19:07 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Промените в закона за бюджета на здравната каса и ЗЗО за 2010

Указание от НАП относно Закона за здравното осигуряване и ЗБНЗОК за 2010

 

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, се дават следните задължителни указания относно: Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса /ЗБНЗОК/ за 2010 г., Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване /ЗИД на ЗЗО/ и § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ПЗР на ЗБДОО/ за 2010 г.:

 

1. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2010 г.

 

1.1. Размер.

 

На основание чл. 2 от ЗБНЗОК за 2010 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 на сто и не е променена спрямо 2009 г.

 

1.2. Разпределение.

 

С § 27 от ЗИД на ЗЗО е изменен чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, вследствие на което е запазено разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения в съотношение 60:40, както следва:

- 3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

- 8 на сто за сметка на самоосигуряващите се лица.

 

2. Промени в Закона за здравното осигуряване.

 

С § 7 от ПЗР на ЗБДОО за 2010 г. и ЗИД на ЗЗО са направени редица изменения и допълнения в ЗЗО, както следва:

 

2.1. Чл. 39, ал. 1 от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ – разпоредбата се изменя, като се прецизира кръгът на задължително осигурените лица в Националната здравноосигурителна каса, за които се подават данни в Националната агенция за приходите. Изрично се регламентира подаването на данни от организации, ВУЗ, училища и др. за лицата, които са осигурени за сметка на републиканския бюджет, с оглед коректното формиране на здравноосигурителния им статус. С промените се уточнява редът за подаване на тези данни - с наредба на министъра на финансите /Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.)/;

 

2.2. Създава се нова ал. 2 на чл. 39 от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ - в ЗЗО се въвежда задължението за подаване на декларации за сумите за дължими вноски за здравно осигуряване за всички лица, които са длъжни да внасят здравноосигурителни вноски, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от закона. Това задължение произтича от Кодекса за социално осигуряване, като с настоящата разпоредба подаването на декларации за задълженията към Националната здравноосигурителна каса се регламентира и в ЗЗО. Декларациите се подават по ред, определен с наредба на министъра на финансите /Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г./;

 

2.3. Чл. 39, ал. 3 от ЗЗО - в сила от 01.01.2010 г. /съответно ал. 2 в редакцията до 31.12.2009 г./ - разпоредбата е изменена като думите „от Националната агенция за приходите и Националната здравноосигурителна каса образец” са заменени със „с наредбата по ал. 1 образец за съответния период”. По отношение подаването на данни за лицата по тази алинея, изменената разпоредба изрично препраща към образец на декларация, утвърден с наредба на министъра на финансите /Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г./;

 

2.4. Чл. 39, ал. 4 от ЗЗО - в сила от 01.01.2010 г. /съответно ал. 3 в редакцията до 31.12.2009 г./ - разпоредбата е изменена като думите „попълват декларация за периода на авансово плащане по утвърден от Националната агенция за приходите и Националната здравноосигурителна каса образец“ се заменят с „представят декларации в Националната агенция за приходите по ред, определен с наредбата по ал. 1“. По отношение подаването на данни за лицата по тази алинея, изменената разпоредба изрично препраща към реда за подаване на декларации, определен с наредба на министъра на финансите /Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г./;

 

2.5. Чл. 39, ал. 5 от ЗЗО - в сила от 01.01.2010 г. /съответно ал. 4 в редакцията до 31.12.2009 г./ - разпоредбата е изменена като след думата „пребивават“ се добавя „продължително или“. С тази промяна чл. 39 е приведен в съответствие с разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 3 от закона, съгласно която само чужденците с постоянно пребиваване в страната са задължително осигурени лица в Националната здравноосигурителна каса. Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в страната заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако за тях е в сила международен договор, по който Република България е страна;

 

2.6. Чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО /в сила от 02.01.2010 г./ – изброяването на лицата е заменено с препратка към лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО. С изменението, към лицата, за които здравноосигурителната вноска се определя по реда на тази точка, са включени и участващите в органите на управление на едноличните търговци (прокуристи), неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите, за които до 31.12.2009 г. здравноосигурителната вноска се определя по реда на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО.

Във връзка с изменението на чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 3 от КСО и на основание чл. 40, ал. 1 т. 1 от закона от 01.01.2010 г., освен върху получени или начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, здравноосигурителните вноски за работниците/служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от КСО се дължат и върху неначислени месечни възнаграждения. Когато месечните възнаграждения не са начислени, здравноосигурителните вноски за горепосочените лица се дължат върху не по–малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. За работниците и служителите, за които не се прилага дохода по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО, здравноосигурителните вноски се дължат върху не по–малко от минималната работна заплата, включително при начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения или при неначислени месечни възнаграждения.

