7:53 am
25 Май 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


ПИК НАП

Справки в НАП с персонален идентификационен код (ПИК)

 

Нова електронна услуга на НАП ще даде възможност на всички граждани и фирми да правят справки в електронната система, без да имат универсален електронен подпис.

 

Това е възможно благодарение на възможността всеки да получи персонален идентификационен код (ПИК) напълно безплатно в центровете на НАП в цялата страна. За да стане това обаче съответния човек трябва да присъства лично.

 

Целта на нововъведението е всеки гражданин да може да проверява осигурителния си и трудовоправен статус - дали работодателят му действително е регистрирал трудовия договор в НАП, с каква продължителност на работния ден, какъв е осигурителният му доход, в кой пенсионен фонд по Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е осигурен и каква е натрупаната сума до момента по партидата и т.н. Така всеки, чиито права са нарушени, може своевременно да сезира приходната агенция.

 

Гражданите и представителите на юридически лица могат да получат персонален идентификационен код след подаване на заявление по образец. Самото подаване може да стане във всеки офис на НАП, но получаването но персоналния идентификационен код става само в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица и адрес на управление на юридическите лица.

 

Плановете на приходната агенция са в близко бъдеще достъпът до тези услуги да се разшири и той да става не само чрез интернет, но и чрез системата на кол центъра на НАП – 0700 18 700.

 

Срокът за получаването на ПИК е в момента на подаване на заявлението, ако това става в офиса на НАП по постоянния си адрес или адрес на управление за юридически лица. Ако заявлението се подава в друга структура на НАП, срокът е 7 дни.

 

Ако персоналния идентификационен код бъде изгубен, лицето незабавно трябва да уведомите НАП, за да бъде прекратен достъпът до личните данни чрез този ПИК. Уведомяването става чрез подаване на заявление в компетентната структура на НАП, като в него се отбелязва графата „промяна на персоналния идентификационен код”.