националната агенция за приходите и Националния статистически институт се утвърждават образците на формулярите:

 

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ);

 

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс;

 

3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;

- Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година - Годишният отчет се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, на основание на Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2013 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2012 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

- Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2013 година - Годишният отчет се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са прекратили окончателно дейността си през 2013 година.

 

4. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.;

 

5. Застрахователи;

 

6. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;

 

7. Здравноосигурителни дружества;

 

8. Пенсионноосигурителни дружества;

 

9. Пенсионни фондове;

 

10. Бюджетни предприятия и банки;

 

11. Икономически неактивни предприятия - Декларация за неактивност през 2012 година.

Такава декларация попълват всички предприятия, които през отчетната 2012 година не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство. Тази декларация трябва да се представи в срок до 30 април 2013 г. От икономически неактивните лица през отчетната 2012 година, не се изисква подаването на празен Годишен отчет за дейността.

 

Годишни данъчни декларации по ЗКПО

 

1. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010), с приложения и указания за ползване;

 

2. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010) с баркод, вкл. указания за ползване;

 

3. Декларация по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010а) за лицата, неизвършвали дейност през 2012 г.;

 

4. Декларация по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010а) за лицата, неизвършвали дейност през 2012 г. с баркод;

 

5. НОВА декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци;

 

6. Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски;

 

7. Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия;

 

Източник: Национална агенция за приходите