15:27 pm
12 Юли 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


отпуски 2011

Промените в режима на отпускане и ползване на отпуските за 2011 г.

 

Във връзка с редица спорове по повод промените в Кодекса на труда, въведени през месец юли 2010 година, са направени няколко промени относно ползване на платения годишен отпуск през календарната година, възможностите за неговото отлагане, както и прилагането на погасителната давност. Промените влизат са в сила от 01. 03. 2011 г.

 

1. Работодателят трябва да утвърждава графика за ползването на отпуските от работниците и служителите до 31 декември на предходната календарна година, тъй като е възможно отпуската да се ползва още от от началото на календарната година, за която се отнася. Според предишния текст на закона графика трябваше да се утвърди в началото на календарната година. За 2011 година срокът за утвърждаване на графика за ползването на платения годишен отпуск е до 31 март 2011 г.;

 

2. За да се гарантира навременното ползване на отпуска, при бездействие от страна на работника или служителя, е регламентирано правото на работодателя да предостави едностранно отпуска, без да е необходимо да изчаква да изтекат 5 работни дни след определената в графика начална дата за ползване;

 

3. В новите разпоредби е предвидена възможност отлагане ползването на не повече от 10 дни от размера на платения годишен отпуск за следващата година, при уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя. По реда на чл.176, ал.1 от КТ до 10 работни дни могат да се отложат и по искане на работодателя, като в новия текст изрично е регламентирано, че за следващата календарна година, ползването на част от платения годишен отпуск може да се отложи общо в размер не повече от 10 работни дни;

 

4. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 година, включително и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1 от КТ, може да се ползва до 31 декември 2012 година.

 

5. С чл. 176а от КТ е въведена изрична разпоредба относно погасителната давност на неизползваната отпуска.

 

В съответствие с промените в Кодекса на труда относно ползване на платения годишен отпуск са направени промени и в Закона за държавния служител (ЗДС).