18:02 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


ЗБДОО, КСО, 2012

Промени в Закона за бюджета на ДОО и КСО за 2012 г.

 

Вижте промените в Закона за бюджета на ДОО и КСО за 2013 г.

 

Представяме Ви най-важното Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г. и промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 01.01.2012 г.

 

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.

 

1. Утвърждава се коефициент за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 1,1 (§ 5 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);

2. Утвърждава се обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 180 млн. лева (§ 6 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);

3. Утвърждава се минимален размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител - 335 лева от 1 януари 2012 г. (§ 8 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);

4. Утвърждава се база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 199, ал. 3 и чл. 203, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - 376 лв. от 1 януари 2012 г. (§ 9 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);

5. Утвърждава във връзка със Закона за семейни помощи за деца (§ 10, ал. 1-10 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);

- средномесечен доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. в размер на 350лв.

- месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. в размер на 35 лв. за всяко дете. При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от посочения размер.

- еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за децаза 2012 г. в размер на 150 лв.

- еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е, както следва: за първо дете - по 250 лв., за второ дете - по 600 лв., за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.;

- размер на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. – 100 лв.;

- размер на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 100 лв.;

- размер на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. - 1200 лв. за всяко дете;

- размер на еднократната помощ по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. - 2880 лв.;

- размер на месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. - 189 лв.;

6. Утвърждава размер на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2012 г. - 270 лв. (§ 10, ал. 11 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);

7. Утвърждава максимален размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2012 г. - 60 лв. (§ 11 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.).

8. Запазва се от 1 януари до 31 май 2012 г. минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 136,08 лв. , като за периода от 1 юни до 31 декември 2012 г. се увеличава на 145 лв. (чл. 9 от ЗБДОО за 2012 г.);

9. Запазва се минималния дневен размер на обезщетението за безработица в размер на 7,20 лв. (чл. 10 от ЗБДОО за 2012 г.);

10. Запазва се размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст в размер на 240 лв. (чл. 11 от ЗБДОО за 2012 г.);

11. Определя се еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2012 г. в размер 540 лв. (чл. 12 от ЗБДОО за 2012 г.);

12. Регламентира, че за 2012 г. пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от КСО (§ 4 от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.).

 

Минимален и максимален размер на осигурителния доход за 2012 г.:

 

Със Закона за бюджета на държавното обществено оигуряване за 2011 г.(чл. 8 от ЗБДОО) са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

 

1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2012 г.;

Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011 г., която е приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.

 

2. Диференциран минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:

- до 5400 лв. - 420 лв.;

- от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

- от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

- над 7500 лв. - 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 г. и 2012 г. е 420 лв.

 

3. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е 240 лв.;

 

4. За лицата, които не са регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и за упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества или регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО), за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а", т.е. 420 лв. (основание чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2012 г.).

 

5. Максимален месечен размер на осигурителния доход за 2012 г. се запазва 2000 лв.

 

Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДОО през 2012 г.

 

1. Размери на осигурителните вноски за фонд „Пенсии”.

 

Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (ДЗПО в УПФ) се разпределят между осигурителите и осигурените лица, както следва (чл. 157, ал. 3 от КСО):

- 2,2% за сметка на осигуреното лице;

Размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за 2012 г. се запазват:

За лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

- 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

- 20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 69а от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и за следователите по Закона за съдебната власт.

За лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

- 15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 69а от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт.

 

2. Размер на осигурителните вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство”

Вноската за фонд “Общо заболяване и майчинство” за 2012 г. се запазва в размер 3,5 на сто;

 

3. Размер на осигурителните вноски за фонд “Безработица”

Вноската за фонд “Безработица” за 2012 г. се запазва в размер 1 на сто;

 

4. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”

Осигурителната вноска е диференцирана в размер от 0,4 до 1,1 на сто по групи основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2 към чл. 13 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г., а за морските лица е в размер 1,1 на сто и не се определя съобразно основната икономическа дейност на осигурителя.

 

Разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен е следното:

1. За фонд “Пенсии”:

За лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

- 17,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;

- 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 9,9 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд - 12,9 на сто;

За лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;

- 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 7,1 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд - 10,1 на сто;

 

С § 6, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗБДОО за 2012 г. са допълнени чл. 6, ал. 3, т. 8 и т. 9 от КСО, вследствие на което в сила от 01.01.2012 г. лицата по чл. 69а от КСО ( Балерини, балетисти и танцьори) са включени към осигурените, за които осигурителната вноска за сметка на работодателя е в размер на 12,9 на сто за родените преди 01.01.1960 г., съответно 10,1 на сто за родените след 31.12.1959 г. С допълнението изрично се въвежда разпределение на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” между осигурителите и осигурените по отношение на лицата по чл. 69а от КСО.