Разпоредбата се прецизира и по отношение разпределението и внасянето на здравноосигурителните вноски от задължените лица, като изрично се посочва, че вноската се разпределя между работодателя/ведомството и осигурения в определеното съотношение и се внася от работодателя/ведомството.

 

2.7. Чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ – разпоредбата е допълнена и прецизирана, като се внася уточнението, че вноската при неплатен отпуск за отглеждане на дете е за сметка на работодателя само в случаите по чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда;

 

2.8. Чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ – разпоредбата е изменена, като изброяването на лицата е заменено с препратка към лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, аналогично с препратката в т. 1 на чл. 40, ал. 1 от закона. С изменението, към лицата, за които здравноосигурителната вноска се определя по реда на тази точка, са включени и съдружниците в неперсонифицираните дружества.

Въвежда се срок за внасяне на окончателната осигурителна вноска.

На основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО и чл. 8 от ЗБДОО за 2010 г. минималният месечен размер на осигурителния доход и здравноосигурителната вноска за лицата по тази точка е както следва:

- За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО – 420 лв. минимален месечен размер на осигурителния доход; 33,60 лв. здравноосигурителна вноска върху минимален месечен размер на осигурителния доход;

- За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО, включително упражняващите само земеделска дейност – 240 лв. минимален месечен размер на осигурителния доход; 19,20 лв. здравноосигурителна вноска върху минимален месечен размер на осигурителния доход.

2.9. С § 7 от ПЗР към ЗБДОО за 2010 г. (ДВ, бр. 93 от 2009 г.) /в сила от 01.01.2010 г./ в ЗЗО са направени следните изменения и допълнения:

2.9.1. в чл. 40, ал. 1 от ЗЗО е създадена нова т. 2а с която се определя здравнооосигурителната вноска за морските лица.

2.9.2. в § 1 от допълнителната разпоредба на ЗЗО се създава т. 23, съгласно която "Морско лице" е физическо лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване."

Според легалната дефиниция, въведена с § 5а от ДР на КСО, "Морско лице" е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава-член на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/иди специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване".

Съгласно разпоредбата на новосъздадената т. 2а на чл. 40, ал. 1 морските лица се осигуряват изцяло за своя сметка върху избран месечен осигурителен доход между минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Морските лица през 2010 г. се осигуряват върху избран месечен осигурителен доход между минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 420 лв. и максималния месен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

Здравноосигурителните вноски за морските лица се удържат и внасят по реда на чл. 4а, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване. Вноските се удържат и внасят от работодателя при изплащане на дължимото им възнаграждение. Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, или не са начислени, осигурителните вноски се внасят от работодателя до края на месеца, следващ месеца, през който е положен труда.

Здравноосигурителните вноски за морските лица са изцяло за тяхна сметка и са в размер 8 на сто за 2010 г.

Морските лица не определят окончателен размер на осигурителния доход за доходите си от трудово правоотношение в това си качество.

 

2.10. Чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „а” и буква „б” от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ - думите „нормативно признатите разходи“ са заменени с „разходите за дейността“, с оглед уеднаквяване терминологията на ЗЗО и ЗДДФЛ.

 

2.11. Чл. 40, ал. 1, т. 4, от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ – разпоредбата е допълнена, като с изменението се определя, че здравноосигурителните вноски са за сметка на републиканския бюджет само за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд.

 

2.12. Чл. 40, ал. 1, т. 5, от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ - разпоредбата е изменена и допълнена. Думите „отглеждане на малко дете“ се заменят с „отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда“, с което се конкретизира, точно в кои случаи на ползване на отпуск за отглеждане на малко дете, здравноосигурителните вноски се определят по реда на тази точка. Разпоредбата е допълнена като изрично се посочва, че за възнаграждението по чл. 40, ал. 4 от КСО се дължат вноски по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО .

 

2.13. Чл. 40, ал. 1, т. 6, от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ - Разпоредбата е изменена във връзка със създаването на чл. 2а и въведената с чл. 4а, ал. 6 от КСО поредност на осигурителния доход, върху който се внасят осигурителните вноски за морските лица. Съгласно изменената разпоредба за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5 от ЗЗО, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

На основание чл. 4а, ал. 6 от КСО, в сила от 01.01.2010 г., когато морските лица получават доходи и от дейности по чл. 4 от кодекса, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

- доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;

- осигурителния доход като морски лица;

- осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

- доходи за работа без трудово правоотношение.

В случай, че морското лице е пенсионер, при определяне поредността на осигурителния доход, върху който се внасят здравноосигурителните вноски на първо място в поредността ще участва размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях.

 

2.14. Чл. 40, ал. 3, т. 5, от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ – разпоредбата е допълнена, като в кръга на лицата, които са осигурени за сметка на републиканския бюджет, са включени и лицата, приети за обслужване в центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове.

