18:25 pm
23 Септември 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промените в КТ

Промените в Кодекса на труда (КТ)

 

Представяме ви промените в Кодекса на труда, които са в сила от 24. 01. 2011 г. с обнародването на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ).

 

По-важните промени регламентират специфичните трудови правоотношения в предприятията, които осигуряват временна работа. В тази връзка в глава пета „Възникване и изменение на трудовото правоотношение” на Кодекса на труда (КТ) се създава нов раздел VІІІв „Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа”. Тези разпоредби са в сила от 5 декември 2011 г. , като в тази връзка са направени синхронизиращи промени и в други текстове на Кодекса на труда.

 

Приети са и промени, свързани с контрола за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателната отговорност за неговото нарушаване по отношение на предприятията ползватели по смисъла на нововъведената т. 18 от § 1 на ДР на КТ.

 

Ето и другите по-важни промени:

 

1. Нови разпоредби в КТ, свързани със сключването и прекратяването на срочен трудов договор за срока на дългосрочната командировка в задгранично представителство на Република България в чужбина. Според промените, срочен трудов договор за срока на дългосрочната командировка може да се сключва за работа на длъжност, определена за дългосрочно командироване в задгранично представителство на Република България в чужбина по Закона за дипломатическата служба. Трудовият договор в този случай се прекратява с прекратяването на дългосрочната командировка, като предизвестие не се дължи от нито една от страните (чл. 68, ал. 6, чл. 325, ал. 2 от КТ).

 

2. Въведен е нова алинея 4 от чл. 138 от КТ, регламентираш непълното работно време. Според нея трудов договор, сключен на непълно работно време, ще се смята за сключен за работа при нормална продължителност на работното време в случаите, когато от контролните органи на ИТ установят, че работникът или служителят по този договор полага труд извън установеното за него работно време, без да са налице условия за полагане на извънреден труд.

В този случай контролните органи дават задължителни предписания на работодателите за изменение на трудовия договор, сключен за работа на непълно работно време, в трудов договор при нормална продължителност на работното време;

 

3. Регламентиране на ново основание за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие – това може да стане когато той работи по трудов договор с предприятие, осигуряващо временна заетост, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, осигуряващо временна работа (чл. 327, ал.1, т. 7а от КТ);

 

4. Прецизиране на критериите, на които трябва да отговаря една организация на работниците и служителите (чл. 34 от КТ) и на работодателите (чл.35 от КТ), за да се признае като представителна на национално равнище;

 

5. Отпадане на регламента, при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателят да може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 от КТ (чл. 328, ал.1, т. 10 от КТ);

 

6. Промени, касаещи ползване на родителския отпуск - всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово договор и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 м. за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 м. от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие (чл. 167а, ал. 1 от КТ);

 

7. Уреждане правата на работника и служителя при завръщане на работа след ползване на отпуск по чл. 163 – 167а от КТ или поради прекъсване на ползването му (чл. 167б от КТ - нов);

 

8. При работа без трудов договор, вече ще се санкционира освен работодателя и работника/служителя. Глоба ще е трикратния размер на личните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване, определени върху минималния осигурителен доход за изпълняваната работа в зависимост от съответната икономическа дейност и професия (чл. 414а от КТ.);

 

Във връзка с направените промени са въведени следните нови понятия:

 

- „Предприятие, което осигурява временна работа”: това е всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност и сключва трудов договор с работник или служител, за да го изпрати да изпълнява временна работа в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол след регистрация в Агенцията по заетостта;

 

- „Предприятие ползвател”: това е всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност и под чието ръководство и контрол се изпълнява възложена от него работа от работник или служител, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа;

 

- „Предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страната”: това са предприятия, определени с акт на Министерския съвет;

 

- „Основни условия на труд и заетост”: това са условия на труд и заетост, установени от законови и подзаконови нормативни актове, административни актове, колективни трудови договори и/или други разпоредби, които са в сила в предприятието ползвател и се отнасят до продължителността на работното време, извънредния труд, почивките в работно време, междудневната и седмичната почивка, нощния труд, основния и допълнителния отпуск, почивните дни и официалните празници, защита на непълнолетните и жените, както и по отношение на заплащането.

 

Направени са и допълнения към понятията „Работодател” и „Работно място” (т. 1 и 4 от § 1 на ДР на КТ).

 

Източник: НАП, tita.bg