7:43 am
04 Август 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


образци, формуляри, декларации, ЗДДФЛ, ЗКПО, 2011

Утвърдени са нови образци на документи по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП за 2011 г.

 

Вижте актуалните образци на декларации по ЗДДФЛ за 2013 година

 

Националната агенция за приходите (НАП) утвърди нови образци на документи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) за 2011 година.

Ето и актуалните формуляри:

 

ЗДДФЛ

 

Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;

 

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ;

 

„Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка” по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ;

 

Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ - това е нов формуляр и ще се издава за първи път след 01.01.2011 г.;

 

Упътване за попълване на „Сметка за изплатени суми”;

 

ЗКПО

 

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване;

 

 

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с баркод, с указания за ползване;

 

Декларация по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010а - за лицата, неизвършвали дейност през 2010 г.);

 

Декларация по чл. 92 от ЗКПО с баркод (обр. 1010а - за лицата, неизвършвали дейност през 2010 г.);

 

Декларация по чл. 219, ал.3 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта;

 

Декларация по чл. 201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника;

 

Декларация по чл.259, ал.1 от ЗКПО за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.

 

Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника.

 

ЗДЗП

 

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за дължимия данък върху застрахователните премии

 

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗДЗП за дължимия данък върху застрахователните премии за първия данъчен период

 

Източник: Национална агенция за приходите