 

Промяната е във връзка с допълнението на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КСО въз основа на което в сила от 01.09.2011 г. размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за лицата по чл. 69а от КСО са определени по следния начин:

- 20,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г.;

- 15,8 на сто за родените след 31 декември 1959 г.

 

1. “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”:

Съотношението, в което се разпределят осигурителните вноски за фондовете “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” за 2012 г. се запазва (60:40) .

За фонд “Общо заболяване и майчинство”:

- 1,4 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 2,1 на сто за сметка на осигурителя;

- 3,5 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице.

 

За фонд “Безработица”:

- 0,4 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 0,6 на сто за сметка на осигурителя.

 

2. За фонд “Трудова злополука и професионална болест” Осигурителните вноски за фонда са за сметка на осигурителя (чл. 13 от ЗБДОО за 2012 г.).

 

3. Вноските за морските лица за фондовете на ДОО са изцяло за тяхна сметка:

за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

- 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

- 20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

- 15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

 

За фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”

за фонд “Общо заболяване и майчинство”:

- 3,5 на сто.

за фонд “Безработица”:

- 1 на сто.

 

За фонд “Трудова злополука и професионална болест”

- 1,1 на сто.

 

Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДЗПО

 

На основание чл. 157, ал. 1 от КСО размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за 2012 г. са:

 

1. За Универсален пенсионен фонд – 5 на сто.

Разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен през 2012 г. се запазва:

- 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 2,8 на сто за сметка на осигурителя.

Самоосигуряващите се лица и морските лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка (чл. 157, ал. 5 от КСО).

 

2. За професионален пенсионен фонд:

- 12 на сто за лицата, работещи при условията на I категория труд;

- 7 на сто за лицата, работещи при условията на II категория труд.

 

На основание чл. 157, ал. 4 от КСО вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителя, с изключение на вноските за морските лица, които са изцяло за тяхна сметка.

 

Размер и разпределение на осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд

 

Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд за 2012 г. се запазва в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя.

Осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки на НАП за събиране на осигурителните вноски за ДОО.

 

Вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС)

 

За 2012 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (чл. 16, ал. 1 от ЗБДОО за 2012 г.).

 

Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят съобразно категорията труд в размерите за фонд "Пенсии" /за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 17,8 на сто; за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 12,8 на сто; за лицата, работещи при условията на I и II категория труд съответно - 20,8 на сто и 15,8 на сто, за ДЗПО и за здравно осигуряване.

 

За лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се внася здравноосигурителна вноска в размер на 4,8 на сто върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноската е за сметка на работодателя или самоосигуряващото се лице.

 

За лицата в неплатен отпуск, поради производствена необходимост, престой или за отглеждане на дете се внася здравноосигурителна вноска в размер на 8 на сто върху 210 лв. за всеки месец и е изцяло за сметка на работодателя. Когато неплатеният отпуск е по желание на лицето, вноската е за негова сметка.

 

Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2012 г.

 

Освен досега разгледаните промени, със ЗБДОО за 2012 г. са направени и следните изменения и допълнения в КСО и Закона за здравното осигуряване (ЗО):

 

1. чл. 6, ал. 11 от КСО – прецизиране на текста във връзка със законодателни промени, извършени през предходни години в разпоредбите към които препраща чл. 6, ал. 11 от КСО;

 

2. чл. 6а от КСО – разпоредбата се допълва, в следствие на което се въвежда минимален размер на дохода върху който се дължат осигурителните вноски за лица, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 от КТ, за които не се прилагат минимални ставки на заплащане по смисъла на легалната дефиниция, въведена с § 1, ал. 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на КСО;

 

3. чл. 9, ал. 5 от КСО – разпоредбата е допълнена с оглед нейното прецизиране по отношение на дължимите вноски за лицата, за които периодите по чл. 9, ал. 3, т. 1 – т. 4 от кодекса се зачитат за учителски стаж. В резултат от допълнението изрично е регламентирано, че за периодите по чл. 9, ал. 3, т. 1 – т. 4 от КСО, които се зачитат за учителски стаж се дължат вноски за Учителски пенсионен фонд;

 

4. чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 2 и чл. 13г от КСО - премахване обвързването на размера на помощта при смърт на осигурено лице с минималната работна заплата за страната. Размерът на тази помощ ще се определя със ЗБДОО за всяка календарна година;

 

5. чл. 41, ал. 1, чл. 47, ал. 2, чл. 48, ал. 2 от КСО - увеличане на сроковете, от които се изчисляват краткосрочните обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване от 12 на 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността или трудоустрояването;

 

