19:50 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


трудов и осигурителен стаж ще може да се доказват в съда

Трудов стаж ще може да се доказва и по съдебен ред

 

Правителството одобри проектозакон, който урежда възможността за доказване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

 

По реда на този закон ще може да се установява от съда трудов стаж, придобит след 31 декември 1999 година, което ще е възможно за работници и служители, работещи по трудов договор. Стажът за пенсия ще продължи да се доказва в съда задължително с писмено удостоверение, че документите за него са изчезнали или са унищожени. Такова удостоверение може да издаде дружеството, неговият правоприемник или Националният осигурителен институт. В съда може да се използват и свидетелски показания, при условие, че свидетелят е бил изряден служител на предприятието, където е работил и ищецът, и да е работил на трудов договор по същото време, за което се иска установяване на стажа.

 

С този нов закон ще се уреди доказването на трудов стаж при артисти, певци, музиканти, за които в НОИ липсва информация за осигурителни периоди преди 1999 година.

 

Изключение от действието на закона правят лицата, чиито вноски за държавно обществено осигуряване са изцяло за тяхна сметка (самоосигуряващите се лица, както и лицата работещите без трудов договор), защото установяването на тези факти може да стане само ако се докаже, че са били внасяни осигурителни вноски. Това пък става въз основа на документи, които не могат да бъдат представени пред съда, като ведомости за заплати, други документи оправдаващи разходи. Ако тези документи бяха налице, зачитането на осигурителния стаж на самоосигуряващите се щеше да се извърши съгласно разпоредбите на КСО и наредбата за пенсиите и осигурителния стаж от длъжностното лице по пенсионно осигуряване в НОИ.

 

Установяването на служебен стаж е изключено от обхвата на този закон, тъй като споровете относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения са подсъдни на административните съдилища.

 

Разпоредбите на закона гласят, по съдебните дела за установяване на трудов и осигурителен стаж да не се събират държавни такси. Съдебните разноски са за сметка на ищеца с изключение на случаите, в които делото е за установяване на трудов стаж.