7:54 am
25 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


ипотечни кредити, потребителски кредити, фирмени кредити

Фирмените кредити с по-голям риск от ипотечните

 

Статистиката на БНБ за първото полугодие на 2011 г. сочи, че при кредитите в лева до 1 млн. лева, отпуснати на нефинансови предприятия, имаме спад от 0.93 процентни пункта на средния лихвен процент спрямо 2010 година. Така той възлиза на 9.98%. Кредитите до 1 млн. евро имаме намаление с 1.19 пункта до 8.35%.

 

Обратна тенденция се наблюдава при кредитите над 1 млн. евро, които се отпускат вече при по-високи лихви: по левови кредити с 1.37 процентни пункта до 8.43%, а в евро с 1.46 процентни пункта по-висока лихва от средно 9.74%.

 

Цената на фирмените кредити през юни нараства, спрямо май, с 0.4 процентни пункта, с изключение на кредити за над 1 млн. евро, отпуснати в евро – там за месец понижението е с 0.19 пункта. Тази статистика съответства на прираста на проблемните фирмени кредити, който продължи да нараства и дори ускори темпа си през юни.

 

Фирмените депозити бележат минимална промяна на годишна база, но чувствителен ръст на месечна база. Средна лихва при тях е 4.41% в лева и 4.18% в евро.

 

Физическите лица са получавали средна лихва по депозитите си 5.28% в лева и 4.66% в евро. И двата вида депозити предлагат по-ниска лихва спрямо миналата година – съответно с 0.94 и 0.40 процентни пункта.

 

Средната лихва по потребителските кредити е 12.08% в лева и 9.28% в евро. И в двете валути цената на потребителския кредит пада, което може да се обясни с по-малката склонност на домакинствата да теглят потребителски кредити в резултат на продължаващата икономическа криза.

 

Данните показват, че при ипотечните кредити в лева имаме повишение на лихвените равнища до 8.92 на сто и намаляване на лихвата по кредитите в евро до 8.13 на сто.

 

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през май 2011 г. спрямо май 2010 г. се понижава с 0.80 процентни пункта до 13.58%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.92 процентни пункта до 10.83%. В началото на юни годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се увеличава в сравнение със същия месец на 2010 г. с 0.26 процентни пункта до 9.59%, а по жилищните кредити в евро той спада с 0.31 процентни пункта до 8.98%.

 

Автор: Счетоводна къща „Микрофинанс” Пловдив