11:14 am
26 Февруари 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


Студентски кредит

Студентските кредити вече са факт

 

Даден е стартът на студентското кредитиране в България . Началото на кампанията беше обявено от министъра на образованието, младежта и науката - Сергей Игнатов. Банка ДСК и Райфайзенбанк ще отпускат кредитите за студенти и докторанти. Те се отпускат в лева при фиксирана лихва от 7%, която не може да бъдат променена за целия период на кредита.

 

Студентските кредити са с държавна финансова подкрепа, като с тях се заплащат таксите за обучение или за издръжка в случай на раждане или осиновяване на дете по време на обучението. За този тип кредит могат да кандидатстват всички студенти до 35 години, са редовна форма на обучение, нямат придобита същата образователно-квалификационна степен и не са прекъснали обучението си. Предвижданията на образователното министерство са, около 20 хил. души от частните и държавните университети или 10% от всички да могат да се възползват от новата възможност.

 

Студентите ще имат пълен гратисен период, без да плащат главницата и лихвата по кредита. Гратисният период на кредита ще обхваща целия период на обучението или докторантурата до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа.

 

Погасяването на кредита започва 1 месец след изтичане на гратисния период, като общият размер на кредита, включващ главницата и дължимата лихва, се погасява на равни месечни вноски в срок до десет години.

 

От този вид кредитиране ще могат да се възползват студентите и докторантите от легитимните държавни и частни висши учебни заведения в страната, както и студентите от европейското икономическо пространство и от Швейцария, учещи в български ВУЗ.

 

Държавната гаранция за студентските кредити е 40 милиона лева, като кредитът за издръжка се дава в началото на всеки семестър и възлиза на 240 лв. месечно, а кредитът за такса - съобразно таксата в съответния ВУЗ. Одобрението за отпускане на кредит ще се дава до 5 работни дни.