6. чл. 49, ал. 1, чл. 54б, ал. 1 от КСО - увеличане на сроковете, от които се изчисляват за паричните обезщетения за бременност и раждане и за безработица от 18 на 24 месеца;

 

7. чл. 54а, ал. 1 т. 2, 54д, ал. 1 т. 3 и 54е, ал. 3 от КСО - отпадане възможността парично обезщетение за безработица да се получава при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;

 

8. чл. 68, ал. 1 и 3 от КСО – разпоредбата предвижда от 31 декември 2011 г. възрастта за пенсиониране да се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2 на чл. 68 от 31 декември 2011 г. възрастта при която те могат да придобита такова право (65 години) се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години;

 

9. чл. 69 от КСО - ограничаване на схемите за ранно пенсиониране при военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от държавните служители - по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и следователите (увеличаване с две години на общия осигурителен стаж, който е необходим за придобиване право на пенсия по чл. 69 от КСО);

 

10. чл. 70, ал. 1 от КСО - увеличаване тежестта на натрупания осигурителен стаж, след като лицето вече отговоря на условията за пенсиониране, без да му е отпусната пенсия, от 3 на сто на 4 на сто за всяка година;

 

11. чл. 94, ал. 1 от КСО - промени в текстовете относно датата на отпускане на пенсията;

 

12. чл. 100 от КСО - промени в изчислителната процедура, прилаганa при ежегодното осъвременяване на пенсиите;

 

13. чл. 110, ал. 1 т. 1 от КСО - прецизиране на разпоредбата относно случаите на съставяне на ревизионни актове за начет от контролните органи на Националния осигурителен институт на физическите лица или юридическите лица;

 

14. чл. 115, ал. 4 от КСО - прецизиране на текста на разпоредбата относно давността на вземанията, дължимите от държавното обществено осигуряване вземания с цел съответствие с определението в чл. 115, ал. 1 от КСО, както и текстовете в други закони, определящи давностните сроковe;

 

15. чл. 127, ал. 1 и ал. 2 от КСО – разпоредбите са изменени във връзка с прилагане на двустранните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които Република България е страна. В следствие от изменението от задължително осигуряване за ДЗПО са изключени лицата, които по силата на двустранните споразумения в сферата на социалната сигурност не се осигуряват във фонд „Пенсии”, но са задължително осигурени във друг фонд на ДОО;

 

16. чл. 157, ал. 5 от КСО - думата “Самоосигурените” е заменена със “Самоосигуряващите се” с оглед прецизиране на разпоредбата в терминологично отношение в съответствие с легалната дефиниция на „самоосигуряващ се”, която е въведена с чл. 5, ал. 2 от кодекса;

 

17. чл. 349, ал. 1 от КСО - въвеждане на имуществена санкция за юридически лица или еднолични търговци, когато са в нарушение на разпоредбите на част първа на кодекса;

 

18. т. 11 в § 1, ал. 1 от ДР на КСО - изчерпателно изброяване на видовете пенсии за осигурителен стаж и възраст във връзка с правата на лицата на парични обезщетения за безработица;

 

19. § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО – редактирани са текстове на разпоредбата относно възможността за пенсиониране до 31 декември 2014 г на лицата работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория;

 

20. § 5, ал. 3 и ал. 4 от ПЗР на КСО - редактирани са тектове в разпоредбата, регламентираща пенсионирането на учителите до декември 2020 г.;

 

6. § 22о от ПЗР на КСО – разпоредбата се изменя, вследствие на което се удължава до 31 декември 2012 г. периода, за които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Възнагражденията за първите три работни дни от временната неработоспособност са осигурителен доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО и върху тях се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, съответно осигурителни вноски за ДЗПО;

 

7. § 19к от ПЗР на ЗЗО – разпоредбата се изменя във връзка с удължаване до 31 декември 2012 г. на периода по § 22о от ПЗР на КСО.

За периода до 31 декември 2012 г. здравноосигурителните вноски върху възнагражденията по § 22о, т. 1 от ПЗР на КСО се дължат по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО.

 

Определяне на годишния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите за 2011 г. във връзка с получени държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет

 

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от КСО), а при формиране на годишния осигурителен доход за лицата, които определят окончателен размер на осигурителния доход, се взима предвид облагаемия доход от упражняване на съответната трудова дейност (чл. 6, ал. 8 от КСО).

 

Получените от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет не са доходи от доходи от трудова дейност. Въпросните средства са подпомагане във връзка с изпълнение на определени национални мерки или реализиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, а не възнаграждения за положен труд.

 

С оглед на гореизложеното, при определяне на годишния осигурителен доход по чл. 6, ал. 8 от КСО, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, които определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност, не включват в облагаемия си доход получените държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет.

 

Източник: НАП, tita.bg