8:10 am
04 Август 2020
Микрофинанс ООД Пловдив
Счетоводни новини

Новини


промени в ЗКПО 2011

Промените в ЗКПО за 2011 г. - данъка върху доходите от лихви ще е 5%

 

Вижте промените в ЗКПО за 2011 година

 

Приети са на първо четене част от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

 

Промените предвиждат намаляване ставката на данъка върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения от 10 на 5 на сто. Условието е доходите да са платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от Европейския съюз, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица (едно от двете лица е притежавало непрекъснато за период поне 2 години най-малко 25% от капитала на другото лице) и при изпълнение на определени условия, изисквани от европейското законодателство.

 

Също така данъчно задължените лица няма да прилагат към годишната си данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци, когато доходите и печалбите са от държава, с която има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в нея е предвиден метод за избягването му - "освобождаване с прогресия".

 

Правителството, което е инициатор на промените, предлага още, когато община отпадне от обхвата на общините, имащи право на данъчно облекчение за извършване на производствена дейност, в резултат на увеличена трудова заетост, фирмата да запази правото на преотстъпване на корпоративен данък до 31 декември 2013 година.

 

В приетите на първо четене промени са предвидени разпоредби, с които се описва подробно дейността на операторите на ваучерите за храна. С цел по-голяма предсказуемост и гарантиране на регулярни приходите във бюджета, законодателите предлагат общата годишна квота за предоставянето на ваучери за храна да се утвърждава всяка година със Закона за държавния бюджет за съответната година. Обърнато е внимание и на имуществените санкции за онези, които предоставят на работодатели ваучери на стойност над определената индивидуална квота или предлагат ваучери, без да са получили индивидуална квота. Санкциите са значително завишени, като наказанието в първия случай е в размер на превишението, но не по-малко от 2000 лева. За операторите, които предоставят ваучери, без да имат индивидуална квота, санкцията е равна на номинала на ваучерите и не по-малка от 2000 лева.