10:52 am
11 Май 2021
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


самоосигуряващи се 2011

Самоосигуряващи се лица – осигуряване

 

Вижте промените в ЗБДОО и КСО за 2012 г.

 

По статистика на Националната агенция за приходите, около 65% от лицата, подаващи всяка година декларации за облагане на доходите за физическите лица, са самоосигуряващи се лица. Затова от НАП напомнят, че освен данъчна декларация, самоосигуряващите се лица имат задължение да подават и две много важни осигурителни декларации – Декларация образец 1, която се подава всеки месец и Декларация образец 6, която се подава еднократно в срока на подаване на годишната данъчната декларация - до 2 май 2011 година.

 

От приходната агенция алармираха, че много внимателно ще следят за спазване на сроковете за подаване на осигурителните декларации, тъй като много от самоосигуряващи се лица не подават осигурителни декларации образец 1 и образец 6, въпреки че са задължени да го правят. Глобата за не подадена декларация в срок е от 50 до 500 лева за всеки отделен случай, а при повторно нарушение глобата е от 500 до 2000 лева.

 

В обхвата на самоосигуряващи се лица влизат:

- Упражняващите свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация - журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители и др.;

- Всички еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества;

- Регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;

 

Самоосигуряващите се лица са задължени да подадат 3 вида осигурителни декларации:

1. Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност.

Декларацията се подава в 7 дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на дейност. Когато самоосигуряващото се лице иска да промени вида на осигуряването си, трябва да подаде този вид декларация до края на месец януари.

2. Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице".

Този вид декларация се подава ежемесечно до 10 дни след като са платени дължимите осигурителни вноски или еднократно до 20 февруари 2011 година, ако са избрали да се осигуряват само за фонд „Пенсии" на Държавното обществено осигуряване.

Декларация образец 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", както и за облагаемия доход.

3. Декларация образец 6.

Този вид декларация съдържа данни за дължими осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица. Подава се еднократно в срока на подаване на годишната данъчната декларация (до 2 май 2011 година), съответно срокът, в който те са задължени да представят справки №1 и №2 от данъчната декларация. Тези справки служат за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски.

 

От началото на 2011 година със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване се въведе минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, в зависимост от облагаемият им доход за 2009 година като самоосигуряващи се лица:. Ако годишните им доходи през 2009 г. са били :

- при годишен облагаем доход през 2009 до 5400 лв. (до 450 лева месечно) - минималният осигурителен доход, върху, който ще внасят данъци тази 2011 година трябва да бъде 420 лв.;

- при годишен облагаем доход през 2009 от 5401 до 6500 лв. - минимален осигурителен доход е 450 лева;

- при годишен облагаем доход от 6501 лв. до 7500 лв. – минималния размер на осигурителния доход ще е 500 лева;

- при годишен облагаем доход над 7500 лв. – осигуровки ще се плащат минимум на 550 лева;

 

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 г. и 2011 г. е 420 лв.

 

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е 240 лева, а максималния месечен размер на осигурителния доход - 2000 лева.

 

Осигурителните вноски се внасят до 10 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят.

 

Автор: Счетоводна кантора „Микрофинанс” ООД