- "Център за настаняване от семеен тип" е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица - не повече от 15 /§ 1, ал. 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ДР на ППЗСП)/.

- "Преходни жилища" са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция /§ 1, ал. 1, т. 32 от ДР на ППЗСП /.

- "Защитени жилища" са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти /§ 1, ал. 1, т. 27 от ДР на ППЗСП /.

- "Наблюдавани жилища" са форми на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция /§ 1, ал. 1, т. 33 от ДР на ППЗСП/.

- "Кризисен център" е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция /§ 1, ал. 1, т. 25 от ДР на ППЗСП /.

 

2.15. Чл. 40, ал. 4 от ЗЗО /в сила от 01.01.2013 г./ - разпоредбата е изменена, вследствие на което здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 40, ал. 3 от закона /осигурени за сметка на републиканския бюджет/ ще се внася в размера, определен със ЗБНЗОК за съответната година, върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

През 2010 г. здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 40, ал. 3 от закона се внася върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 210 лв.

 

2.16. Чл. 40, ал. 5 от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ – разпоредбата е изменена, като се въвежда задължение за лицата, които не подлежат на осигуряване по чл. 40, алинеи 1, 2 и 3, да декларират това обстоятелство, като в декларацията посочват, че ще се осигуряват по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от закона. Срокът за подаване на декларацията е до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство. Декларацията се подава по ред, определен с наредба на министъра на финансите – декларация образец № 7 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. /приложение към настоящото указание/.

Съгласно § 69 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО лицата, чието задължение за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 е възникнало преди 01.01.2010 г., са длъжни да подадат декларация образец № 7 в срок до 01.03.2010 г.

На основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и чл. 8 от ЗБДОО за 2010 г. минималният месечен размер на осигурителния доход е 210 лв., а здравноосигурителна вноска върху минимален месечен размер на осигурителния доход е 16,80 лв.

 

2.17. Създава се нова ал. 6 на чл. 40 от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./, съгласно която размерът на дължимата здравноосигурителна вноска се съобщава на лицата чрез средствата за масово осведомяване или от длъжностно лице при подаване на декларацията. В тази връзка да се има предвид, че при приемане на декларация образец № 7, длъжностните лица в териториалните дирекции на НАП следва да уведомяват лицата за размера на дължимата здравноосигурителна вноска. Също така, на видно място в салоните за обслужване следва да се постави информация за размера на дължимата месечна здравноосигурителна вноска от 01.01.2010 г.

Когато не е подадена декларация или вноските не са внесени в срок, може да бъде издаден акт за установяване на задължението от органите по приходите без извършване на ревизия /чл. 107, ал. 3, изр. последно от ДОПК/. Актът може да се обжалва по реда на чл. 107, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

2.18. Създава се нова ал. 9 на чл. 40 от ЗЗО /в сила от 18.12.2009 г./ – съгласно тази разпоредба за лицата по чл. 40, ал. 2 и ал. 3, т. 9 от закона, осигуряването се извършва за сметка на републиканския бюджет след представяне в ТД на НАП на документи, издадени от компетентен държавен орган, с който удостове¬ряват наличието на съответните обстоятелства по ал. 2 и ал. 3, т. 9 от ЗЗО.

С оглед прилагането на тази разпоредба документите, които лицата е необходимо да представят в ТД на НАП, могат да бъдат:

- за ветераните от войните и военноинвалидите; инвалидите, пострадали при или по повод на отбраната на страната, по време на наборна военна служба, при природни бедствия и аварии; пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на Министерството на вътрешните работи и държавните служители - експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с призната причинна връзка – военна или гражданска инвалидност; решение на военна медицинска комисия, а за пострадалите при оказване на съдействие на въоръжените сили - документ от съответното поделение, удостоверяващ обстоятелствата, при които е пострадало лицето или съдебно решение;

- лицата, които не са освидетелствани от военна медицинска комисия, удостоверяват обстоятелството, че са били на военна служба и че са пострадали по време на службата, с документ от съответното поделение или военна болница.

/родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ/:

- експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/РЕЛКК/ЦЕЛКК/ДЕЛК на лицето, за което се полагат грижи - в експертното решение трябва да е определена загубена работоспособност над 90 на сто с чужда помощ;

- удостоверение за родствена връзка между лицето, което се грижи за инвалида и лицето, за което се полагат грижи.

 

2.19. Чл. 42, ал. 1 от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ – разпоредбата е допълнена във връзка с разпоредбата на чл. 40, ал. 1,т. 1, б. „в” и задължението на лицата да внасят осигурителните вноски и при начислени, но неизплатени възнаграждения.

