19:22 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


срок за пререгистрация на фирми

Удължават срока за пререгистрация до 30 юни 2011 г.

 

Актуално по темата: Срокът за пререгистрация ще се удължи до края на 2011 г.

 

Срокът за пререгистрация на дружествата, които все още не са направили вписване в Търговския регистър, се удължава с половин година до 30 юни 2011 г. Така правителството реши да направи компромис на огромния брой закъснели фирми и да предотврати очакваните големи опашки пред Агенция по вписванията в края на годината. Кабинета вече одобри в сряда промените в Закона за търговския регистър.

 

Така от 1 юли 2011 година всички еднолични търговци и клонове на чужди компании, които не се впишат повторно в Търговския регистър, ще се считат автоматично за закрити от тази дата. Всички разпоредителни действия и сделки на непререгистрирани дружества с ограничена отговорност (ЕООД и ООД), акционерни дружества (АД-та) и кооперациите след 1 юли 2011 г. ще са нищожни. Едноличните търговци ще бъдат заличени, защото те са отговорни с цялото си имущество и като физически лица за задълженията, които са поели. Клоновете на чужди компании ще бъдат закрити, а фирмените им дела ще се архивират и ще се съхранявани от окръжните съдилища.

 

Предвижда се от 1 октомври 2011 г. Агенцията по вписванията да обяви 2 списъка - един за заличените ЕТ и чужди търговци и друг за дружества и кооперации които не са пререгистрирани. След това до края на юни 2014 година се дава срок на всеки заинтересован да поиска за компания от втория списък да се проведе ликвидация. Така ако някой има претенции към дадено дружество - например НАП, топлофикация, ВиК, доставчици, кредитори, съдружници и т.н., може да поиска откриване на процедура по ликвидация. Разходите за процедурата ще се покриват от имуществото на дружеството, което се ликвидира, а ако то няма достатъчно имущество за покриването им - заявителят плаща разноските. Ако никой не поиска пререгистрация и последваща ликвидация по Търговския закон, съответното дружество просто ще се заличава.

 

Промените предвиждат още всички заявления за вписване, за заличаване на обстоятелства и за обявяване на актове в Търговския регистър за акционерните дружества и командитните дружества с акции - да се подават само по електронен път.

 

Дава се и нова по-точна и подробна дефиниция на понятието “търговски регистър“. Според определението той представлява електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, които се вписват по силата на закон и актовете, които се обявяват по силата на закон за всички търговци и клонове на чуждестранни търговци.

 

Обръща се и особено внимание на проблемите със защитата на лични данни в информационната база на Търговския регистър, като промените предвиждат обстоятелствата и актовете да се оповестяват без лични данни, защитени от закона. Всеки ще продължи да има право на свободен и безплатен достъп до базата данни на Търговския регистър, но за да се защитят личните данни в регистъра, достъпът до информацията ще става след като потребителя се регистрира в системата. Предлага се лицето, което иска достъп до архивната информация по партидите на търговците, да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, осигуряващ му уникална парола или с документ за самоличност.

 

Мотивите за промените в Закона за търговския регистър са създаване на бърза, по-икономична и ефективна уредба на действащия режим. В същото време с удължаването на срока ще се създаде мотивация за голяма част от непререгистрираните търговци, сами да поискат пререгистрация в предвидения от закона срок.