4:01 am
18 Юли 2024
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


цени на счетоводни услуги

Фактори, формиращи цената на счетоводната услуга

 

Ценообразуването в сферата на счетоводните услуги е специфично и подвластно на редица фактори. Това е така, защото обема и спецификата на дейността на всеки клиент са различни, което предполага индивидуален подход към всеки конкретен случай.

 

Повечето счетоводни кантори и специализирани счетоводни предприятия определят месечна цена за счетоводно обслужване, с изключение на епизодичните и еднократни счетоводни услуги и консултации, където цената се определя на час.

 

Няма единна формула за определяне на типови цени за абонаментно счетоводно обслужване. Всеки потребител на счетоводни услуги има различни потребности, различни изисквания към пълнотата на счетоводния продукт, различна дейност, обхват и структура на работа. Затова всяка счетоводна кантора, при определянето на цена на счетоводната услуга, трябва внимателно да се съобрази с множество фактори, за да определи възможно най-коректна и адекватна на конкретния случай цена.

 

Тук е мястото да уточним, че понятието "счетоводни услуги" обикновено се определят доста голям диапазон от дейности и услуги, които по съществото си далеч не са счетоводни, но в практиката сме свикнали да се вършат от счетоводителите или счетоводните отдели, особено в малките дружества. Например дейностите по изготвяне на трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, правилници за вътрешния трудов ред и т.н. не са счетоводни услуги, а трудово-правни. Публикуването на Годишните финансови отчети в Търговския регистър обикновено е ангажимент, който се поема от счетоводната къща, а тази дейност е чисто юридическа. Други дейности, които могат да бъдат включени в една оферта за счетоводния абонамент, въпреки че не са счетоводни, са: данъчно-правни услуги и консултации, наблюдение и контрол на паричните потоци, изготвяне на платежни документи, заверка на осигурителни книжки, електронно банкиране и т.н.

 

Затова всеки клиент, търсещ най-изгодната за него оферта за абонаментно счетоводно обслужване, трябва внимателно да се запознае с обхвата на услугите, включени в нея, както и по-възможност да ги договори и селектира според нуждите си.

 

Обикновено счетоводните къщи, преди да определят цена за счетоводно обслужване, се запознават с особеностите на всеки конкретен случай и с индивидуалните изисквания на всеки отделен клиент. Удобен начин за това е попълването на анкетна карта от клиента с важните ценообразуващи фактори, която ще позволи на счетоводното предприятие да определи и обоснове адекватна и справедлива цена.

 

Най-общо факторите, които биха повлияли върху формирането на цената за абонаментно счетоводно обслужване, могат да бъдат следните:

 

- Дейност на фирмата;

Счетоводната отчетност е специфична за всеки конкретен вид стопанска дейност и това рефлектира върху цената. Например при равни други условия, фирма работеща в сферата на услугите ще получи по-ниска цена от една чисто търговска фирма.

 

- Правен статут (ЕООД, ООД, АД, ЕТ, СД и др.);

Правната форма предполага и различна ангажираност на счетоводното обслужване.

 

- Регистрация по ЗДДС;

Предвид по-строгата отчетност и по-голямата отговорност, регистрираните по ЗДДС фирми се таксуват по-скъпо, при равни други условия.

 

- Месечен документооборот (фактури, банкови извлечения и др.);

 

- Размер на сделките;

Стойността на реализирани приходи и разходи също може да бъде фактор, който влияе върху цената на счетоводната услуга, тъй като обема на сделките пряко влияе и върху размера на отговорността на счетоводителя.

 

- Брой и текучество на персонала;

Трябва да се поясни още и по какъв начин са уредени правоотношенията на персонала с дружеството - с трудови договори, граждански договори, договор за управление и контрол, има ли самоосигуряващи се лица и т.н.

 

- Брой и видове обекти (магазини, офиси, складове и др.);

 

- Брой банкови сметки;

 

- Брой касови апарати;

 

- Брой дълготрайни материални активи;

 

- Сделки със страни от ЕС;

 

- Сделки със страни извън ЕС;

 

- Регистрация по Закона за акцизите;

 

- Капитали с чуждо участие;

 

- Наличие на дъщерни дружества;

 

- Задължение за отчитане по МСФО;

 

- Задължение за независим финансов одит;

 

- Наличие и организация на складово стопанство – поддържа ли фирмата складови наличности, използва ли складов софтуер и т.н.

 

- Степента на включване на ТРЗ (пейрол) услуги;

Това са услугите свързани с цялостното администриране на персонала: обработката на работните заплати и свързаните с тях начисления, удръжки, обезщетения и осигуровки; създаване и поддръжка на трудови досиета на служителите; изготвяне на периодични справки за нуждите на мениджмънта, НСИ и т.н.; изготвяне на документи за пенсиониране – УП-1, УП-2 и УП-3, за Инспекцията по труда и т.н.; управление на работната сила по отношение назначаването и освобождаването от работа и др.

 

- Новостартираща ли е фирмата;

За всеки един счетоводен специалист е много по-удобно да започне счетоводното обслужване на дружеството от самото начало, да моделира организацията на счетоводната отчетност по свой маниер. Когато една действаща фирма сменя счетоводителя си, много често причина за това са проблеми и нередности в счетоводната отчетност, с които заместникът му трябва да се справи. Това рефлектира върху цената за счетоводно обслужване, като новостартиращите фирми обикновено получават преференциални цени.

 

- Други фактори

Гореизброените фактори са по-скоро пряко свързани с ангажираността и отговорността на счетоводителите, по повод счетоводното обслужване на конкретния клиент. Освен тях обаче, за да се определи максимално точна цена, трябва да се вземат предвид и други фактори, като: конкуренцията в бранша, развитието на бизнеса и микроклимата, организацията на работа в счетоводното предприятие, нивото на възнаграждение на счетоводните специалисти, счетоводния софтуер и т.н.

 

За да може всеки клиент да направи своите изводи, дали цената за счетоводно обслужване е справедлива и адекватна на неговия конкретен случай и условията на пазара, трябва да направи изчерпателен анализ на факторите, които биха повлияли на цените. Но това е почти невъзможно без прозрачност от страна на счетоводната къща за използваната от тях методика на ценообразуване.

 

Автор: Счетоводна кантора МИКРОФИНАНС