 

2.20. Чл. 103 от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ – разпоредбите са допълнени и изменени с оглед засилване на контрола по подаването на данни пред НАП:

2.20.1. Чл. 103, ал. 1 от ЗЗО – разпоредбата е изменена и допълнена, като е въведено основание за налагане на имуществена санкция, която е определена в размер от 500 до 1000 лв. за едноличните търговци и от 2000 до 4000 лв. за юридическите лица. Глобата за физическите лица се запазва в размер от 500 до 1000 лв.

2.20.2. Чл. 103, ал. 2 от ЗЗО – разпоредбата е изменена и допълнена във връзка с промяната в ал. 1, като за повторно нарушение глобата за физическите лица е в размер на 2000 лв., имуществената санкция за едноличните търговци е в размер на 2000 лв. , а за юридическите лица е в размер на 8000 лв.

2.20.3. Чл. 103, ал. 3 от ЗЗО – увеличен е размерът на глобата, която се налага на осигуреното лице за нарушения по ал. 1, като от 01.01.2010 г. глобата се променя в размер от 300 до 500 лв. /за сравнение, до 31.12.2009 г. глобата за това нарушение е била в размер от 30 до 50 лв./

 

2.21. Чл. 104 от ЗЗО /в сила от 01.01.2010 г./ - разпоредбите са изменени, с оглед засилване на контрола по внасянето на задължителните здравноосигурителни вноски:

2.21.1. Чл. 104, ал. 1 от ЗЗО - разпоредбата е изменена, като е въведено основание за налагане на имуществена санкция, която е определена в размер от 4000 до 8000 лв. за едноличните търговци и юридическите лица. Глобата за физическите лица е в размер от 2000 до 4000 лв. /за сравнение, до 31.12.2009 г. глобата за това нарушение е била в размер от 1000 до 2000 лв./;

2.21.2. Чл. 104, ал. 2 от ЗЗО - разпоредбата е изменена във връзка с промяната в ал. 1, като за повторно нарушение глобата за физическите лица е в размер от 4000 до 8000 лв. /за сравнение, до 31.12.2009 г. глобата за това нарушение е била в размер от 2000 до 4000 лв./, а имуществената санкция за едноличните търговци и юридическите лица е в размер от 10000 до 15000 лв.;

2.21.3. Чл. 104, ал. 3 от ЗЗО - разпоредбата е изменена, като от 01.01.2010 г. глобата е в размер от 500 до 1000 лв. /за сравнение, до 31.12.2009 г. глобата за това нарушение е била в размер от 50 до 100 лв./, а за повторно нарушение от 01.01.2010 г. глобата е в размер от 1000 до 3000 лв. /за сравнение, до 31.12.2009 г. глобата за повторно нарушение е била в размер от 100 до 300 лв./.;

2.21.4. Създава се нова ал. 4 на чл. 104 във връзка с въвеждане на задължението за подаване на декларация по чл. 40, ал. 5, т. 2 от закона. Лице, което не изпълни задължението си за подаване на декларация по чл. 40, ал. 5, т. 2, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – с глоба от 1000 до 3000 лв.

 

2.22. Чл. 109 от ЗЗО /в сила от 01.02.2010 г./ – разпоредбата е изменена, както следва:

2.22.1. Чл. 109, ал. 1 от ЗЗО – здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай, че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за сравнение до 31.01.2010 г. този период е 15 месеца/ до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.

2.22.2. Чл. 109, ал. 2 и 3 от ЗЗО – лицата, които не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ, възстановяват здравноосигурителни права, при условие че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца. Здравноосигурителните права се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигури¬телни вноски за този период.

Член 109, алинеи 1-3 не се прилага за лицата по чл. 40а от закона.

 

2.23. § 19и от ПЗР на ЗЗО /в сила от 01 януари 2010 г./ – разпоредбата е изменена, като от 01.01.2010 г. отпада възможността за възстановяване на сумите за платени лични здравноосигурителни вноски на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г., за времето, през което са били в чужбина.

Редът за възстановяване на здравноосигурителните права на лицата се запазва:

- след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 от ЗЗО; или

- след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.

С инструкция на изпълнителния директор на НАП, считано от 01 януари 2010 г. се отменя Инструкция № 5 от 7 май 2008 г. за прилагане на § 19и от ПЗР на ЗЗО /Инструкция № 5 от 7 май 2008 г./. Инструкцията за отменяне на Инструкция № 5 от 7 май 2008 г. е публикувана на интернет страницата на НАП.

За подадените до 01.01.2010 г. искания за възстановяване на суми за платени лични здравноосигурителни вноски на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г. се прилага Инструкция № 5 от 7 май 2008 г.

За подадените след 31.12.2009 г. искания за възстановяване на суми за платени лични здравноосигурителни вноски на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г. следва да бъде издаден отказ, поради липса на основание за възстановяването на тези вноски.

 

Приложение: Декларация образец № 7 - "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски"

 

Източник: Национална агенция за приходите