15:35 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


счетоводни правила, счетоводни стандарти

Промяна в счетоводните правила – ще се разкриват задбалансовите дейности

 

Публикувани са изменения на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяването като част от цялостен преглед на задбалансовите дейности. Промените са направени съвместно от Съветът за Международни счетоводни стандарти (СМСС) и независимият орган определяне на стандарта на МСФО.

 

Новите счетоводни правила имат за цел да попречат на банките да скриват елементи от своята счетоводна отчетност. С тяхна помощ ще се акцентира върху сделките извършвани в последния момент преди периодите на приключване.

 

Счетоводните правила, публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) днес, ще накарат финансовите институции да разкриват повече подробности, когато премахват елементи от балансите си.

 

Тяхното приемане беше жадувано дълго време от инвеститорите, особено в условията на финансовата криза и масови фалити на банки. Въпрос на време беше СМСС да предприеме мерки в тази посока. Мотивите са, че в условията на криза, много често банките привидно отстраняват елементи от балансите си, но влиянието им се запазва чрез продължаващо участие - обикновено чрез кол-опция или друг финансов договор.

 

Новите счетоводни правила ще задължат банките да оповестяват отчетите си, ако несъразмерно голям дял от сделките се извършват в близост до чувствителни периоди на приключване. Оповестяването трябва някак да се справи с т. нар. "баланс витрина", което беше подчертано от доклад на САЩ за кризата настъпила при банковия гигант Lehman Brothers.

 

В доклада, съдът назначи експертът Антон Валукас, който обвини ръководителите на Lehman за умишлено пренасочване активи извън балансите си, чрез използване на репо сделки, известни в рамките на компанията като "Репо-105s". Счетоводното третиране, обаче, би било трудно по международните счетоводни стандарти, които се използват във Великобритания.

 

Председателят на IASB сър Дейвид Туиди заяви, че новите правила ще помогнат на инвеститорите за по-доброто разбиране задбалансовата отчетност. "И ще ги информира за възможността за така наречените "витринни" сделки, настъпили в края на отчетния период".

 

Автор: Счетоводна къща МИКРОФИНАНС