11:37 am
02 Октомври 2023
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промени в закона за търговския регистър

Промени в Закона за търговския регистър, ТЗ и ЗСч

 

Обнародвани са промените в Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР) - в ДВ. бр. 34 от 29. 04. 2011 г. С ПЗР на ЗИДЗТР са направени и промени в Търговския закон (ТЗ) и Законът за счетоводството (ЗСч).

 

Промени в Закона за търговския регистър

 

Накратко основните промени в Закона за търговския регистър (ЗТР) са свързани с:

 

1. Подробна дефиниция на понятията "търговски регистър", предвиждаща защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (чл. 2 от ЗТР), както и регламентиране на принципи на търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпът до Търговския регистър (чл. 2а от ЗТР);

 

2. Въведен е регистриран достъп до делото на търговеца. Досега достъпът беше анонимен и широко достъпен, предразполагащ към множество злоупотреби с лични данни. С промените достъпът може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез универсален електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп - по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4 от ЗТР;

 

3. Въведено е изискването акционерните дружества (АД) и командитните дружества с акции (КДА) да подават заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове само по електронен път (чл. 17, ал. 2 от ЗТР);

 

4. Удължени са сроковете за произнасяне на длъжностните лица по регистрацията по заявленията за вписване и за заличаване, по заявленията за обявяване на актове и на годишните финансови отчети (чл. 19, ал. 2 и 3 от ЗТР);

 

5. Много важно нововъведение е възможността за отстраняване на допуснати от заявителя нередности при подаване на съответното заявление (чл. 22, ал. 4 от ЗТР). С това се цели да се намалят отказите за дребни нередности и технически грешки, а с това и плащането на повторни такси, което би облекчило потребителите;

 

6. Създаден е механизъм за:

- заличаване на едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срок до 31 декември 2011 г. (§ 5, ал. 1 и 4 , § 5г, ал. 2 от ПЗР на ЗТР);

- прекратяване на дейността на капиталовите дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в срок до 31 декември 2011 г. (§ 5, ал. 2 - 7 от ПЗР на ЗТР), като Агенцията по вписванията оповестява на електронната си страница списъци на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, както и списък на търговските дружества и кооперациите, за които не е поискана пререгистрирация в законоустановения срок. С обявяването на тези списъци всички държавни учреждения, съдилищата, банките, кредиторите и Националната агенция по приходите се считат за уведомени (§ 5, ал. 6 от ПЗР на ЗТР);

 

7. Създаване на възможност за всяко заинтересувано лице по смисъла на т. 4 от §1 на ДР на ЗТР да може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация по реда на Търговския закон (ТЗ) на търговец от обявения на електронната страница на агенцията списък в срок до 31 януари 2015 г. След 31 януари 2017 г. агенцията служебно заличава търговските дружества и кооперациите:

- за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация;

- за които ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице;

- за които не е открито производство по несъстоятелност. Агенцията обявява списък на заличените търговски дружества и кооперации на електронната си страница (§ 5а - 5г от ПЗР на ЗТР).

 

Промените са в сила от 01. 01. 2012 г., с изключение на:

- нововъведената дефиниция на понятието “заинтересувано лице" (т. 4 от § 1 на ДР на ЗТР);

- новата редакция на разпоредбата на ал. 13 на § 4 от ПЗР нa ЗТР, които са в сила от 03. 05. 2011 г.

 

Промени в Закона за счетоводството

 

С § 14 от ПЗР на ЗИДЗТР се направени отделни промени в Закона за счетоводството (ЗСч). Промените са в сила от 03. 05. 2011 г. и включват:

 

1. Поетапен ред за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър от съответните търговци:

- едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;

- дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;

- всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година (чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗСч);

 

2. Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, не прилагат разпоредбите за публикуване на годишните финансови отчети, предвидени в чл. 40 от ЗСч (чл. 40, ал. 8 от ЗСч). Създадена е и преходна разпоредба съгласно, която едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., не прилагат ал. 1 и 2 на § 9а от ПЗР на ЗСч по отношение на актовете за тези години, за които годишният финансов отчет на едноличния търговец не подлежи на задължителен независим финансов одит (§ 9а, ал. 6 от ПЗР нa ЗСч);

 

3. Намаляване на долната граница на санкцията за неспазване на изискването за публикуване на годишните финансови отчети (чл. 47, ал. 3 от ЗСч).

 

Промени в Търговския закон

 

С § 13 от ПЗР на ЗИДЗТР се направени отделни промени в Търговския закон (ТЗ). Промените са в сила от 03. 05. 2011 г. и включват:

1. Хармонизиране на разпоредбите на закона с изискванията на ЗТР;

2. Право на иск за установяване на недобросъвестно заявяване или използване на фирма (чл. 7, ал. 4 и 5 от ТЗ);

3. Изисквания за внасяне на размера на капитала, заявен при регистриране на дружество с ограничена отговорност (чл. 115, т. 4, чл. 119, ал. 1, т. 5 от ТЗ).

 

Източник: НАП, tita.bg